Search result for

ผู้ดูแล

(60 entries)
(0.3105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ดูแล-, *ผู้ดูแล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ดูแลนักเรียนน. ข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนในต่างประเทศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overseerผู้ดูแลทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiduciaryผู้ดูแลผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
next friendผู้ดูแลผลประโยชน์แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
web masterผู้ดูแลเว็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web masterผู้ดูแลเว็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
web masterผู้ดูแลเว็บ [คอมพิวเตอร์]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์
คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Child care workersผู้ดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Home health aidesผู้ดูแลสุขภาพในเคหสถาน [TU Subject Heading]
system administratorผู้ดูแลระบบ, ผู้ทำหน้าที่บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร โดยดูแลการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สร้าง ออกแบบและบำรุงรักษาบัญชีผู้ใช้ สำหรับองค์กรขนาดเล็กเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาจต้องดูแลและบริหารระบบเคร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
O sure, O sure, O sure, O sure, Don't worry Mr. Dryerเราจะไปไหนกันเหรอ (ผู้ดูแลเดทวันนี้คือ ฮันคยอง ผู้ที่อยู่เกาหลีมาสองปีแล้ว) ตอนนี้ทั้งสองกลุ่มได้แบ่งกันไปอยู่คนละที่แล้ว Full House (1987)
Supervisors discovered there were no programmed instructions. It operated by itself.พวกผู้ดูแลไม่พบว่ามีการใช้โปรแกรมสั่งการ ... พวกมันเปิดเครื่องตัวเอง Ghost in the Shell (1995)
- We are the boy's legal guardians.- เราเป็นผู้ดูแลเขาอย่างถูกต้อง James and the Giant Peach (1996)
Until I attain my majority, the regent is the political leader of Tibet.จนกว่าเราจะบรรลุนิติภาวะ ผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ดูแลด้านการเมืองแทนเรา Seven Years in Tibet (1997)
This year, they called early...พระผู้ดูแลที่นั่นปีนี้เขาติดต่อมาเร็ว The Red Violin (1998)
Gentlemen!ตอนเขาอัดผู้ดูแลศูนย์อาหารลงไปกอง Fight Club (1999)
I'll act as the sword's custodian.ฉันจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลดาบนี้ไว้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Also, our caretaker, Mr. Filch, has asked me to remind you that the third-floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death.อีกอย่างผู้ดูแลของเรา คุณฟิลช์ ฝากฉันให้เตือนพวกเธอด้วยว่า ทางเดินของชั้นที่สามด้านขวา อยู่นอกขอบเขต ของทุกคนที่ไม่ประสงค์จะตาย อย่างเจ็บปวดรวดร้าว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I don't have any water, and I need to be at work in half an hour.นี่ผู้ดูแลเมอเรย์ กรุณาฝากข้อความ Valentine (2001)
Good morning, sir. I'm the housekeeper.สวัสดีค่ะท่าน ดิฉันเป็นผู้ดูแลบ้าน Love Actually (2003)
She is a trained caregiver.หล่อนเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ Hope Springs (2003)
You're the caregiver.คุณเป็นผู้ดูแลนี่นา Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: carer ; caregiver (Am.)   

English-Thai: Longdo Dictionary
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curer[N] ผู้ดูแลรักษา
greenskeeper[N] ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ, Syn. greenkeeper
groundsman[N] ผู้ดูแลสนามกีฬาหรือสวนขนาดใหญ่
guard[N] ยาม, See also: ผู้ดูแล, ยามรักษาการณ์, คนเฝ้า, ผู้คุ้มกัน, คนเฝ้ายาม, Syn. protector, watchman, security officer
handler[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ดูแล, Syn. manager
keeper[N] ผู้ดูแล, See also: ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา, Syn. caretaker
machinist[N] ผู้ดูแลเครื่องจักร, See also: ผู้ใช้เครื่องจักร, Syn. operator
major-domo[N] พ่อบ้านดูแลบ้าน, See also: ผู้ดูแลบ้าน, หัวหน้าคนรับใช้ที่เป็นผู้ชาย, Syn. seneschal
master of foxhounds[N] ผู้ดูแลสุนัขล่าสัตว์
minder[N] ผู้ดูแล, Syn. nurse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
curator(คิวเร'เทอะ) n. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล, See also: curatorial adj. curatorship n.
depositary(ดิพอส'ซิททะรี) รับฝาก,ผู้ดูแล,ผู้เก็บรักษา,ที่เก็บรักษา, Syn. depository
goatherd(โกท'เฮิร์ด) n. ผู้ดูแลแพะ,คนเลี้ยงแพะ
handler(แฮน'เดลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้ดูแล,ผู้ปฏิบัติ', Syn. manipulator
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก

English-Thai: Nontri Dictionary
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
deacon(n) ผู้ดูแลวัด
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
tender(n) รถขนถ่าน,ผู้ดูแล,เรือรับส่งคนโดยสาร,การประมูลราคา,การเสนอ
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
Carer (n ) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา
thnic (n ) ผู้ดูแลชื่อโดเมน .th ในประเทศไทย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) ผู้ดูแล(ระบบ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top