Search result for

ผู้แทน

(82 entries)
(0.188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้แทน-, *ผู้แทน*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้แทนโดยชอบ (n ) legal representative

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แทนราษฎร[N] representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
ผู้แทนการค้า[N] trade agent, Syn. ตัวแทนการค้า, Example: คณะของตนเข้าไปในจีนโดยหน้าฉากแสดงตนเป็นผู้แทนการค้าที่จัดตั้งขึ้นปลอมๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายของหรือสินค้า
ผู้แทนพระองค์[N] royal representative, See also: royal envoy, Syn. ตัวแทน, Example: นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 56, Count unit: ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้แทนน. ผู้ที่ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคล หน่วยราชการ หรือหน่วยงาน
ผู้แทนผู้แทนราษฎร.
ผู้แทนของนิติบุคคลน. บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคนตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งได้กำหนดไว้ให้เป็นผู้แสดงออกถึงเจตนาของนิติบุคคล.
ผู้แทนราษฎรน. บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติในสภา, (ปาก) ผู้แทน.
ผู้แทนโดยชอบธรรมน. บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทำการแทน ให้คำอนุญาต หรือให้ความยินยอม แก่บุคคลผู้มีความสามารถบกพร่อง ในอันที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
representativeผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representativeผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegateผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegateผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
envoyผู้แทนทางการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
envoyผู้แทนทางการทูต [ดู emissary] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emissaryผู้แทนทางการทูต [ดู envoy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
watcherผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ณ ที่เลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, executiveผู้แทนฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiaryผู้แทนทางการทูตในอันดับแรก หรือ หัวหน้าของสถานเอกอัครราชทูต
ตามปกตินั้นจะเรียกกันง่าย ๆ ว่า ?Ambassador? (เอกอัครราชทูต) ในสมัยก่อนเอกอัครราชทูตที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับจะมีตำแหน่งต่อท้ายว่า ?Ordinary? (สามัญ) ส่วนเอกอัครราชทูตที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจพิเศษ จะต่อท้ายว่า ?Extraordinary? (วิสามัญ) ต่อมาความแตกต่างดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้ว ทุกวันนี้บรรดาเอกอัครราชทูตทั้งหลายจะมีตำแหน่งห้อยท้ายว่า ?Extraordinary? (วิสามัญ) ทั้งสิ้น การที่ได้รับพ่วงคำว่า ?Plenipotentiary? (ผู้มีอำนาจเต็ม) เข้าไปกับตำแหน่งอีกคำหนึ่งนั้น ย่อมหมายความว่า เอกอัครราชทูตมีอำนาจเต็มที่จะทำการเจรจาทางการทูตตามปกติใดๆ ได้ แต่การที่จะทำการเจรจาและลงนามในสนธิสัญญาได้นั้น จำเป็นที่เขาจะต้องมีอำนาจเต็มเป็นพิเศษตามปกติหรือในหลักการ เอกอัครราชทูตจะติดต่อพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประจำ เซอร์เออร์เนสท์ ซาทาว ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านชื่อ Guide to Diplomatic Practice ซึ่งเซอร์เนวิล แบลนด์ (Sir Neville Bland) ได้เรียบเรียงและปรับปรุงแก้ไขใหม่เป็นครั้งที่ 4 (ดู น.167) มีความตอนหนึ่งว่า?บางคราวเป็นที่เข้าใจกันว่า เอกอัครราชทูตสามารถเรียกร้องขอพบกับตัวประมุขของรัฐได้ไม่ว่าเวลาใด แต่อันที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เนื่องจากราชสำนักหรือรัฐบาลที่เอกอัครราชทูตไปประจำอยู่นั้น จะวางระเบียบหรือกำหนดธรรมเนียมเข้มงวด ทำให้มีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะอนุญาตให้เอกอัครราชทูตไปประจำอยู่นั้น จะวางระเบียบหรือกำหนดธรรมเนียมเข้มงวด ทำให้มีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะอนุญาตให้เอกอัครราชทูตได้มีโอกาสเข้าพบปะ พูดจากับประมุขของรัฐ อนึ่ง ในอดีตกาลมีประเทศใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่แห่งทำการแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตระหว่างกัน จึงเหลือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอื่น ๆ เป็นจำนวนมากที่มีตำแหน่งเรียกว่า อัครราชทูต (Ministers) เท่านั้น อย่างไรก็ดีการที่รัฐผู้ส่งจะส่งผู้แทนทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูต (Ambassador) ไปยังรัฐผู้รับนั้นจะถือเป็นการให้เกียรติกันอย่างยิ่ง แต่ในสมัยนี้ การที่มีสถานเอกอัครราชทูตแพร่กระจายไปทั่ว ทำให้ตำแหน่งเอกอัครราชทูตถูกลดศักดิ์ศรีและความขลังลงไปมากเมื่อเทียบกับ สมัยอดีตกาลเกี่ยวกับเอกอัครราชทูตนี้ ได้มีการนำเอาคำจำกัดความของตำแหน่งเอกอัครราชทูตมาพูดคุยกันบ่อยๆ เป็นคำจำกัดความของ เซอร์เฮนรี่ วอตตัน (Sir Henry Wotton) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำเวนิส ในรัชสมียของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 ว่า?เอกอัครราชทูต คือ บุคคลผู้ซื่อสัตย์ที่ถูกส่งไปกล่าวเท็จในต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขา? (?An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country?)เล่ากันว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1904 ระหว่างที่เซอร์เฮนรี่ วอตตัน เดินทางจากกรุงลอนดอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวนิส ท่านได้แวะพักที่เมืองอ๊อกสเบิร์ก (Augsburg) ณ ที่นั้นท่านได้เขียนเป็นที่ระลึกไว้ในสมุดเยี่ยมของเจ้าของโรงแรมซึ่งเป็น สหายกับท่านในเชิงหยอกล้อ แต่แทนที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ กลับเขียนเป็นภาษาละตินว่า ?Legatus est vir bonus peregre missus ad mentiendum Republicae causa? ข้อความภาษาอังกฤษนั้น มีการเล่นคำว่า ?lie? ซึ่งนอกจากจะหมายความว่ากล่าวเท็จแล้ว ยังมีความหมายว่า ?พักอยู่? (Reside หรือ sojourn) ก็ได้ แต่บังเอิญคำละตินว่า ?admentiendum? มีความหมายเพียงอย่างเดียว คือ ?กล่าวเท็จ? ในไม่กี่ปีต่อมาคู่อริทางการเมืองของเซอร์เฮนรี่ได้ไปพบคำจำกัดความนี้เข้า จึงกราบทูลกษัตริย์เจมส์ให้ทรงทราบ หลักฐานประการหนึ่งอ้างว่ากษัตริย์เจมส์ทรงพิโรธอย่างยิ่ง ถึงกับให้เซอร์เฮนรี่ยุติการปฏิบัติราชการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [การทูต]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]
Special Envoyผู้แทนพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายใน กรณีต่าง ๆ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lieutenant of Musket Ernest Goodbody.ผู้แทนของเออร์เนส กุดบอดี ปืนคาบศิลา มันทั้งหมดเริ่มต้นในปี 1939 How I Won the War (1967)
If one of my deputies... gets outta line with a prisoner, then the prisoner comes to me with it!หากหนึ่งในผู้แทนของผมทำสอดคล้องกับนักโทษ แล้วนักโทษผมพร้อมกับมัน First Blood (1982)
Welcome, congressman.ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทน The Bodyguard (1992)
- The delegation has seen enough.- - คณะผู้แทนได้เห็นพอ - In the Name of the Father (1993)
On this Navel of the Worldโดยเป็นผู้แทนของเทพเจ้า Rapa Nui (1994)
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น The Corporation (2003)
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน The Corporation (2003)
Be a good pastor.ในการเป็นผู้แทนของพระเจ้าด้วย Love So Divine (2004)
Song-Yang is the new head of Jol-Bon but his power isn't as great as Yeon Ta-Bal.ซองหยางเป็นผู้แทนคนให่ของโจลบน แต่อำนาจของเขาไม่ยิ่งใหญ่เท่ายอนทาบัล Episode #1.41 (2006)
Stop here!ข้าคือผู้แทนพระองค์ ของผู้ปกครองโลกา เทพเจ้าแห่งทวยเทพ 300 (2006)
Two senators and the president's sister wanted that job, but he gave it to you.ผู้แทนสองคนและน้องสาวประธานาธิบดี ต้องการตำแหน่งนี้ แต่เขาให้คุณ The Omen (2006)
DO YOU SEE THE YALE REP?แม่เห็นผู้แทนของเยลมั้ย Poison Ivy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate   FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
ผู้แทนการค้า[n. exp.] (phūthaēn kānkhā) EN: trade agent   FR: agent commercial [m]
ผู้แทนจำหน่าย[n. exp.] (phūthaēn jamnāi) EN: distributing agent ; distributor   FR: distributeur [m]
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว[n. exp.] (phūthaēn jamnāi taē phū dīo) FR: distributeur exclusif [m]
ผู้แทนทางทูต[n. exp.] (phūthaēn thāng thūt) FR: agent diplomatique [m]
ผู้แทนผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phūthaēn phū mī amnāt) EN: authorized representative   
ผู้แทนพระองค์[n. exp.] (phūthaēn Phra-ong) EN: royal representative ; royal envoy   
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rātsadøn) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative   FR: député [m]
ผู้แทนเฉพาะคดี[n. exp.] (phūthaēn chaphǿ khadī) EN: representative ad litem   

English-Thai: Longdo Dictionary
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advocate[N] ทนาย, See also: ผู้แทนในทางกฎหมาย
agent[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, เอเย่นต์, Syn. representative, deputy
ambassador[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. representative, agent
delegate[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. representative, agent ambassador
deputation[N] กลุ่มตัวแทนที่ถูกตั้งขึ้น, See also: ผู้แทน
stand-in[IDM] ตัวแทน, See also: ผู้แทน
lieutenant[N] ผู้แทน, Syn. deputy
mission[N] คณะผู้แทน, See also: ผู้แทน, คณะทูต, Syn. deputation, embassy
nuncio[N] ผู้แทนพระสันตะปาปาในต่างประเทศ, Syn. diplomat
procurator[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. agent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน
deputy(เดพ'พิวที) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน,ผู้แทน,สมาชิกสภาผู้แทน,รอง. -S.agent
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย,ผู้แจกจ่าย,ผู้แบ่งสรร,เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
emissary(เอม'มิเซอรี) n. ทูต,ผู้แทน,จารชน,จารบุรุษ,สายลับ.

English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
commissary(n) ผู้แทน,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ที่จ่ายเสบียง
commons(n) กลุ่มสามัญชน,สภาผู้แทนของอังกฤษ
delegate(n) ผู้แทน,ตัวแทน
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
depute(vt) ตั้งตัวแทน,แต่งตั้งผู้แทน
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
factor (n ) ผู้แทนค้าต่าง
Lieutenant-Governorผู้แทนข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร
Pro Consul (n phrase ) ผู้แทนกงสุล
publicity agentผู้แทนโฆษณา
representativeผู้แทน

German-Thai: Longdo Dictionary
Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top