Search result for

ผืนดิน

(26 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผืนดิน-, *ผืนดิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผืนดิน[N] land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/with many kingdoms /struggling for land and power.แคว้นน้อยใหญ่ต่อสู้แย่งชิงผืนดินและอำนาจ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
There where land, water and life combine.ที่ซึ่งผืนดิน สายน้ำ และชีวิต มาบรรจบกัน Home (2009)
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า Home (2009)
Half of humankind tills the soil, over three-quarters of them by hand.ครึ่งหนึ่งของมนุษย์ไถพรวนผืนดิน กว่า 3 ใน 4 ทำด้วยมือเปล่า Home (2009)
They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.พวกมันก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับผืนดินรกร้างที่เคยถูกทอดทิ้ง Home (2009)
The combined impact of increasingly dramatic floods and hurricanes could make a third of its land mass disappear.ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากน้ำท่วม และพายุเฮอริเคนรวมกัน สามารถทำให้ผืนดิน1 ใน 3 หายไป Home (2009)
Under its surface lies a climatic time-bomb.ภายใต้ผืนดินมี ระเบิดเวลาแห่งสภาพอากาศ Home (2009)
Costa Rica has made a choice between military spending and the conservation of its lands.คอสตาริกาได้ตัดสินใจระหว่างขยาย อำนาจทางทหารกับอนุรักษ์ผืนดิน Home (2009)
From plentiful steamed Galbi, all land, sea and sky are coming out.จากคาลบินึ่งที่มากมาย ผืนดินทั้งหลาย ทะเล และท้องฟ้าจะเกิดขึ้น (ยุกแฮกง: ผืนดิน, ทะเล, ท้องฟ้าซึ่งหมายถึงเนื้อ, ปลา และนอก... อาหารทุกชนิด) Episode #1.8 (2009)
How could he guard his family and his lands if he were not?ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะปกป้อง \ ครอบครัวกับผืนดินได้ยังไงกัน? Summer Wars (2009)
Salt flats are desert terrain.เกล็ดเกลือ จะพบในผืนดินที่แห้งแล้ง Bone Voyage (2009)
I could control the very earth under my feetฉันสามารถควบคุม ผืนดินทุกแห่งให้จมอยู่ใต้ฝ่าเท้าได้ Chapter Two 'Ink' (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alluvion[N] ผืนดินที่เกิดจากสิ่งที่น้ำพัดพามาทับถม
demesne[N] ผืนดินที่อยู่ล้อมรอบบ้านหลังใหญ่, See also: ที่ดินส่วนตัว, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, farm, estate
landmass[N] ทวีป, See also: ผืนดินขนาดใหญ่, Syn. continent
lot[N] ที่ดิน, See also: ผืนดิน, แปลงที่ดิน, Syn. piece of land
parcel[N] ผืนดิน, See also: ที่ดินส่วนหนึ่ง, Syn. portion
peneplane[N] ผืนดินถูกชะล้างจนเกือบจะเป็นที่ราบ, Syn. peneplain
terrain[N] ภูมิประเทศ, See also: ผืนดิน, Syn. ground, region, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haugh(ฮาฟ) n. ผืนดินของหุบเขาแม่น้ำ,ผืนดินชั้นใต้
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
terra firma(เทอ'ระเฟอ'มะ) n. ดินแข็ง,ดินแน่น,ผืนดินที่แห้งterrain (ทะเรน',เทอ'เรน) n. ผืนดิน
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice,tilling land

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top