Search result for

ผลรวม

(41 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลรวม-, *ผลรวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลรวม[N] sum total, See also: totality, Syn. ผลบวก, Example: ผลรวมของรายได้ในประเทศไทยปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว, Count unit: ผล, Thai definition: ผลที่ได้จากการบวกเข้าด้วยกัน, ผลที่ได้จากการผสมเข้าด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syncarp; collective fruit; composite fruit; multiple fruit; sorosisผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
summationผลรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sorosis; collective fruit; composite fruit; multiple fruit; syncarpผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiple fruit; collective fruit; omposite fruit; sorosis; syncarpผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collective fruit; composite fruit; multiple fruit; sorosis; syncarpผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite fruit; collective fruit; multiple fruit; sorosis; syncarpผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
check sumผลรวมตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linear combinationผลรวมเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mass number, Aเลขมวล, ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสของอะตอมหนึ่งๆ ซึ่งเป็นเลขจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดกับน้ำหนักเชิงอะตอมของแต่ละไอโซโทป เช่น ยูเรเนียม-235 มีโปรตอน 92 อนุภาค และนิวตรอน 143 อนุภาค ดังนั้นเลขมวลคือ 235
(ดู atomic mass และ atomic number ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Kinetic energy released in matter เคอร์มา, ผลรวมของพลังงานจลน์เริ่มต้นของอนุภาคที่มีประจุซึ่งเกิดจากรังสีชนิดก่อไอออนที่ไม่มีประจุทำปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ มีหน่วยเป็นเกรย์ [นิวเคลียร์]
Arithmetic Sumผลรวมกันทางเลขคณิต [การแพทย์]
Inputs, Multipleผลรวมของสิ่งนำเข้าหลายๆอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I can do the sum.แต่ผมหาผลรวมได้ Good Will Hunting (1997)
The sum of 3 and 41, 44.ผลรวมของสามกับสี่สิบเอ็ด สี่สิบสี่ Pi (1998)
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์ The Matrix Reloaded (2003)
We define the sum of the infinite geometric series...เราต้องหาผลรวม ของเรขาคณิต.. Mean Girls (2004)
Is that the summation?มันเปนผลรวมหรอ Mean Girls (2004)
Yeah, sum of series, that makes sense.ผลรวมต่ออนุกรม ก็สมเหตุสมผลดี Primer (2004)
- Unlike the first launch this fuel will burn evenly giving us the right amount of thrust needed to launch...- ไม่เหมือนอันแรกที่ปล่อย... ...เชื้อเพลิงจะเผาผลาญสม่ำเสมอ... ...เพื่อให้ผลรวมของแรงดัน พอที่จะปล่อย... The Astronaut Farmer (2006)
The wounds are clustered. Uniform.บาดแผลรวมเป็นกลุ่มกัน เป็นแบบเดียวกัน Raging Cannibal (2008)
CAN YOU PUT THIS ON MY ACCOUNT? I'LL NEED MR. MANNING'S APPROVAL.ผมยังรอผลรวมค่าใช้จ่ายเดือนที่แล้วอยู่นะ นอร์แมน Normal (2008)
WHENEVER YOU GET AROUND TO IT.เจ้าคนชั้นหกถามฉันถึงผลรวมไตรมาศ Normal (2008)
Each number added to the number before it.เลขแต่ละตัวคือผลรวมของสองจำนวนก่อนหน้า Masterpiece (2008)
He's the sum of every day you spent with him.เขาเป็นผลรวมของทุกๆวัน ที่คุณใช้เวลากับเขา Resurrection (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลรวม[n.] (phonrūam) FR: total [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggregate[N] ผลรวม, See also: ผลรวบยอด, จำนวนรวมทั้งหมด, Syn. sum, total, whole
count[N] ผลรวม, See also: จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด, Syn. total
sum[N] จำนวนรวม, See also: ผลรวม, ผลบวก, Syn. aggregate, total, whole
sum total[N] ผลรวมทั้งหมด, See also: จำนวนรวมทั้งหมด, Syn. total, the whole
total[N] ผลรวม, See also: ยอดรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
parallelogram of forcesn. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเส้นทแยงที่เป็นผลรวมของแรงต่างทิศทางกัน
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion,summing up

English-Thai: Nontri Dictionary
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
total(n) ผลรวม,ยอดรวม,จำนวนทั้งสิ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計

German-Thai: Longdo Dictionary
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ
Kosten(n) |nur Pl.| ผลรวมรายจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ค่าใช้จ่าย เช่น Die beiden Politiker haben ihre Asienreise auf eigene Kosten gemacht. นักการเมืองสองท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเดินทางไปทวีปเอเซีย , See also: Related: Ausgaben, Unkosten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top