Search result for

ผู้สร้าง

(50 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สร้าง-, *ผู้สร้าง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปวิธ[ปะ-วิด] (uniq ) ผู้สร้าง, ผู้กำหนด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สร้าง[N] producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้สร้างสรรค์น. ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market makerผู้สร้างสภาพคล่อง
บริษัทสมาชิกของตลาดหุ้นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดูแลหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้หุ้นดังกล่าว มีสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่เป็น market maker หุ้นใด บริษัทสมาชิกจะต้องส่งทั้งคำเสนอซื้อและคำเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนที่ต้องการขายหรือต้องการซื้อหุ้นดังกล่าวนั้นจะสามารถกระทำได้เสมอ [ตลาดทุน]
Foundersผู้สร้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mistress Padmé. Thank The Maker you're safe.นายหญิงแพดเม่ ขอบคุณท่านผู้สร้างที่ท่านรอด Bombad Jedi (2008)
In paradise. We'll take you to your maker.ในสวรรค์ไง คุณจะได้พบกับผู้สร้างคุณ Babylon A.D. (2008)
"And the old creator finally got his wish disappearing into the world he had only dreamed about."และเฒ่าผู้สร้างก็สมหวังในที่สุด... ...เมื่อเขาหายไปยังโลกที่ตน ฝันถึงมาตลอด Inkheart (2008)
That's funny, because we got the Made of Honor.น่าสนุก นะ เพราะเรา ได้ ผู้สร้างเกียรติยศ Made of Honor (2008)
I had to tell him he was the unknowing father of a nuclear apocalypse.ฉันต้องบอกเขา ว่าเขาเป็นผู้สร้าง นิวเคลียร์ล้างโลกโดยไม่รู้ตัว Pilot (2008)
Some people might already know, there are memos by the creator.บางท่านอาจจะพอทราบแล้วนะครับว่า ผู้สร้างได้เขียนบันทึกเอาไว้ Cyborg Girl (2008)
And the Builders will come again and show us the way.ผู้สร้างจะกลับมาอีกครั้ง และจะบอกวิธีให้พวกเรา City of Ember (2008)
[ Lina ] The Builders wrote these instructions.ผู้สร้างได้เขียนคู่มือเหล่านี้ไว้ City of Ember (2008)
The Builders left Instructions.ผู้สร้าง ทิ้งคู่มือไว้ City of Ember (2008)
Builders were wise when they said, "If you have proof, you have to pursue it!ผู้สร้างเมืองเป็นคนฉลาด เมือเขาว่า ถ้าคุณพิสุจน์อักษร คุณต้องตามรอยมัน City of Ember (2008)
The Builders were smart. They would have made it simple.ผู้สร้างฉลาดมาก พวกเขาทำมันให้ง่าย City of Ember (2008)
The creation of reclusive genius Ken Castle...จากผู้สร้างอัจฉริยะ นามว่า เคน คาสเซิล Gamer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario   FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้สร้าง[n.] (phūsāng) EN: builder ; producer   
ผู้สร้างภาพยนตร์[n. exp.] (phū sāng phāpphayon) EN: producer   FR: producteur (de cinéma) [m]
ผู้สร้างโลก[n. exp.] (phū sāng lōk) EN: Creator   FR: Créateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animator[N] ผู้สร้างภาพที่เคลื่อนไหวได้
architect[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้สรรค์สร้าง, Syn. creator, originator
author[N] ผู้คิดสร้าง, See also: ผู้สร้าง, Syn. creator, originator
constructor[N] ผู้สร้าง
creator[N] ผู้ประดิษฐ์, See also: ผู้สร้างสรรค์, Syn. inventor, producer, originator
Creator[N] ผู้สร้างโลก, See also: พระเจ้า, Syn. Godhead, Lord
erector[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้ก่อตั้ง
establisher[N] ผู้สถาปนา, See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder
maker[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. producer, creator, manufacturer, Ant. unmake, break, undo
manufacturer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. builder, constructor, maker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์
creator(ครีเอ'เทอะ) n. ผู้สร้าง,ผู้ให้กำหนด,สิ่งที่ให้กำเนิด, See also: Phr. (the Creator พระเจ้า) creatorship n., Syn. author,maker
demiurge(เดม'มิเอิร์จ) n. ผู้สร้างโลก
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure

English-Thai: Nontri Dictionary
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
contriver(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้สร้าง,ผู้วางแผน
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
maker(n) ผู้ทำ,ผู้สร้าง,ผู้ประดิษฐ์
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
wright(n) ผู้ทำ,ผู้สร้าง,คนงาน,ช่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top