Search result for

พราก

(43 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พราก-, *พราก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พราก    [ADV] profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
พราก    [V] part, See also: separate, deprive, Syn. จาก, แยก, Example: วันเวลาได้พรากเอาเสียงหัวเราะอันสดใสด้วยวัยสาวของเธอไปเสียแล้ว, Thai definition: จากไป, เอาออกจากกัน, แยกออกจากกัน
พรากจากกัน    [V] be separated, See also: be scattered, be parted, be sundered, be apart, be divided, be dissociated, Syn. พลัดพราก, Example: เขาสองคนต้องพรากจากกันเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้รักกัน, Thai definition: จากกันไปคนละทิศคนละทาง, แยกออกจากกันไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พราก(พฺราก) ก. ทำให้จากไป, พาไปเสียจาก, ทำให้แยกออกจากกัน, (มักใช้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของคนหรือของสัตว์บางชนิด) เช่น พรากลูกออกจากอกแม่ พรากลูกนกลูกกา
พรากแยกออกไป เช่น สองคนนี้ไม่เคยพรากจากกัน.
พราก ๒, พราก(พฺราก) ว. อาการที่น้ำตาไหลออกมาก ๆ เช่น น้ำตาไหลพราก.
พรากผู้เยาว์น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำพาเอาผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย.
พรากลูกนกลูกกา, พรากลูกนกฉกลูกกาก. ทำให้ลูกพลัดพรากจากพ่อแม่.
พรากเด็กน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำพาเอาเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take awayพราก, ชักพาไป, เอาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They call him "the de-virginator."พวกเขาเรียกเขา ว่า นักพรากความบริสุทธิ์ There Might be Blood (2008)
It's the whole reason you went to medical school. I'm not gonna take that away from you.มันเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเรียนโรงเรียนแพทย์ ผมไม่อยากจะพรากมันไปจากคุณ Not Cancer (2008)
And you took her from me.แล้วเจ้าก็พรากนางไป Excalibur (2008)
I will not let you take him.ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าพรากเขาไป Excalibur (2008)
And I've thrown it all away!แล้วพ่อก็พรากทุกอย่างไป To Kill the King (2008)
I only know I loved him and he was taken from me.ข้ารู้แต่ว่าข้ารักเขา และเขาก็ถูกพรากไปจากข้า To Kill the King (2008)
Even the dogs are crying because their puppies are gone.ขนาดสัตว์มันยังทำเสียงครวญคราง เวลามันโดนพรากจากลูก Scandal Makers (2008)
He took my baby away.แล้วเขาก็พรากลูกไปจากผม Babylon A.D. (2008)
We seem to have reached the age where life stops giving us things and starts taking them away.เราคงถึงวัย/ที่ชีวิตมีสิ่งแปลกใหม่ และเริ่มพรากสิ่งต่างๆไปแล้วสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And she taught me what it meant to miss somebody.และเธอสอนให้ผม ได้รู้ มีความหมายแค่ไหน ที่พลัดพรากใครบางคน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
How could you take her from me? I can't live without her!พรากเธอไปจากฉันได้ยังไง ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ Superhero Movie (2008)
I have loved all those whom you loved and given you children though it has pleased God to take them away.เป็นมิตรกับผู้ที่พระองค์รัก และให้บุตรแก่พระองค์ ถึงแม้ว่าท้ายแล้วพระเจ้าพอใจที่พรากพวกเขาจากไป The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พราก[v.] (phrāk) EN: separate ; part ; bereave   FR: se séparer ; quitter
พราก[adj.] (phrāk) FR: séparé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take away from    [PHRV] เอาไป, See also: พรากไปจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก
prague(พราก) n. ชื่อเมืองหลวงของเชโกสโลวะเกีย
reave(รีฟว) {reaved/reft,reaving,reaves}v. ชิง,แย่งชิง,ช่วงชิง,ปล้น,ฉีก,ทำให้แตก,พราก,แยก,ตัด
sever(เซฟ'เวอะ) vt.,vi. แยกออก,ตัดขาด,พราก,ขาด,แบ่งแยก, See also: severedly adv. severingly adv. rable adj.
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
straggly(สแทรก'ลี) adj. พลัดพราก,กระจัดกระจาย, Syn. straggling
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate
tear(เทียร์) n. น้ำตา,ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา (แทร์) vt.,vi.,n. (การ) ฉีก,ฉีกขาด,ฉีกออก,ดึง,ทิ้ง,รื้อ,รื้อทิ้ง,รื้อออก,รูด,พราก,ถูกฉีก,ถูกดึง,เร่งรียไป,รอยฉีก,ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ,ทำให้น้ำตาไหล,โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่
wrest(เรสทฺ) vt.,n. (การ) บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ดึง,กระชาก,แย่ง,พราก,เอาไปโดยการใช้แรง, See also: wrester n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
part(vi) จากกัน,แยกทาง,พรากจากกัน,ทอดทิ้ง,แตกออก
parting(adj) แยกทางกัน,จากกันไป,พรากจากกัน,ขาด,แตก
rend(vt) พราก,ฉีก,แยก,ตัด,ถอน,ผ่า,แตก
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
tear(vt) ดึง,พราก,รูด,ฉีก,รื้อออก,ทึ้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
別れる[わかれる, wakareru] Thai: พรากจากกัน English: to separate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top