Search result for

ผลร้าย

(33 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลร้าย-, *ผลร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลร้าย[N] bad effect, See also: harmful effect, unfavorable effect, disastrous effect, Syn. โทษ, ผลเสีย, Ant. ผลดี, ผลประโยชน์, Example: ค่ายบางระจันเป็นร่องรอยหลักฐานอันแน่ชัดถึงผลร้ายของการแตกสามัคคีกันระหว่างชนในชาติ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาทีนพ, อาทีนวะผลร้าย, บางทีใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น กามาทีนพ = โทษของกาม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effect, Directผลร้ายโดยตรง [การแพทย์]
Indirect Effectผลร้ายที่เกิดทางอ้อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not fine if it's normal, like hers.มันมีผลร้ายกับ คนที่หัวใจเต้นปกติแบบเธอ Last Resort (2008)
Every easy choice today will have its consequence tomorrow.เลือกความสะดวก... มักจะให้ผลร้ายในวันข้างหน้า Doubt (2008)
You wouldn't find any information after a fatal wound like this.คุณไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้ หลังจากบาดแผลร้ายแรงขนาดนี้ Pathology (2008)
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ Law Abiding Citizen (2009)
Up till now, we never realized that what happened in OZ could endanger the lives of real people.จนป่านนี้ เรายังไม่ได้ตระหนักเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน OZ สามารถส่งผลร้ายต่อชีวิตจริงของผู้คนด้วย Summer Wars (2009)
fear is the most infectious condition.ความกลัวมีผลร้ายแรงกว่าศรัทธา Sherlock Holmes (2009)
But if you don't let me do my job, this can spiral out of control.แต่ถ้าคุณไม่ปล่อยให้ผมทำหน้าที่ นี่อาจส่งผลร้ายแรงไปกันใหญ่ Your Secrets Are Safe (2010)
Let's talk shop because I think this is a great opportunity to channel some of that negative energy into something positive.มาคุยกันให้หมดเปลือกเลยนะ พราะฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดี ช่องทางบางสิ่งที่ก่อให้เกิดผลร้าย Green Light (2010)
They're going to have to steer a wide berth of young Master Pinkman for fear of the P.R. poop storm that will rain down on them if this story ever gets out.พวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงผลร้าย ที่จะเกิดขึ้นตามมา อยู่ห่างๆจากตัวเจ้าพ่อหนุ่มน้อยพิ้งแมน เพราะกลัวข่าวกระจายถึงหูประชาชน พายุใหญ่โหมกระหน่ำ One Minute (2010)
So, hypothetically, what kind of mistakes might hurt the prosecution in the Samaritan case?ว่าตามหลักการแล้ว ความผิดพลาดอะไรบ้าง ที่อาจส่งผลร้าย กับพลเมืองดี ในการพิจารณาคดีในศาล Samaritan (2010)
Open your ears, McKinley High, and behold the awful price of alcoholism.ฟังให้ดี แมคคินลีย์ ไฮ และจงตระหนักถึง ผลร้าย Blame It on the Alcohol (2011)
The doctors determined that keeping me in the hospital any longer would do more harm than good, to myself and to them.หมอบอกว่าการรั้งตัวผมไว้ที่โรงพยาบาล นานกว่านี้ จะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี กับตัวผมเองและตัวพวกเขา Turnabout (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลร้าย[n.] (phonrāi) EN: deleterious effect   

English-Thai: Longdo Dictionary
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallout[N] ผลร้ายที่ตามมา, See also: ผลที่เกิดขึ้น, ผลกระทบ, Syn. aftermath, effect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
inauspicious(อินออสพิช' เชิส) adj. ไม่เป็นมงคล, ลางร้าย, เป็นผลร้าย., See also: inauspiciously adv. inauspiciousness n.
malefic(มะเลฟ'ฟิค) adj. ชั่วร้าย,มีเจตนาร้าย,มีผลร้าย
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
prejudicial(เพรจจะดิช'เชิล) adj. เป็นผลร้าย,ทำให้เสียหาย,ไม่เป็นผลดี,ทำให้เสียเปรียบ., See also: prejudicialness n., Syn. detrimental
prey(เพร) n. เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร ,การล่าเหยื่อ,สิ่งที่ปล้นมา. vt. จับกินเป็นอาหาร,มีผลร้ายต่อจิต,ทำให้ผู้อ่านเป็นเหยื่อ., See also: preyer n., Syn. catch,kill
ravage(แรฟ'วิจฺ) vt.,vi. ทำให้เสียหาย,ทำให้เกิดผลร้าย,ทำลาย,ปล้นสะดม., See also: ravagement n. ravager n., Syn. havoc, damage)

English-Thai: Nontri Dictionary
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
ill(n) เรื่องร้าย,ความเจ็บป่วย,อันตราย,ผลร้าย
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง,ซึ่งอคติ,เป็นผลร้าย,เป็นอุปาทาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top