Search result for

พรู

(12 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรู-, *พรู*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roanoke found out his wife, Prudence, was dating the L.A. Kings' legendaryโรอาโน้คพบว่า พรูเดนซ์ ภรรยาของเขา ไปควงคู่กับตำนานของทีมแอลเอ คิงส์ The Love Guru (2008)
I spoke with your wife, Prudence.ฉันคุยกับพรูเดนซ์ เมียนาย The Love Guru (2008)
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม The Love Guru (2008)
Do you still think there is no connection between Prudence and how crappy you are playing?นายยังคิดอีกไหมว่า ไม่มีอะไรเกี่ยวกัน ระหว่างพรูเดนซ์ กับการเล่นที่ห่วยแตกของนาย The Love Guru (2008)
- Do you want Prudence back?- อยากได้พรูเดนซ์คืนไหม The Love Guru (2008)
Grande's not going to like you talking to Prudence.กรานเด้คงไม่ชอบให้ท่าน พูดกับคุณพรูเดนซ์ The Love Guru (2008)
Prudence?พรูเดนซ์ The Love Guru (2008)
So, did you give Prudence my apology letter or what?คุณเอา จม.ผม ให้พรูเดนซ์หรือยัง? The Love Guru (2008)
Therefore, he's able to say to Prudenceเพราะฉะนั้น เขาจึงบอกกับพรูเดนซ์ได้ว่า The Love Guru (2008)
I know Prudence has had it up to here with Grande.ฉันรู้ว่าพรูเดนส์ต้องถูกกรานเด้\ รุกขึ้นมาถึงนี่แล้วล่ะ The Love Guru (2008)
If you follow my method, not only vill you win Stanley's Cup, but you'll also get Prudence back.ถ้านายทำตามวิธีของฉัน ไม่เพียงแต่นายจะชนะถ้วยรางวัล แต่นายจะได้พรูเดนซ์กลับมาด้วย The Love Guru (2008)
Just because your mother only loved you when you achieved doesn't mean that Prudence will only love you when you achieve.แค่เพราะการที่แม่จะรักนายก็ต่อเมื่อ นายประสบความสำเร็จเท่านั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าพรูเดนซ์จะรักนาย\ เมื่อนายประสบความสำเร็จเท่านั้นนี่ The Love Guru (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top