Search result for

ผู้ตรวจ

(62 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ตรวจ-, *ผู้ตรวจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้ตรวจการณ์[N] inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบบัญชี[N] auditor, Example: ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ตรวจการแผ่นดินน. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดของบุคคลใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.
ผู้ตรวจสอบภายในน. เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการเป็นการภายในขององค์กร เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย การปฏิบัติตามคำสั่ง.
นายตรวจผู้ตรวจตั๋วบนรถเมล์หรือรถไฟเป็นต้น.
หมอ ๑ผู้ตรวจรักษาโรค เช่น หมอฟัน หมอเด็ก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectorผู้ตรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Ombudsmanผู้ตรวจการของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Ombudsmanผู้ตรวจการของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspectorผู้ตรวจราชการ (ระดับกรม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
viewerผู้ตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auditorผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ombudsmanผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภา [TU Subject Heading]
Auditorผู้ตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Certified internal auditorผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต [การบัญชี]
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, the Robbery Department Officer's wife is asking for youภรรยาท่านผู้ตรวจการต่องการพบเจ้า Iljimae (2008)
I have to visit the Robbery Departmentข้าจะไปพบท่าผู้ตรวจการ Iljimae (2008)
- Really?จริงเหรอ\ผู้ตรวจอนามัยไม่กลัว The Dark Knight (2008)
Harry works in the Marshals Service, Doug. And my throat...- แฮร์รี่ทำงานอยู่ผู้ตรวจการณ์สหรัฐดั้ก Burn After Reading (2008)
I'm with the Marshals now.ตอนนี้เป็นผู้ตรวจการ Burn After Reading (2008)
By a united states marshal on that flight to los angeles for trial?โดยผู้ตรวจการรัฐ อยู่บนเที่ยวบินไปลอสแองเจอลิสนี้ด้วย? Eggtown (2008)
From the U.S. Marshal?จากผู้ตรวจการรัฐ? Eggtown (2008)
No,the marshal died in the crash.ผู้ตรวจการตายตอนเครื่องตก Eggtown (2008)
Toyotomi Hideyoshi's magistrate, Mitsunari,... went there to confiscate something, it seems.ก็ มัตซึนาริ ที่เป็นผู้ตรวจการน่ะ... ไปที่นั่นเมื่อวาน ท่าทางจะไปยึดของอะไรซักอย่าง Goemon (2009)
There will be calls for a special prosecutor.จะมีการจัดตั้ง ผู้ตรวจสอบพิเศษ ทำเรื่องนี้ขึ้นมา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Would you like to take this home to complete it, because I would like to regional Deputy Director show tomorrow morning.คุณจะว่าอะไรไหมที่ผมจะขอให้คุณเอามันไปทำต่อที่บ้านให้เสร็จ เพราะผมนัดชี้แจงกับผู้ตรวจการภาคพรุ่งน้เข้าน่ะ Drag Me to Hell (2009)
- Yes. Just when I had said that the regional manager This is great loan was coming ...หลังจากผมแจ้งผู้ตรวจการภาคว่าเรากำลังทำเคสนี้อยู่ Drag Me to Hell (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ตรวจสอบ[n. exp.] (phū trūatsøp) EN: examiner   
ผู้ตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (phū trūatsøp banchī) EN: auditor   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditor[N] ผู้สอบบัญชี, See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี, Syn. accountant, examiner
inspector[N] ผู้ตรวจสอบ, See also: นายตรวจ
intendant[N] ผู้ควบคุมดูแล, See also: ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง
ombudsman[N] ผู้ตรวจการของรัฐสภา, See also: ผู้ตรวจการที่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล
overseer[N] ผู้ตรวจสอบ
reader[N] ผู้ตรวจเรื่อง, See also: ผู้ตรวจปรู๊ฟ, Syn. proofreader
surveillant[N] ผู้ตรวจตรา, See also: ผู้ควบคุมดูแล, Syn. inspector, observer, supervisor
surveyor[N] ผู้ตรวจสอบ, See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์, Syn. examiner, inspector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน,ผู้ตรวจปรูฟ,ผู้ปรับปรุง,คนเรียง,เครื่องเรียง
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
collator(n) ผู้ตรวจทาน,ผู้เรียง,ผู้ตรวจปรู๊ฟ
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
roundsmanผู้ตรวจเช็คนม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top