Search result for

พยานหลักฐาน

(52 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยานหลักฐาน-, *พยานหลักฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยานหลักฐาน[N] evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยานหลักฐานน. ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ในทางอาญาหมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidenceพยานหลักฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evidenceพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear evidenceพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, clearพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflicting evidenceพยานหลักฐานที่ขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper evidenceพยานหลักฐานที่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probable evidenceพยานหลักฐานที่น่ารับฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
newly-discovered evidenceพยานหลักฐานที่พบใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidences, Directพยานหลักฐานตรง [การแพทย์]
Evidences, Indirectพยานหลักฐานที่ไม่ตรง [การแพทย์]
Evidences, Realพยานหลักฐานที่แท้จริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์ Changeling (2008)
Forensic researcher.นักวิเคราะห์พยานหลักฐาน Ninja Assassin (2009)
You just need to back up danny's story.คุณน่าจะไปหาพยานหลักฐานเพื่อแดนนี่ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
The gravedigger case finally begins today with an evidentiary hearing.ท้ายที่สุดก็เริ่มต้นแล้วในวันนี้ ในการไต่สวนหาข้อเท็จจริง ตามพยานหลักฐาน The Boy with the Answer (2010)
General, I want to thank you in advance for your testimony.ผู้พันครับ, ผมต้องการที่จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการเป็นพยานหลักฐาน Chuck Versus the Subway (2010)
'Cause I heard that being a cop... can destroy all evidence of having a personality.เพราะผมเคยได้ยินมากว่า ตำรวจ... สามารถทำลายพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อประโยชน์ส่วนตัว Ball and Chain (2010)
We have two pieces of evidence here now. She's pretty, but she's also funny.ตอนนี้เรามีพยานหลักฐานอยู่สองอย่าง คือเธอสวยและเป็นคนตลก Episode #1.4 (2010)
You heard the evidence.นายเห็นพยานหลักฐานแล้วนี่ And Lots of Security... (2011)
On top of which, you perpetrated an elaborate deception on me, in order to gather evidence that I, your own boss, am part of a vast criminal conspiracy.เหนือกว่าสิ่งใด คุณหลอกผม เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องผม, เจ้านายของคุณเอง ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสมคบคิด เรื่องอาชญากรรม Scarlet Ribbons (2011)
You're telling me that every record of physical evidence found on the deceased is gone?คุณจะบอกว่าบันทึกเกี่ยวกับ พยานหลักฐานทุกอย่าง ที่พบในผู้ตายหายไปหมดเหรอ? Over My Dead Body (2011)
Tom Henderson spilled his guts the minute I leaned on him. Bad... he has an airtight alibi.ตอนที่ฉันกำลังคุยกับเขาอยู่ ไม่ดีคือ เขามีพยานหลักฐาน Sweet Baby (2012)
Make his alibi stick.ทำให้เขามีพยานหลักฐาน ลีฟ Sweet Baby (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยานหลักฐาน[n. exp.] (phayān lakthān) EN: evidence ; testimony ; proof   FR: témoignage [m] ; preuve [f]
พยานหลักฐานชัดแจ้ง[n. exp.] (phayān lakthān chatjaēng) EN: clear evidence   
พยานหลักฐานที่รับฟังได้[n. exp.] (phayān lakthān thī rapfang dāi) EN: admissible evidence   
พยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (phayān lakthān sanapsanun) EN: corroborating evidence ; corroborative evidence   
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayān lakthān øn) EN: insufficient evidence   
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[n. exp.] (phayān lakthān pheūa haklāng) EN: evidence in rebuttal   
พยานหลักฐานแวดล้อมกรณี[n. exp.] (phayān lakthān waētløm karanī = phayān lakthān waētløm køranī ) EN: circumstancial evidence   
พยานหลักฐานโดยตรง[n. exp.] (phayān lakthān dōitrong) EN: direct evidence   
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayān lakthān dōi øm) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence   
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayān lakthān mai phø) EN: insufficient evidence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidence[N] หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign
prima facie evidence[N] พยานหลักฐานที่พอเพียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง

English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top