Search result for

ฝ่าย

(94 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ่าย-, *ฝ่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่าย[CLAS] group, See also: side, party, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย, Count unit: ฝ่าย
ฝ่าย[N] side, See also: party, sector, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ, Count unit: ฝ่าย
ฝ่ายใน[N] ladies of the court, See also: palace women officials, Ant. ฝ่ายนอก, Example: ในสมัยก่อนข้าราชบริพารฝ่ายในเป็นผู้ประดิษฐ์ผลไม้แกะสลักเพื่อใช้ในพระราชพิธีต่างๆ เท่านั้น, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: เจ้านายและข้าราชการเป็นต้น ที่เป็นสตรีสังกัดอยู่ภายในพระราชฐานชั้นใน
ฝ่ายขวา[N] right, See also: rightist, Ant. ฝ่ายซ้าย, Example: ฝ่ายขวาในญี่ปุ่นอยากเห็นพระจักรพรรดิกลับมีฐานันดรเดิม เป็นเทพสูงสุดดังแต่ก่อน, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจโน้มไปทางอนุรักษ์นิยม, Notes: (การเมือง)
ฝ่ายรับ[N] defense, See also: defensive, Syn. ฝ่ายตั้งรับ, Ant. ฝ่ายรุก, ฝ่ายบุก, Example: ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรักเป็นฝ่ายรับต่อการทำสงครามทางอากาศการทิ้งระเบิดของฝ่ายพันธมิตร, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ฝ่ายที่ตั้งรับการโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายค้าน[N] opposition, Ant. ฝ่ายรัฐบาล, ฝ่ายเสนอ, Example: พรรคฝ่ายค้านหารือกันเรื่องการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ฝ่ายที่แสดงความเห็นโต้แย้งความเห็นของฝ่ายเสนอในการโต้วาที, (การเมือง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่ค้านรัฐบาลในสภา, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความเห็นโต้แย้งกับผู้อื่น
ฝ่ายซ้าย[N] Left, See also: Leftist, left wing, Ant. ฝ่ายขวา, Example: นายทหารฝ่ายซ้ายในกองทัพบกและกองทัพอากาศได้ร่วมมือกันทำรัฐประหารอีกครั้ง, Count unit: พวก,กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้น นิยมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์, Notes: (การเมือง)
ฝ่ายบิดา[N] paternal, Syn. ข้างบิดา, Example: ผู้ที่มียีนลักษณะด้อย 2 ยีน โดยได้รับจากฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาซึ่งเป็นผู้พาโรคก็จะเป็นโรคได้
ฝ่ายหน้า[N] officials of the king, See also: governmental employers in the palace but outside the inner quarter, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เรียกเจ้านายฝ่ายหน้าว่าสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ, Count unit: ท่าน, Thai definition: เจ้านายและข้าราชการซึ่งไม่ใช่ฝ่ายใน
ฝ่ายเสนอ[N] proposer, Ant. ฝ่ายค้าน, Example: ฝ่ายเสนอชนะฝ่ายค้านในการโต้วาที, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ฝ่ายที่แสดงความเห็นให้ฝ่ายค้านโต้แย้งตามญัตติในการโต้วาที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ่ายน. ข้าง, พวก, ส่วน.
ฝ้ายน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Gossypium วงศ์ Malvaceae เมล็ดให้นํ้ามัน ปุยหุ้มเมล็ดใช้ทอผ้า เปลือกรากใช้ทำยาได้ ที่ปลูกกันมากคือ ชนิด G. hirsutumL., ฝ้ายขน ก็เรียก.
ฝ้ายขนดู ฝ้าย.
ฝ่ายขวาน. กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นโน้มไปทางอนุรักษนิยม.
ฝ่ายค้านน. ฝ่ายที่แสดงความเห็นโต้แย้งความเห็นของฝ่ายเสนอในการโต้วาที, ตรงข้ามกับ ฝ่ายเสนอ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่ค้านรัฐบาลในรัฐสภา, โดยปริยายหมายถึง ผู้ที่มีความเห็นโต้แย้งกับผู้อื่น เช่น เรื่องนี้แม้ใครจะเห็นด้วยก็ตาม แต่ฉันขอเป็นฝ่ายค้าน.
ฝ้ายคำดู สุพรรณิการ์.
ฝ่ายซ้ายน. กลุ่มที่มีอุดมคติเพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น มักใช้วิธีการที่รุนแรงและรวดเร็ว, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์.
ฝ้ายผีดู ชะมดต้น.
ฝ้ายสำลีดู สำลี ๑.
ฝ่ายหน้าน. บุรุษผู้มีตำแหน่งเฝ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Right; right wingฝ่ายขวา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wing, rightฝ่ายขวา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Left; left wing; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
left wing; Left; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leftism; Left; left wingฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wing, leftฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judiciaryฝ่ายตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judiciaryฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proponentฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immigration Officersฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
The meeting with the buyers from bloomingdale's is today.แต่วันนี้เรากำลังจะมีประชุมกับฝ่ายจัดซื้อของห้างbloomingdale Pret-a-Poor-J (2008)
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
The only difference is I'm gonna be right in front of other people.สิ่งเดียวที่แตกต่าง.. \ คือผมเป็นฝ่ายถูกต่อหน้าคนอื่นๆ Adverse Events (2008)
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
Because conversations go both ways.เพราะการสนทนาต้องทำทั้ง 2 ฝ่าย Lucky Thirteen (2008)
You hate doctors. You want to take back control.คุณเกรียดหมอ คุณต้องการกลับมาเป็นฝ่ายควบคุม Last Resort (2008)
The Separatist fleet commanded by General Grievous is headed your way.กองยานของฝ่ายแบ่งแยก ซึ่งนำโดยนายพลกรีวัส กำลังมุ่งหน้าไปทางเจ้า Downfall of a Droid (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
You have to show everyone you were right and they were wrong.เธอต้องแสดงให้ทุกคนเห็น ว่าเธอเป็นฝ่ายถูกแล้วพวกเขาต่างหากที่เข้าใจผิด Valiant (2008)
Look, Patrick, you're outvoted.ฟังนะ Patrick คุณเป็นเสียงฝ่ายน้อย Episode #1.5 (2008)
There's no way they're gonna be able to hold Kanen off. Men aren't the only ones who can fight.แมธธิว ข้าอยากให้เจ้าอยู่ฝ่ายโจมตี The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]
ฝ้าย[n.] (fāi) EN: cotton   FR: coton [m]
ฝ่ายการตลาด[n. exp.] (fāi kāntalāt) EN: marketing   
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoen) EN: finance department   
ฝ่ายข้างมาก[n. exp.] (fāi khāngmāk) EN: majority   
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]
ฝ่ายค้าน[n.] (fāikhān) EN: opposition   FR: opposition [f] ; côté négatif [m]
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant   
ฝ้ายดิบ[n. exp.] (fāi dip) EN: raw cotton   

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggressor[N] ฝ่ายรุกราน, See also: ผู้รุกราน, Syn. assailant, invader, offender, attacker
authority[N] ฝ่ายบริหาร, See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
defense[N] ฝ่ายรับ (ทางกีฬา), See also: ฝ่ายตั้งรับ
desk[N] แผนก, See also: ฝ่าย, กอง, Syn. bureau, agency, branch, department
faction[N] ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
hand[N] ขาไพ่, See also: ฝ่าย
left-wing[ADJ] ฝ่ายซ้าย (กลุ่มหรือพรรคการเมือง)
nimby[N] ฝ่ายตรงข้าม, See also: ผู้คัดค้าน, Syn. NIMBY
opponent[N] คู่ต่อสู้, See also: ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, Syn. antagonist, foe, rival, Ant. ally, companion, friend
Opposition[N] ฝ่ายค้าน, See also: พรรคฝ่ายค้าน, Ant. Government

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
bursary(เบอร์'ซะรี) n. ทุนการศึกษา,ฝ่ายคลังของโบสถ์
cadre(คา'ดระ,แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร,นายทหารฝ่ายเสนาธิการ,โครงงาน,ขอบข่ายของงาน
caliph(แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif,kalif,khalif

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
commissary(n) ผู้แทน,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ที่จ่ายเสบียง
defensive(n) ฝ่ายรับ,การตั้งรับ,การป้องกัน
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
executive(adj) ฝ่ายบริหาร,เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการบริหาร
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน,โจรสลัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhamma Studies Departmentฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人事部[じんじぶ, jinjibu] (n) ฝ่ายบุคคล
営業部[えいぎょうぶ, eigyoubu] (n) ฝ่ายขาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side

German-Thai: Longdo Dictionary
versöhnen(vt) |versöhnte, hat versöhnt| คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่ายกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง, See also: die Versöhnung
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top