Search result for

พระพุทธ

(54 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระพุทธ-, *พระพุทธ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธ[N] Buddha, See also: Lord Buddha, image of Buddha, Example: พระรัตนตรัยประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, Count unit: องค์, Thai definition: พระผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
พระพุทธคุณ[N] virtues of the Buddha, Example: ข้าพเจ้าขอน้อมกายก้มกราบพระพุทธคุณอันประเสริฐสุดในไตรโลกด้วยเศียรเกล้า, Thai definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
พระพุทธบาท[N] Buddha's footprint, See also: footprint of the Buddha, Syn. รอยพระบาท, รอยเท้า, Example: รอยพระพุทธบาทที่จังหวัดขอนแก่นเป็นรอยพระพุทธบาทสลักลงบนพื้นหินทรายธรรมชาติ เป็นร่องรอยชัดเจนสลักปลายพระบาทไปทางทิศตะวันออก, Count unit: องค์, รอย, Thai definition: รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า อันเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน
พระพุทธรูป[N] image of Buddha, See also: Statue of Buddha, Buddha image, Syn. พุทธรูป, Example: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ แบบท่าทางของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ, Count unit: องค์, Thai definition: รูปหล่อจำลองพระพุทธเจ้า, รูปปั้นพระพุทธเจ้า
พระพุทธมนต์[N] Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
พระพุทธองค์[N] Lord Buddha, See also: Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า, Example: พระพุทธองค์ทรงสอนสั่งไม่ให้เราตกอยู่ในความประมาท, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: คำเรียกพระพุทธเจ้า เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3, Notes: (สันสกฤต), (ราชา)
พระพุทธเจ้า[N] Buddha, Example: งานปั้นหรืองานแกะสลักในพุทธศาสนามักมีรูปดอกบัวเป็นเครื่องหมายของการประสูติของพระพุทธเจ้า, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำเรียกศาสดาในพระพุทธศาสนา
พระพุทธภาษิต[N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา[N] Buddhism, Syn. พุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ, Example: หลวงตาจันทร์ได้ทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาและสังคมมาเป็นเวลานาน, Thai definition: ศาสนาของพระพุทธ
พระพุทธประวัติ[N] life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระพุทธองค์ส. คำเรียกพระพุทธเจ้า, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓.
พระพุทธเจ้าน. คำเรียกพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา, ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อพระเจ้าแผ่นดิน เช่น พระพุทธเจ้าเสือ.
พระพุทธเจ้าข้า, พระพุทธเจ้าข้าขอรับ, พระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมน. คำขานรับพระมหากษัตริย์.
พระพุทธเจ้าหลวงน. คำเรียกพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตแล้ว, คำเต็มว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง.
พระพุทธเจ้าอยู่หัวน. คำเรียกพระมหากษัตริย์.
ปริตร ๑พระพุทธมนต์ในเจ็ดตำนานที่เรียกว่า สัตปริตร และสิบสองตำนานที่เรียกว่า ทวาทศปริตร, ตำนานหนึ่ง เรียกว่า ปริตรหนึ่ง.
ปาลิไลยก์พระพุทธรูปปางหนึ่ง มีรูปช้างและลิงอยู่ด้วย เรียกว่า ปางพระปาลิไลยก์.
วินายกพระพุทธเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emerald buddha (Statue)พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [TU Subject Heading]
Gautama Buddhaพระพุทธเจ้า [TU Subject Heading]
Gautama Buddha--Footprintsพระพุทธบาท [TU Subject Heading]
Little buddha (Motion picture)พระพุทธเจ้ามหาศาสดา--โลกลืมไม่ได้ (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You make a wish and lift the Buddha.คิดถึงคำอธิฐฐานแล้วยกพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
If you cannot lift the Buddha this time, your wish will be granted.ถ้าคุณไม่สามารถยกพระพุทธรูปได้ คำอธิฐฐานจะเป็นจริง Birthmarks (2008)
I don't know how, but I know it caused her to get sick 25 years later trying to lift a Buddha.ฉันไม่รู้ว่าวิธีไหนแต่ฉันรู้ว่าเธอเริ่มป่วยใน25ปีต่อมา\ หลังจากยกพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
- Buddha wouldn't make it worse.พระพุทธรูปไม่ได้ทำให้มันแย่ลง Birthmarks (2008)
I'm guessing these particular monks are bilking the faithful by pushing a magnet up Buddha's butt.ผมแปลกใจที่พระทำเรื่อง\ หลอกลวงที่ไม่ธรรมดานี้\ \\โดยติดตั้งแม่เหล็กไว้ที่ฐานพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
You are an insult to the name of Buddha. Blasphemy!เจ้ากำลังดูหมิ่นพระพุทธองค์นะ เจ้าคนไม่มีศาสนา The Forbidden Kingdom (2008)
Just think about the beautiful Buddha statues they blew up in Afghanistan.ก็แค่คิดว่า เป็นรูปที่สวยงามมากน่ะ รูปปั้นพระพุทธรูปที่ถูกระเบิด ในอาฟกานิสถาน.. 2012 (2009)
- Where should I put my buddha incense holder?ฉันจะเอาพระพุทธรูปนี้วางไว้ที่ไหนดี? Comparative Religion (2009)
In my vision group.รู้มั้ย ตั้งแต่นานนมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า Comparative Religion (2009)
Even though saying such things to a spirit like you is like praying in front of Buddha.นี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผีเป็นชนิดเช่นอธิษฐานให้พระพุทธรูป Postman to Heaven (2009)
That's right, Buddha done did us a 180, he did.พระพุทธองค์ทรงทำไว้! 9 Crimes (2010)
Buddha arrived on a meteor!พระพุทธเจ้ามากับดาวตก! The Science of Illusion (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระพุทธ[n. prop.] (Phra Phut) EN: Lord Buddha   FR: le Bouddha
พระพุทธมนต์[n.] (Phraphuthamon) EN: Buddha's mantra ; Buddha's stanza chant   
พระพุทธรูป[n. exp.] (Phraphuttharūp) EN: image of Buddha ; Statue of Buddha ; Buddha image   FR: image du Bouddha [f] ; représentation du Bouddha [f]
พระพุทธรูปสำริดสมัยศรีวิชัย[xp] (Phraphuttharūp samrit samai) EN: bronze Buddha image of the Srivichai period   
พระพุทธรูปแห่งบามิยัน[n. prop.] (Phraphuttharūp Haeng Bāmiyan) EN: Buddhas of Bamyan   
พระพุทธศาสนา[n. prop.] (Phraphutthasātsanā) EN: Buddhism   FR: bouddhisme [m]
พระพุทธเจ้า[n. prop.] (Phraphutthajao) EN: Lord Buddha   FR: le Bouddha

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddha[N] พระพุทธเจ้า, See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์
Buddha image[N] พระพุทธรูป, See also: ปฏิมา, ปฏิมากร
image of Buddha[N] พระพุทธรูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
butsu(บุท'ชุ) n. พระพุทธเจ้า
gautaman. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
gautama buddhan. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
gotaman. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
joss(จอส) n. พระพุทธรูปของจีน,รูปปั้นบูชาจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top