Search result for

ผุ

(61 entries)
(3.6618 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผุ-, *ผุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผุกร่อน[V] decay, See also: rot, decompose, putrefy, Syn. ผุพัง, กร่อน, Example: กำแพงของวัดผุกร่อนไปตามอายุขัย ซึ่งเหลือไว้แต่ซากที่พอให้รู้ว่าเป็นแนวกำแพง, Thai definition: สึกหรอร่วนยุ่ยไปเองไปทีละน้อยเพราะหมดสภาพเดิม
ผุดลุกผุดนั่ง[V] rise up and sit down many times, See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety, Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, Example: เขาผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งในขณะรอผลสัมภาษณ์, Thai definition: มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผุก. กร่อนอย่างฟันผุ, ร่วนหรือยุ่ย เช่น กระดูกผุ ไม้ผุ.
ผุก. ขึ้นมาให้ปรากฏ เช่น ปลาผุผุดลุกผุดนั่ง, โผล่ให้เห็น เช่น น้ำลดตอผุด.
ผุดผ่องว. ผ่องใส, เป็นนํ้านวล.
ผุดผาดว. งามน่ารัก, ผ่องใส.
ผุดผาย, ผุดผ้ายก. ลุกไป.
ผุดลุกผุดนั่งก. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน.
ผุยผงน. ละอองละเอียด, ผงละเอียด.
ผุสราคา(ผุดสะ-) น. บุษปราค.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
userผุ้ใช้
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือได้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ end user ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ข่าวสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และ power user ผู้ใช้ระดับเก่ง หมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก จนถึงขั้นสามารถเขียนโปรแกรม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เอง [คอมพิวเตอร์]
Collaboratorsผุ้ร่วมโครงการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope you die three times!ขอให้นายตายไม่ได้ผุดได้เกิด Affection (2017)
I had a million questions.ผมมีคำถามผุดเป็นล้าน The Boss Baby (2017)
Every man...ผุ้ชายทุกคน... Swear (2016)
Okay, I'm all about inter-agency cooperation, but when this is over, I am gonna hunt down the piece of shit that leaked those photos, and I will fucking ruin him!โอเค ผมเข้ามาช่วยราชการ แต่จบเรื่องนี้เมื่อไหร่ ผมจะตามล่าไอ้คนที่ปล่อยรูป แล้วขยี้มันไม่ให้ได้ผุดได้เกิด Patriots Day (2016)
Rinse and repeat.ผุพังและทำลายล้าง ชำระล้างและเริ่มใหม่ Urge (2016)
It's fizzing the wrong way.ฟองมันผุดลงล่าง The BFG (2016)
Factories grew in the landscape like weeds.มีโรงงานผุดขึ้นทุกหย่อมหญ้า A Monster Calls (2016)
A world ready for the righteous and the pure to inherit.โลกพร้อมที่จะผุดผ่องและถูกต้อง เพื่อมอบเป็นมรดก Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Well, you see, my granddaddy, he, uh, he never even went to the dentist 'cause he didn't wanna know all what was wrong 'cause then he'd have to deal with it.ปู่ผมไม่เคยไปหาหมอฟัน เพราะเขาไม่อยากรู้ว่า ฟันผุไปถึงไหนแล้ว เพราะไม่งั้นเขาต้องรักษา Deepwater Horizon (2016)
Okay. (CHUCKLES)แปรงฟัน จะได้ไม่ฟันผุแน่เลย Office Christmas Party (2016)
We are planting the seeds of a new dawn.- แบบนั้นน่ะ - ถึงแครอลจะเผาที่นี่เป็นผุยผง Office Christmas Party (2016)
I might never come up for air.ข้าอาจไม่ได้ผุดขึ้นมาอีกเลย Trolls (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผุ[v.] (phu) EN: rot   FR: pourrir ; se dégrader
ผุ[adj.] (phu) EN: decayed ; crumbling ; tumbledown   FR: pourri ; carié
ผุ[v.] (phut) EN: rise ; bob up   FR: surgir ; sortir de

English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, S. tooth decay,
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bubble[VI] ผุดเป็นฟอง, Syn. foam
decay[VT] ย่อยสลาย, See also: ผุพัง, สลาย, ย่อย, เน่า, เปื่อย, Syn. rot, decompose, degenerate, spoil, wither, putrefy
flicker[VI] ปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่ง (อารมณ์, ความรู้สึก), See also: ผุดขึ้นมาในแวบหนึ่ง, Syn. glimmer
foul[ADJ] เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง
fret[VI] กัดกร่อน, See also: ผุ, สึกกร่อน
run-down[IDM] ผุพัง, See also: ค่อยๆพังลง, เก่าแก่, ทรุดโทรม
occur to[PHRV] ผุดขึ้นในใจของ
perish with[PHRV] ผุพัง, See also: เน่าเปื่อย
rise[VI] ปรากฏ, See also: ผุดขึ้น, Syn. happen, occur
rotten[ADJ] เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง, Syn. decayed, perished, putrescent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
bobbern. สิ่งที่ผุด ๆ โผล่ ๆ
caries(แคร์'รีซ) n. การผุ,ภาวะผุ
cariogenesisn. การเกิดโรคฟันผุ
cariogenicadj. ซึ่งทำให้เป็นโรคกระดูกผุ;
carious(แคร์'เรียส) adj. ผุ,กร่อน, See also: cariosity n. ความผุ,ความกร่อน cariousness n. ความผุ,ความกร่อน, Syn. decayed
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
cavernousadj. มีถ้ำมาก,กลวง,เป็นโพรง,ผุมาก,มีรูมาก
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing

English-Thai: Nontri Dictionary
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
grow(vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก
jump(vi,vt) กระโดด,ผุดลุก,กระดก,สะดุ้ง,เผ่น
molder(vi) แตกเป็นชิ้นๆ,ผุพัง,เน่าเปื่อย,สลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
幹部[かんぶ, ] (n) ผุ้บริหาร เช่น 私は幹部に昇格しました

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top