Search result for

ผู้ทำ

(80 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ทำ-, *ผู้ทำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทำนาย[N] prophet, See also: predictor, soothsayer, forecaster, diviner, oracle, sibyl, Syn. ผู้พยากรณ์, Example: เขาเชื่อผู้ทำนายหลายคนที่ทักว่า ตึกที่กำลังจะสร้างจะนำรายได้เป็นกอบเป็นกำมาให้เขา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดในภายภาคหน้า
ผู้ทำลาย[N] destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
ผู้ทำการค้า[N] trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พี่เลี้ยงผู้ทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือเป็นต้น เช่น พี่เลี้ยงนักมวย พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accoucheurผู้ทำคลอด, หมอตำแย (ชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accoucheuseผู้ทำคลอด, หมอตำแย (หญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
offereeผู้ทำคำสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offerorผู้ทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family helperผู้ทำงานช่วยครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homemakerผู้ทำงานบ้าน, ผู้รับจ้างทำงานบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stamp, rubberผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legatorผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testatorผู้ทำพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstractorผู้ทำสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annotatorผู้ทำบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indexerผู้ทำดรรชนี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Church youth workersผู้ทำงานด้านเยาวชนของคริสตจักร [TU Subject Heading]
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Farm Operator ผู้ทำไร่ทำนา
บุคคลที่ประกอบการเกษตรกรรมเพื่อหวังผลกำไร [สิ่งแวดล้อม]
Unpaid Family Worker ผู้ทำงานให้ครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ผู้ช่วยทำงานของตนเองโดยไม่ได้จ้างแรงงานอื่น [สิ่งแวดล้อม]
Home Worker ผู้ทำงานบ้าน
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในครอบครัว [สิ่งแวดล้อม]
Independent Worker ผู้ทำงานอิสระ
ผู้ที่ทำงานของตนเองโดยมักจะไม่จ้างแรงงานอื่น มา บุคคลผู้นั้นจำทำงานเป็นนายจ้างของตนเอง [สิ่งแวดล้อม]
Granted Developer ผู้ทำสวนป่า
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน เป็นสวนป่า และหมายความรวมถึงผู้ยื่นคำขอรับโอนทะเบียนสวนป่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Now I am become death, the destroyer of worlds.""ตอนนี้ ฉันกลายเป็นความตาย ผู้ทำลายโลก" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Somehow, I need to make him understand that this will be worth it when I am his queen and give him a son.แต่ยังไงก็ตาม ข้าจะเป็นผู้ทำให้พระองค์เข้าใจ ..ว่ามันจะคุ้มค่า... เมื่อข้าขึ้นเป็นราชินี และให้กำเนิดบุตรชายแก่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
Harvey Dent, scourge of the underworld scared stiff by the trust-fund brigade.ฮาวี่ เดนท์ ผู้ทำโลกใต้ดินเป็นหายนะ แต่ตัวแข็งลนลาน กลัวงานสังคมเหรอ The Dark Knight (2008)
"The Jew is not creative, but destructive.พวกยิว ไม่ได้สร้างสรรค์ หากแต่ เป็นผู้ทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Is it true? Did I break the first seal?จริงรึเปล่า ที่ว่าฉันเป็นผู้ทำลายผนึกอันแรกน่ะ It's a Terrible Life (2009)
Dr. Bravenec is one of the few surgeons in the country performing lobectomies after full-dosage radiation.คุณหมอบาร์เวนเนส เป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ในประเทศไม่กี่ท่าน ผู้ทำการตัดกลีบปอด หลังจากการฉายรังสีครบทุกขั้นตอน Mandala (2009)
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
- Theysa looking for the sick maker.- พวกเขาซ่ากำลังค้นหาผู้ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย Blue Shadow Virus (2009)
The assailant who was caught at the scene was done wrong by Shinhwa Group....ได้ถูกส่งตัวด่วนไป. ผู้ทำร้ายร่างกายได้ถูกจับในที่เกิดเหตุโดยคนของกลุ่มชินฮวา Episode #1.24 (2009)
Decade is not the world destroyer.คำแนะนำคือ Decade ไม่ใช้ผู้ทำลายโลก Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Builders, contractors, and construction workers.คนสร้างบ้าน ผู้ทำสัญญารับเหมา และคนงานของผู้รับเหมา Hopeless (2009)
They sought to reeducate themเขาตัดสินใจสั่งสอนตักเตือนผู้ทำผิด... You're Undead to Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ทำ[n.] (phū tham) EN: doer   
ผู้ทำการค้า[n. exp.] (phū tham kānkhā) EN: trader   
ผู้ทำคำสนอง[n. exp.] (phū tham kham sanøng) EN: offeree   
ผู้ทำคำเสนอ[n. exp.] (phū tham kham sanōe) EN: offeror   
ผู้ทำนาย[n.] (phū thamnāi) EN: prophet   FR: prophète [m]
ผู้ทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (phū tham phit kotmāi) EN: violator   
ผู้ทำพินัยกรรม[n.] (phū tham phinaikam) EN: testator ; testatrix   
ผู้ทำลาย[n. exp.] (phū thamlāi) EN: destroyer   FR: ravageur [m]
ผู้ทำหาย[n. exp.] (phū tham hāi) FR: perdeur [m] (vx)
ผู้ทำให้สนุก[n. exp.] (phū thamhai sanuk) FR: amuseur [m] ; amuseuse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abortionist[N] ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
broker-dealer[N] ผู้ทำงานในตลาดหุ้น
cleaner[N] ผู้ทำความสะอาด, Syn. cleanser, cleaning agent
conductor[N] ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
contractor[N] ผู้ทำสัญญา
covenanter[N] ผู้ทำสัญญา
destroyer[N] ผู้ทำลาย, See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. demolisher, nihilist
exorcist[N] หมอผี, See also: ผู้ทำพิธีไล่ผี, คนไล่ผี
founder[N] ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา, Syn. builder, creator, originator
functionary[N] เจ้าหน้าที่, See also: ผู้ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง, Syn. official

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
augur(ออ'เกอะ) n. หมอดู,โหรหลวง,ผู้ทำนาย
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
budgeteer(บัด'เจทเทียร์) n. ผู้ทำงบประมาณ
bustern. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ใหญ่มากผิดปกติ,การดื่มจนเมา
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge

English-Thai: Nontri Dictionary
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
augur(n) หมอดู,โหร,ผู้ทำนาย
breaker(n) ผู้ทำลาย,เครื่องบด,คลื่นหัวแตก
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
exterminator(n) ผู้ทำลายล้าง,บริษัทกำจัดปลวก
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maltsterผู้ทำเหล้าจากข้าวมอลต์หมัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top