Search result for

ผู้ปกครอง

(57 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ปกครอง-, *ผู้ปกครอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้ปกครองท้องที่ (n phrase ) Local Administration Officer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ปกครอง[N] parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์
ผู้ปกครอง[N] ruler, See also: leader, president, Syn. ผู้บริหาร, ผู้นำประเทศ, Example: ประชาชนเรียกร้องให้ผู้ปกครองบ้านเมืองแก้ไขปัญหาความยากจน, Count unit: คน, ท่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ปกครองน. ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองดูแล
ผู้ปกครองบุคคลซึ่งศาลตั้งให้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guardianผู้ปกครอง (ผู้เยาว์), ผู้อนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controller of propertyผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardian ad litemผู้ปกครองที่ศาลตั้งเฉพาะคดี, ผู้อนุบาลที่ศาลตั้งเฉพาะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her parents probably put her in the system for peace of mind.ผู้ปกครองส่งให้เธอไปเข้าระบบสงบจิตสงบใจ And How Does That Make You Kill? (2008)
Your school called again.โรงเรียนเรียกพบผู้ปกครองอีกแล้ว Baby and I (2008)
That is what you must do to abandon the vestiges of your nefarious fate, and start walking your own path as our future ruler.ท่านจะต้องละทิ้ง คำทำนายเอาและอดีตไว้เบื้องหลัง แล้วเดินไปตามทาบที่ท่านกำหนดเอง ในฐานะผู้ปกครองของเรา The Kingdom of the Winds (2008)
I shall no longer bear to see his tyrannical arrogation, so you must find a way to make them withdraw.ข้าไม่ควรจะเสียเวลากับผู้ปกครองที่ทั้งอวดเก่งและถือดี ฉนั้นท่านต้องหาทาง ทำให้พวกเขาถอยกลับไปซะ The Kingdom of the Winds (2008)
Because your daughter will. They're her new parents.เพราะลูกสาวคุณรู้จักแน่ พวกเขาเป็นผู้ปกครองใหม่ของเธอ Death Race (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Guardianship?ผู้ปกครอง ? ! 24: Redemption (2008)
The ambassador will waive the guardianship.แล้วสถานทูตจะยกเว้นให้ เกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครอง 24: Redemption (2008)
You'll be responsible for three chapters a week, you have a quiz each Friday, you'll be allowed one makeup test with a parent's note.พวกเธอจะรับผิดชอบ สามบทต่ออาทิตย์ จะมีสอบทุกวันศุกร์ สอบซ่อมได้หนึ่งครั้ง พร้อมจดหมายจากผู้ปกครอง Pilot (2008)
A parent or two to deal with.รับมือกับผู้ปกครองหนึ่งหรือสองคน Doubt (2008)
You know, the children and the parents should see us as members of their family.คุณรู้มั้ย,เด็กๆและผู้ปกครองควรจะเห็นเรา เป็นสมาชิกในครอบครับของเขา Doubt (2008)
Excuse me, sir. The adult party's in the front.ขอโทษนะครับ , งานของผู้ปกครองเชิญด้านโน้นครับ Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: protector ; guardian ; legal guardian ; conservator   
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: parent   
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: ruler ; governor ; leader ; president   
ผู้ปกครองเด็ก[n. exp.] (phūpokkhrøng dek) EN: parents ; guardian of a child   

English-Thai: Longdo Dictionary
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autocrat[N] ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictator, despot, absolute ruler
crown[N] กษัตริย์, See also: ผู้ปกครอง
dynast[N] ผู้ปกครอง, See also: กษัตริย์
emir[N] ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ, See also: ประมุข, ผู้นำในประเทศอิสลามบางประเทศ
governor[N] ผู้ว่าการรัฐ, See also: ผู้ปกครอง, ข้าหลวง, ผู้ควบคุม, เจ้าเมือง, Syn. director, officer, ruler
grand duke[N] ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์
guardian[N] ผู้ปกครอง, Syn. adoptive parent, babysitter
oligarch[N] ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย
paramount[N] ผู้ปกครองชั้นสูงสุด, Syn. dominant
parent[N] พ่อแม่, See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, Syn. progenitor, begetter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
custodian(คัสโท'เดียน) n. ผู้ปกครอง,ผู้อารักขา,ผู้ที่เก็บรักษา, See also: custodianship n. ดูcustodian
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
emperor(เอม'เพอเรอะ) n. จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร., See also: emperorship n. ดูemperor
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
gaddi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gadi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Eltern(n) |pl.| ผู้ปกครอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top