Search result for

ผาก

(35 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผาก-, *ผาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
ผาก[N] forehead, Syn. หน้าผาก, Example: ในการทาครีมจะต้องทาบริเวณผากให้ทั่ว, Thai definition: ส่วนหน้าเหนือคิ้วขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผากว. แห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่, แห้งสนิท, ในคำว่า แห้งผาก.
ผากน. ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana (Kurz) Backer ex K. Heyne ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลำต้นแข็ง สีส้ม มีขนดำ เรียก ไผ่ผาก, ไผ่ผากมัน ก็เรียก.
ผากน. ส่วนหน้าเหนือคิ้วขึ้นไป เรียกว่า หน้าผาก.
ผากแผ้งก. เหือดแห้ง, แห้งกรอบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about the bruise on her forehead?แล้วรอยช้ำบนหน้าผากล่ะครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
You can burn me.มึงจะเผากูก็ได้ Death Race (2008)
You can burn me, you can shoot me.มึงจะเผากูก็ได้ มึงจะยิงกูก็ได้ Death Race (2008)
We're all volunteers who around this time of year... bring in medical supplies, medical attention prayer books, and support for the Karen tribes people.เราเปนอาสาสมัคร ออกเดินทางในชวงนีของปี นำอุปกรณการแพทยและรักษาคนไข.. หนังสือสวดมนตและของใชไปใหชนเผากะเหรียง Rambo (2008)
- You have scratches on your forehead.- คุณมีแผลถลอกที่หน้าผาก Pineapple Express (2008)
Let's go to the incinerator.ผากันเถอะ Pathology (2008)
When the soil is less than generous and water becomes scarce, we are able to deploy prodigious efforts to extract from the land enough to live on.เมื่อดินเริ่มเสื่อมโทรม และน้ำเริ่มแห้งผาก พวกเราก็ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเค้นน้ำออกจากดิน Home (2009)
Now, I'm gonna set that backpack on fire. What do you want to take out of it?ทีนี้ ผมอยากให้คุณจุดไฟเผากระเป๋าเป้ของคุณซะ คุณต้องการจะเอาอะไรออกมา Up in the Air (2009)
We're burning up millions in ordinance, we're getting nowhere with this guy.เพื่อกำจัดเค้า เรากำลังเผากฤษฎีกาเป็นล้าน ๆ ไม่มีทางไหนที่เราจะรับมือกับชายคนนี้ได้ Law Abiding Citizen (2009)
I just burned his bones.และฉันก็เพิ่งเผากระดูกเขา After School Special (2009)
We burned barry's bones.เราเผากระดูกของแบรี่ไปแล้ After School Special (2009)
UM, COULD YOU TAKE A LOOK AT THIS SPOT ON HER FOREHEAD?เอ่อ คุณช่วยมาดู ตรงจุดที่หน้าผากเธอที? Zoe's Reprise (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผาก[adj.] (phāk) EN: dry ; parched ; scorched ; arid   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bone-dry(โบน'ไดร) adj. แห้งมาก,แห้งผาก
brow(เบรา) n. คิ้ว,ขนคิ้ว,หน้าผาก,หน้าตา,หน้าผา
dried-up(ไดรดฺ'อัพ) adj. แห้ง,เหี่ยวย่น,แห้งเหี่ยว,แห้งผาก
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
forehead(ฟอร์'เฮด) n. หน้าผาก,ส่วนหน้า
frontletn. หน้าผาก,สิ่งประดับที่หน้าผาก,
kowtow(เคา'เทา) vi. ก้มลงเอาหน้าผากแตะพื้น -S.kneel,stop,fawn
massive(แมส'ซิฟว) adv. เป็นก้อนใหญ่,เป็นก้อนใหญ่และหนัก,ใหญ่ (เช่นหัวเรือหน้าผาก) ,มาก,ไม่เป็นชั้น,เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: massively adv. massiveness,massivity n.
parch(พาร์ช) vt. ทำให้เกรียม,-vi,แห้งผาก
perfunctory(เพอฟังคฺ'โทรี) adj. พอเป็นพิธี,สุกเอาเผากิน,ลวก ๆ, See also: perfunctorily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
brow(n) หน้าผาก,คิ้ว
forehead(n) หน้าผาก,นลาฏ
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้
perfunctory(adj) พอเป็นพิธี,ทำลวกๆ,ทำอย่างสุกเอาเผากิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top