Search result for

ผู้ซื้อ

(44 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ซื้อ-, *ผู้ซื้อ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purchaserผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vendeeผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchaser for valueผู้ซื้อซึ่งได้ชำระราคาของแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innocent purchaserผู้ซื้อโดยสุจริต [ดู bona fide purchaser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide purchaserผู้ซื้อโดยสุจริต [ดู innocent purchaser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste Buyers ผู้ซื้อของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Cafeteria Serviceผู้ซื้อหยิบอาหารเอาเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With the buyers from bendel's and barneys today.จากผู้ซื้อของ เบนเดล และ บารนีย์ วันนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, the buyers are gonna be here any minute.เอ่อ แต่ผู้ซื้อจะมาที่นี่อีกไม่กี่นาทีแล้วนะ Pret-a-Poor-J (2008)
That can design anything that the buyers are remotely interested in.ที่ออกแบบทุกอย่างที่ผู้ซื้อสนใจเพียงคนเดียว Pret-a-Poor-J (2008)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
Ellen, I think you need to take some time to yourself.ผู้ซื้อขายพลังงานก็จะรู้ว่าเวลาไหนควรวางเงิน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
But that was before he was caught in a compromising series of pictures with a london trader, anna mercado. Now, mr.นั่นก่อนที่เขาถูกจับได้ว่ามีรูปเขากับผู้ซื้อขายในลอนดอน แอนนา เมอร์คาโด้ London. Of Course (2009)
Kendrick is using an energy trader to manipulate the energy market.เค็นดริกใช้ผู้ซื้อขายเพื่อปั่นราคาพลังงาน Look What He Dug Up This Time (2009)
Kendrick must have an energy trader helping him make a fortune with the inside information.เค็นดริกต้องมีผู้ซื้อขายพลังงานช่วยเขาหากำไร ด้วยข้อมูลวงใน Look What He Dug Up This Time (2009)
The trader screwed up.ผู้ซื้อขายทำป่วน New York Sucks (2009)
Using Tyler's manager and his tattoos to pass the info off to your buyers.โดยใช้ผู้จัดการของไทเลอร์ และรอยสักของเขา เป็นทางผ่าน ไปสู่ผู้ซื้อ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
this one,outside Chicago,is a day trader.ศพนี้ นอกเมืองชิคาโก เป็นผู้ซื้อขายหุ้น The No-Brainer (2009)
E nanny.ดิฉันคิดว่าในมุมมองของผู้ซื้อน่าจะชอบรููปนั้นค่ะ Carrnal Knowledge (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee   FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buyer[N] ผู้ซื้อ, See also: ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ, Ant. seller
consumer[N] ผู้บริโภค, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer
customer[N] ลูกค้า, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer, client, consumer
fence[N] ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
marketeer[N] ผู้ซื้อขายในตลาด
marketer[N] ผู้ซื้อขายในตลาด
purchaser[N] ผู้ซื้อ
vendee[N] ผู้ซื้อ, Syn. consignee, purchaser, transferee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
monopsony(มะนอพ'ซะนี) n. ภาวะตลาดที่มีผู้ซื้อคนเดียว., See also: monopsonist n. monopsonistic adj.
oligopsony(ออลละกอพ'ซะนี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ซื้อเพียง 2-3 ราย., See also: oligopsonistic adj.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์

English-Thai: Nontri Dictionary
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย
client(n) ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ลูกความ,คนไข้
customer(n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ
negotiator(n) ผู้เจรจา,ผู้ซื้อขาย,ผู้แลกเปลี่ยนกัน
purchaser(n) ผู้ซื้อ,คนซื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top