Search result for

ผู้สอน

(36 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สอน-, *ผู้สอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สอน[N] teacher, See also: lecturer, instructor, coach, trainer, tutor, Syn. ครู, อาจารย์, Ant. ผู้เรียน, นักเรียน, Example: ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The termination of the lesson is for the tutor to decide, Bruno, not the pupil.จะเลิกเรียนเมื่อไหร่ ครูผู้สอนเป็นคนกำหนดนะ บรูโน่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- probably the same as teacher life,ก็คงเหมือนๆกับชีวิตอาจารย์ผู้สอน Advanced Criminal Law (2009)
Are just as mature as the teachers.มีความเป็นผู้ใหญ่พอๆกับอาจารย์ผู้สอน Introduction to Statistics (2009)
Because the class doesn't exist.เช่นเดียวกับผู้สอน... Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
I forged a form with a phony teacher and class for a free credit!ด้วยชื่อวิชาและผู้สอนปลอมๆ เพื่อเอาหน่วยกิตฟรี! ฉันนึกแล้วเชียว! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Every student, every teacher, every class...นักศึกษา ครูผู้สอน ชั้นเรียน ล้วนเป็นสิ่งที่กุขึ้น Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Who taught him?ผู้สอนเขา? The Beaver (2011)
The Professor is so old...อาจารย์ผู้สอนนี่อย่างแก่เชียว Competitive Wine Tasting (2011)
That's when one of my reporters said she was spotted with her sailing instructor.นั่นคือเมื่อหนึ่งในรายงานของฉันกล่าวว่า เธอได้พบกับอาจารย์ผู้สอนแล่นเรือใบของเธอ Rhodes to Perdition (2011)
You're their teacher.คุณคือครูผู้สอนของพวกเค้า The Spanish Teacher (2012)
Tell it to the biology Professor.ไว้ไปบอกอาจารย์ผู้สอนเองเถอะ Basic Lupine Urology (2012)
How about your teachers? What are they like?วิธีการเกี่ยวกับครูผู้สอนของคุณหรือไม สิ่งที่พวกเขาชอบ The Family (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สอน[n.] (phūsøn) EN: teacher ; instructor   FR: enseignant [m] ; enseignante [f] ; instructeur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maharishi[N] ผู้สอนศาสนาฮินดู
mullah[N] ผู้สอนศาสนาอิสลาม
preceptor[N] ครู, See also: ผู้สอน, ผู้ให้ความรู้, Syn. instructor, mentor, lecturer
holy Joe[SL] พระ, See also: ผู้สอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์
teacher[N] ผู้สอน, See also: ครู, คุณครู, อาจารย์, Syn. instructor, tutor
Zoroaster[N] ผู้สอนศาสนาชาวเปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
preceptor(พรีเซพ'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,ผู้ชี้นำ,ครูใหญ่,ผู้ตั้งกฎ., See also: preceptorate n. preceptorial adj. preceptoral adj., Syn. instructor,teacher,tutor
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
scribe(สไครบฺ') n. เสมียน,ผู้คัดลอก,เจ้าหน้าที่คัดลอก,อาลักษณ์,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สอนกฎหมายยิว,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย,ยิว,นักข่าว,เครื่องขีดเขียน,เครื่องขีดไม้. vt. ใช้เครื่องขีดเขียน,ขีดเขียน,ขีดเขียนไม้ด้วยเครื่องขีดเขียน

English-Thai: Nontri Dictionary
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
mission(n) ภาระ,ธุระ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทูต
missionary(adj) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา,เกี่ยวกับงานของมิชชันนารี
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top