Search result for

ผลบวก

(35 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลบวก-, *ผลบวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลบวก[N] sum, See also: summation, Example: การหาผลบวกของสัมประสิทธิ์ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีที่สำคัญ, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มจำนวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sumผลบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direct sumผลบวกตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
upper sumผลบวกบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial sumผลบวกย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lower sumผลบวกล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
False positiveผลบวกลวง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dorsiflexผลบวก,เหยียดนิ้วหัวแม่เท้า,เหยียดแขนทั้งสองตรงไปข้างหน้าและงอที่บริเวณข้อ [การแพทย์]
Electronic Effectผลบวกอิเล็กทรอนิก [การแพทย์]
False Positiveผลบวกเทียม,ผลทางบวกที่ไม่ถูกต้อง,ผลบวกลวง,ผลบวกปลอม,ผลบวกเทียม,ผลบวกลวง,บวกเทียม,ผลบวกที่ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
False Positive Rateผลบวกเท็จ,อัตราบวกหลอก [การแพทย์]
False Positive Resultsผลบวกเทียม [การแพทย์]
sum of an infinite seriesผลบวกของอนุกรมอนันต์, ลิมิตของลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมเมื่อลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมนั้นมีลิมิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
partial sum (of an infinite series)ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์), ผลบวกที่ได้จากการบวกพจน์ของอนุกรมอนันต์เข้าด้วยกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ตามลำดับ เขียนแทนผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ด้วยสัญลักษณ์ Sn [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But these boxes used a complicated Fibonacci sequence.แต่กล่องนี้ใช้ การเรียงลำดับแบบไฟโบนาชชี่ (คือ แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่3 เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า) Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Plus schistocytes on her smear means it's DIC, which means she's got cancer.schistocytesให้ผลบวกในเสมหะเธอ\ อาจหมายถึงเธอเป็นมะเร็ง Birthmarks (2008)
False positive.ผลบวกผิด Dying Changes Everything (2008)
False positive.ผลบวกมันผิด! Dying Changes Everything (2008)
When relationships become a ledger of profit and loss, you have no friends, no loved ones, just pluses and minuses.เมื่อความสัมพันธ์กลายเป็น แลกด้วยผลประโยชน์และความสูญเสีย คุณจะไม่มีเพื่อน ไม่มีคนที่คุณรัก เเค่ผลบวกและผลลบ Smite (2009)
And... and when he returned, the positive result had failed, and so he moved on.และ.. และเมื่อเขาหันไป ผลบวก ล้มเหลว ขณะที่เขาหัน Peter (2010)
What is this?ฉันเพิ่งได้ผลออกมา มันเป็นผลบวกผิดพลาด The Proof in the Pudding (2010)
So, can I get you a cab?มันเป็นผลบวกที่ผิดพลาด The Proof in the Pudding (2010)
SOLDIER: We got positive I.D. here. It's just a bunch of kids.เราได้ผลบวก I.D. ที่นี่ มันเป็นเพียงกลุ่มของเด็ก Super 8 (2011)
False positives happen all the time, right?มันได้ผลบวก ครั้งนี้ ถูกไหม A Test of Time (2012)
Makes more fiscal sense selling the land to a supermarket chain.ขายที่ดินให้กับเครือห้างสรรพสินค้า ดูจะเป็นผลบวกต่องบประมาณมากกว่า Smell the Weakness (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลบวก[n.] (phon būak) EN: sum ; summation   FR: somme [f] ; résultat de l'addition [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
binomial(ไบโน'เมียล) n. การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน,สองชื่อ,ทวินาม adj. ประกอบด้วยสองชื่อ, See also: binomialism n.
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion,summing up

English-Thai: Nontri Dictionary
sum(n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top