Search result for

ฝ่าเท้า

(29 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ่าเท้า-, *ฝ่าเท้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่าเท้า[N] sole (of foot), Syn. อุ้งเท้า, ฝ่าตีน, Example: ส่วนต่างๆ ของร่างกายหนาตั้งแต่ 0.3 ถึง 1 มิลลิเมตร หนังกำพร้าที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าหนาที่สุด, Count unit: ข้าง, Thai definition: พื้นด้านอุ้งของเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planta; soleฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sole; plantaฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equinusฝ่าเท้าง้ำลง [การแพทย์]
Foot, Rocker-Bottomฝ่าเท้าเหมือนขาเก้าอี้โยก,ส้นเท้ายื่นยาวออกไปทางด้านหลังมากกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you ever given foot massages?คุณเคยไปนวดฝ่าเท้ามาก่อนมั๊ย? Beethoven Virus (2008)
Hisdeathneverlands at our feet.ความวิบัติฉิบหายไม่มีทางเกิดขึ้น ในถิ่นใต้ฝ่าเท้าของเรา Albification (2009)
I hadn't checked the plantar region yet.ผมยังไม่ได้ตรวจส่วนฝ่าเท้าเลย Bolt Action (2009)
The burn marks on the victims' feet all appeared to be entry wounds from the sand, but not this victim-- Peter Markham.รอยไหม้บนฝ่าเท้าของเหยื่อทั้งหมดนั้น พบว่าทำให้เกิดบาดแผลภายในจากทราย แต่ไม่ใช่เหยื่อรายนี้ ปีเตอร์ มาร์คแฮม Bolt Action (2009)
I could control the very earth under my feetฉันสามารถควบคุม ผืนดินทุกแห่งให้จมอยู่ใต้ฝ่าเท้าได้ Chapter Two 'Ink' (2009)
Even the earth beneath our feet.แม้แต่พื้นดินที่อยู่ใ่ต้ฝ่าเท้าพวกเราก็ด้วย Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- my whole life, you've kept me under your thumb.ทั้งชีวิตของฉัน ทำไมพี่ถึงเหยียบมัน ให้จมอยู่ใต้ฝ่าเท้าพี่ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
In the chaos of battle, when the ground beneath your feet is a slurry of blood, puke, piss, and the entrails of friends and enemies alike, it's easy to turn to the gods for salvation.ในยามสงคราม เมื่อผืนดินใต้ฝ่าเท้า เต็มไปด้วยเลือด และ อาจม ซากศพของมิตรและศัตรูคละเคล้ากัน Centurion (2010)
goes up and down by a foot more or less -- depends on where on the earth you are.และแผ่นดินใต้ฝ่าเท้าของคุณ ไปขึ้นและลงโดย การเดินเท้ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับที่อยู่ใน แผ่นดินที่คุณอยู่ Is Time Travel Possible? (2010)
I'm going to step on them all.ผมจะขยี้คนพวกนั้นให้ละเอียดอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผม Episode #1.13 (2010)
♪ I feel the earth move under my feet ♪# ฉันรู้สึกว่าโลกเคลื่อนที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าBlame It on the Alcohol (2011)
♪ Under my feet ♪# อยู่ใต้ฝ่าเท้าBlame It on the Alcohol (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าเท้า[n.] (fāthāo) EN: sole (of the foot)   FR: plante du pied [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palm[N] ฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
sole[N] ฝ่าเท้า
tarsus[N] กระดูกข้อเท้า (ศัพท์เฉพาะทางแพทย์), See also: ฝ่าเท้า, Syn. ankle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calk(คอล์ค) calked,calking,calks} n. caulk,ส่วนยื่นบนรองเท้าใช้ป้องกันการลื่นตก,หนามเหล็กบนฝ่าเท้า vt. ติดหนามเหล็กของฝ่าเท้า
cuboid(คิว'บอยด์) adj. คล้ายลูกบาศก์ n. กระดูกคิวบอยด์ของกระดูกฝ่าเท้า
metatarsus(เมททะทาร์'ซัส) n. กระดูกฝ่าเท้า
palmar(แพล'มาร์) adj. เกี่ยวกับฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
sole(โซล) adj. เพียงคนเดียว,อันเดียว,คนเดียว,โดดเดี่ยว n. ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ส่วนพื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
sole(n) ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ปลาลิ้นหมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
足の裏[あしのうら, ashinoura] (n ) ฝ่าเท้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top