Search result for

พก ๑

(6 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พก ๑-, *พก ๑*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พก ๑น. ริมผ้านุ่งที่ดึงรวบขึ้นมาไขว้ไว้ที่บริเวณสะดือ มีลักษณะคล้ายถุงเล็ก ๆ เรียกว่า ชายพก ใส่เงินหรือหมากเป็นต้น
พก ๑แผ่นดิน.
พก ๑ก. เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พกมีด พกปืน พกนาฬิกา, เรียกสิ่งที่นำติดตัวไปในลักษณะเช่นนั้น เช่น มีดพก ปืนพก นาฬิกาพก
พก ๑พัง, ทำลาย, เช่น ดุจพสุธาพังดังพสุธาพก (ม. ร่ายยาว มหาราช)
พก ๑ผก, หก, ตก
พก ๑วก เช่น ภายหลังมาจึงพราหมณ์ชูชก พกมาทวงทอง (ม. คำหลวง ชูชก).

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top