Search result for

พยาบาท

(36 entries)
(0.1998 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยาบาท-, *พยาบาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยาบาท[V] be vengeful, See also: be vindictive, harbour thought of revenge/of vindication, Syn. อาฆาต, Example: อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตา ไม่พยาบาทอาฆาตต่อกัน, Thai definition: ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น, ปองร้าย, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยาบาท(พะยาบาด) น. การผูกใจเจ็บคิดจะแก้แค้น, การคิดปองร้าย, ในคำว่า ผูกพยาบาท.
พยาบาท(พะยาบาด) ก. ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น, ปองร้าย, เช่น อย่าไปพยาบาทเขาเลย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghans."ขอพระเจ้าทรงประธานพิษของงูเห่าให้แก่เรา เขี้ยวของเสือและความพยาบาทของชาวอัฟกัน Rambo III (1988)
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง Episode #1.5 (1995)
Can you hit all the notes Bobby can?ใช่แล้ว .. 'อิซซี่' เป็นอิซซี่ผู้พยาบาท Rock Star (2001)
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ V for Vendetta (2005)
Why does Mick St. John have such a vendetta against you?ทำไมมิค เซนต์ จอหน์ ถึงพยาบาทคุณ? Out of the Past (2007)
No, spiteful, vindictive, very large.ไม่ แค่โกรธ พยาบาท ตัวใหญ่มาก . Enchanted (2007)
yeah,just the typical smattering of crank ufo sightings and one possible vengeful spirit.ใช่ มีแค่เรื่องของพวกงมงาย บอกว่าเห็นจานบิน และอีกอันที่เป็นไปได้ วิญญาณพยาบาท Wishful Thinking (2008)
It's just I never really thought of him being vengeful.ชั้นไม่คิดงั้น มันเป็นความพยาบาทของคน Saw VI (2009)
But she and chuck have this weird vendetta against you--แต่แบลร์กับชัคมีความพยาบาทแปลกๆกับเธอ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Destroy the one thing I love out of spite? Hello?คุณมันช่างจิตใจอาฆาตพยาบาท ทำลายได้แม้กระทั่งสิ่งเดียวที่ผมรัก Boom Crunch (2009)
"revenge is a dish best served cold" in Klingon?ความพยาบาทคือของหวาน เป็นภาษาคลิงออน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Well... the ballet teacher seems very mean and vindictive.อืมม... ครูสอนเต้นบัลเลย์ ดูเป็นคนใจร้าย ผูกใจฆาตพยาบาทมาก The Bones That Weren't (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feud[VI] อาฆาต, See also: พยาบาท, บาดหมาง, แตกร้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feud(ฟิวดฺ) n.,vi. (การ) ทะเลาะวิวาท,อาฆาตพยาบาทกัน, Syn. quarrel
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย
malicious(มะลิช'เชิส) adj. มุ่งร้าย,ปองร้าย,มุ่งร้าย,ผูกพยาบาท., See also: maliciously adv. maliciousness n.
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge,vengeance
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
vengeful(เวนจฺ'ฟูล) adj. ต้องการแก้แค้น,ต้องการล้างแค้น,มีใจพยาบาท., See also: vengefully adv. vengefulness n., Syn. retaliative
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
viper(ไว'เพอ) n. งูพิษจำพวก Viper, งูพิษในตระกูล Viperidae, งูพิษ,บุคคลที่มีจิตใจมุ่งร้ายหรืออาฆาตพยาบาท,ผู้ค้ายาเสพติด, Syn. traitor,villain,menace

English-Thai: Nontri Dictionary
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revenge(vt) ล้างแค้น,แก้แค้น,แก้เผ็ด,ผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
vengeance(n) การแก้แค้น,การล้างแค้น,ความพยาบาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top