Search result for

พบปะ

(39 entries)
(0.1744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พบปะ-, *พบปะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พบปะ[V] meet, See also: encounter, see, Syn. พบปะสนทนา, Example: มร. โทโมทากะ อิชิกาวาเดินทางไปพบปะผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเพื่อปรึกษางานด้านธุรกิจ, Thai definition: พบและวิสาสะ
พบปะสนทนา[V] meet and converse, Syn. พบปะ, Example: แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ได้มีโอกาสพบปะสนทนากับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในเรื่องของบทบาทหญิงชาย ในสังคมญี่ปุ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พบปะก. พบด้วยความสนิทสนมคุ้นเคย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ The Great Dictator (1940)
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
A big building where generals meet, but that's not important.ตึกใหญ่ ๆ ที่นายพลพบปะกันค่ะ แต่นั่นไม่สำคัญหรอก Airplane! (1980)
I don't feel like being around people right now.ผมยังไม่อยากพบปะผู้คนในตอนนี้ The Lawnmower Man (1992)
However people meet people. She used to be a actress.แต่คนพบปะผู้คน เธอเคยเป็นนักแสดง Pulp Fiction (1994)
Walk from place to place, meet people, get in adventures.เดินจากสถานที่ที่พบปะผู้คนได้รับในการผจญภัย Pulp Fiction (1994)
You go skiing... and you meet people.พบปะผู้คน Heat (1995)
You arrogant shit!หลงตัวเองมากไปแล้ว ชั้นถึงไม่ไปร่วม พบปะสังสรรค์ด้วยไง Good Will Hunting (1997)
And having safely returned to the shore... may they be joyfully reunited with their relatives.และเดินทางกลับฝั่ง ด้วยความปลอดภัย ให้ได้พบปะสังสรรค์ กับครอบครัวและญาติมิตร Seven Years in Tibet (1997)
Come on, let's meet some people.เร็วเข้า มาพบปะผู้คน City of Angels (1998)
The meeting just began.การพบปะกันมันพึ่งจะเริ่มต้น Never Been Kissed (1999)
Working in IA, you will get in touch with senior officialsทำงานสืบสวนภายใน คุณจะพบปะกับผู้ใหญ่ Infernal Affairs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พบปะ[v.] (phoppa) EN: meet ; encounter ; see   FR: rencontrer ; retrouver
พบปะสนทนา[v. exp.] (phoppa sonthanā) EN: meet and converse   FR: discuter ensemble
พบปะสังสรรค์[v. exp.] (phoppasangsan) FR: se réunir

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confer[VI] พบปะพูดคุย, See also: สนทนาหารือกัน, Syn. cunsult, talk, discuss
close with[PHRV] ขอพบเป็นส่วนตัว, See also: พบปะส่วนตัวกับ, Syn. closet with
get together[PHRV] พบปะ, See also: พบ
get together[PHRV] พบปะสังสรรค์, Syn. get together
meet with[PHRV] พบปะสังสรรค์อย่างเป็นทางการ
mix[VI] พบปะผู้คน, See also: เข้าสังคม, เข้าสมาคม, Syn. get along, Ant. avoid, ignore
pick up[PHRV] ผูกมิตรกับ, See also: พบปะ
play down to[PHRV] พูดคุย, See also: พบปะ, Syn. talk down to
run into[PHRV] พบปะ (ความยุ่งยาก)
socialize[VI] คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
galyak(แกล'แยค) n. ฝูงปลาวาฬ,การพบปะสังสรรค์ vt. อยู่เป็นกลุ่ม,พบปะสังสรรค์. vt. ร่วมพบปะสังสรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ,พบปะ,คบหาสมาคม,สัมผัส

German-Thai: Longdo Dictionary
sich treffen mit jm.(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบ พบปะกับคนใดคนหนึ่ง
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
Begegnung(n) |die, pl. Begegnungen| การพบปะ, การเจอกันของคนสองคนหรือของกลุ่ม เช่น Hier ist ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturen, wo Menschen sich kennen lernen können, um voneinander und miteinander zu lernen.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top