Search result for

ฝอย

(54 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝอย-, *ฝอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝอย[V] brag, See also: exaggerate, boast, Syn. พูดมาก, คุยโม้, Example: สุโขมัวแต่ฝอยกับเพื่อนในงานเลี้ยง จนลืมเข้าไปทักทายเจ้าภาพ, Thai definition: พูดมาก, Notes: (ปาก)
ฝอย[N] fibre, See also: filament, Example: เม็ดฝนที่หล่นกระทบกับพื้นก็สาดกระเซ็นเป็นฝอยสีขาวกระจายไปทั่ว, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ ละเอียด หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝอยน. สิ่งที่เป็นเส้นเล็ก ๆ ละเอียด เช่น ฝอยขัดหม้อ, หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ยาฝอย ฉีดนํ้าเป็นฝอย
ฝอยคำอธิบายวิธีใช้ยาหรือเวทมนตร์ต่าง ๆ
ฝอยโดยปริยายหมายความว่า ข้อความที่ไม่ใช่เนื้อหา.
ฝอยก. พูดมากและเกินความจริง.
ฝอยทอง ๑น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่แดงผสมไข่นํ้าค้างเล็กน้อย ใส่กรวยโรยเป็นเส้นเล็ก ๆ ในนํ้าเชื่อมเดือด ๆ แล้วจับเป็นแพ, ลักษณนามว่า แพ
ฝอยทอง ๑ชื่อดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งคล้ายไฟพะเนียง.
ฝอยทอง ๑ดูใน ฝอย.
ฝอยทอง ๒น. ชื่อพืชเบียนล้มลุกชนิด Cuscuta chinensis Lam. ในวงศ์ Convolvulaceae ไม่มีใบ ต้นเป็นเส้นเล็ก ๆ สีเหลือง เมล็ดใช้ทำยาได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronchodilators, Aerosolฝอยละอองยาขยายหลอดลม [การแพทย์]
Sprayฝอยน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait a moment.ไม่ใช่ขยะมูลฝอย Gomorrah (2008)
And you?ไม่ใช่ขยะมูลฝอยGomorrah (2008)
He said a whole lot of things I didn't understand about capillaries...เขากล่าวว่าเป็นจำนวนมากทั้งในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับเส้นเลือดฝอย ... Revolutionary Road (2008)
It's a little fuzzy.มันค่อนข้างฝอยไปหน่อย Being Alive (2009)
It appears to be steel wool. I found it in the exit wound.ฝอยเหล็ก ฉันเจอมันที่ปากแผล The Bond in the Boot (2009)
Steel wool-- commonly used in silencers to muffle the sound of a gunshot.ฝอยเหล็ก ใช้ร่วมกับตัวเก็บเสียง เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงยิง The Bond in the Boot (2009)
Metal shavings.ฝอยเหล็ก Bolt Action (2009)
That's peach fuzz chemo hair, and I really wanted to put my patients at ease, make 'em feel comfortable.มันเป็นผมสีพีช เป็นฝอยด้วยคีโม และฉันอยากทำให้ คนไข้ของฉันรู้สึกสบาย ทำให้พวกเขาอบอุ่นใจ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Cap refill is five seconds.Push one of epi.การเติมเลือดในหลอดเลือดฝอย 5 วินาที/ครั้ง ให้อีพริเนฟริน 1 หลอด Invest in Love (2009)
And was in charge of the policemen's yearly raffle.และรับผิดชอบในการจัดการ ขยะมูลฝอยประจำปี ให้กับทางตำรวจ Miss Mystic Falls (2010)
You'd degrade the law you serve, just to protect some woman who cast you aside like offal?คุณทำลายกฎหมายที่คุณเป็นผู้รับใช้ แค่ปกป้องผู้หญิงบางคนที่โยนคุณทิ้งถังขยะมูลฝอยใช่ไหม Episode #1.1 (2010)
Yeah, you hear me, you pig? !เออ ได้ยินกูมั้ย ไอ้หมูฝอย Guts (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine   FR: posologie [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray   
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag   FR: exagérer ; se vanter
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: leafless plant   
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   

English-Thai: Longdo Dictionary
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brag[VI] พูดอวดดี, See also: ฝอย, Syn. boast
tassel[N] ฝอยของพืชที่มีลักษณะเหมือนพู่ (เช่น ฝอยข้าวโพด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capillaceous(แคพพะเล'เซียส) adj เป็นเส้นฝอย
capillary(แคพ'พะเลอรี) n. เส้นโลหิตฝอย,เส้นฝอย
crinite(ไคร'ไนทฺ) vt.,n. (การ) จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม,ทำให้ย่น,ถักให้เป็นฝอย,กรีดให้ย่น,ยับยั้ง,ขัดขวาง
fibril(ไฟ' บริล) n. เส้นใยเล็ก ๆ สำคัญ,แก่นแท้,รากฝอย., See also: fibered,fibred adj.
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frill(ฟริล) n. จีบ,จีบขอบ,จีบริม,ครุย,ฝอย,แถบริม (เช่นชายเสื้อผ้าที่ทำเป็นครุย) ,การประดับขอบ,สิ่งที่เกินต้องการ,สิ่งที่รบกวน,การเป็นรอยย่น,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt. ประดับขอบบน,ใส่จีบ., See also: friller n. frilly adj. -S...
frilling(ฟริล'ลิง) n. การประดับขอบ,การใส่จีบ,ฝอยสำหรับทำครุย,ขอบหรือจีบเสื้อผ้า
fringe(ฟรินจฺ) n. ฝอย,ตะเข็บ,รวง,พู่,ขอบ,ขอบรอบนอก,ริม. vt. ใส่ฝอย (ตะเข็บวง), Syn. trimming,border,edging
fringy(ฟริน'จี) adj. เป็นพู่,เป็นรวง,เป็นชาย,เป็นฝอย,เป็นตะเข็บ
frizzy(ฟริซ'ซี) adj. หยิก,หยิงเป็นฝอย,เป็นลอน,งอ,ตัด., See also: frizzily adv. frizziness n., Syn. frizzly

English-Thai: Nontri Dictionary
capillary(n) เส้นโลหิตฝอย
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
flaky(adj) เป็นฝอย,เป็นเกล็ด,เป็นแผ่น,เป็นชิ้นบาง,เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น
fray(vi) ชำรุด,หลุดลุ่ย,ทำลุ่ย,เป็นฝอย
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frizzle(vt) ทำให้หงิกงอ,ทำให้โค้ง,ทำให้หยิกเป็นฝอย
frizzy(adj) เป็นลอน,เป็นฝอย,หยิก,ดัด,งอ
fuzz(n) เยื่อ,เส้นผม,ฝอย,ขนสักหลาด,ขนปุย
garbage(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top