Search result for

ผลประโยชน์

(69 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลประโยชน์-, *ผลประโยชน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลประโยชน์[N] benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of interestผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of interestผลประโยชน์ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest, conflict ofผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit of salvageผลประโยชน์ซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent interestsผลประโยชน์ตรงกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proportional benefitsผลประโยชน์ตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูล [เศรษฐศาสตร์]
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโส [เศรษฐศาสตร์]
Conflict of interestsผลประโยชน์ขัดกัน [TU Subject Heading]
Public interestผลประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I meant she's a minor and daddy has a conflict, so we're gonna need Cuddy's signoff.ฉันหมายถึงเธอเป็็นผู้เยาว์และพ่อของเธอ ก็ติดกฎการขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้นเราต้องให้คัดดี้เซ็นต์อนุมัติ Joy (2008)
For your own good.มันเพื่อผลประโยชน์คุณ The Bank Job (2008)
Lord Mountbatten has graciously agreed to represent the interest of the crown in this matter.ลอร์ดเมานท์บาทเทน มีความกรุณาที่จะเป็นตัวแทน ในเรื่องผลประโยชน์ของเกียรติในเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
You're peddling miracles for your own profit!ใช้ปาฏิหารย์ เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง Babylon A.D. (2008)
The Mob ground out a little profit and the police tried to shut them down one block at a time.พวกมาเฟียออกมาแสวงหาผลประโยชน์อันกระจิดริด และตำรวจพยายามที่จะเก็บพวกเขาให้อยู่หมัด The Dark Knight (2008)
So he started manufacturing his own targets for his own gains.เลยเริ่มอุปโลกน์ชื่อเป้าหมายของตัวเอง เพื่อผลประโยชน์ Wanted (2008)
For the sake of your request for higher pay...เพื่อผลประโยชน์ที่พวกแกได้รับเงินเดือนสูงๆ... Episode #1.7 (2008)
For the sake of their young children...เพื่อผลประโยชน์ของลูกหลาน... Episode #1.7 (2008)
Now that you're on board, we can issue the op-order today.ในเมื่อคุณตกลงแล้ว วันนี้เราก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน Breaking and Entering (2008)
Every day, the needs of honest citizens are put second to greed and personal gain;ทุกๆ วัน ความสำคัญของเหล่าประชาชนที่ซื่อสัตย์ กลับตกเป็นรองคามโล และ ผลประโยชน์ส่วนตัว Changeling (2008)
And Vice President Ford, I mean, let's not forget he had the most to gain personally from my stepping down, he was still absolutely convinced that we were gonna win the impeachment vote, and comfortably.พยายามมาชวนผมคุยไปเรื่องอื่น แล้วรองปธน.ฟอร์ด ผมหมายถึงถ้าเรายังไม่ลืมเขา เขาจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวไปทันที จากการก้าวลงจากตำแหน่งของผม Frost/Nixon (2008)
This is where you can operate from. You need to do a good business.นี่คือผลประโยชน์ที่เธอจะได้รับจาก ในการทำธุรกิจที่ดี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลประโยชน์[n.] (phonprayōt) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests   FR: avantage [m] ; profit [m] ; intérêt [m] ; gain [m] ; lucre [m] (vx)
ผลประโยชน์ของส่วนรวม[n. exp.] (phonprayōt khøng suanrūam) EN: general interest ; public interest ; common good   FR: intérêt général [m] ; intérêt collectif [m]
ผลประโยชน์ขัดกัน[n. exp.] (phonprayōt khat kan) EN: clash of interests ; conflict of interests   
ผลประโยชน์พิเศษ[n. exp.] (phonprayōt phisēt) EN: perquisites ; perks   
ผลประโยชน์ร่วมกัน[n. exp.] (phonprayōt ruam kan) EN: common interest ; mutual benefit   
ผลประโยชน์ส่วนตัว[n. exp.] (phonprayōt suantūa) EN: one's own profit   

English-Thai: Longdo Dictionary
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
benefit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
fringe benefit[N] เงินสวัสดิการ, See also: ผลประโยชน์นอกจากเงินค่าจ้าง
gain[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, Syn. benefit, advantage, profit
interest[N] ผลประโยชน์, See also: ดอกเบี้ย
issue[N] ผล, See also: ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย, Syn. outcome, consequence, result
perk[N] ผลประโยชน์เพิ่มเติม, See also: ผลตอบแทนเพิ่ม, Syn. bonus, tip, reward, Ant. drawback
profit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
sake[N] ผลประโยชน์, Syn. advantage, benefit
self[N] ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง, Syn. ego, subjectivity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
behoof(บิฮูฟ') n. ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์, Syn. advantage -pl. -hooves
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
behoof(n) ผลประโยชน์,ข้อได้เปรียบ
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
good(n) ความดี,คุณประโยชน์,ผลประโยชน์
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
issue(n) การออกไป,ปัญหา,ผลลัพธ์,ผลประโยชน์,การส่งออกไป,รุ่น,ชุด,ฉบับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
利益[りえき, rieki] (n) ผลประโยชน์

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top