Search result for

ผลที่ได้

(26 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลที่ได้-, *ผลที่ได้*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost Effectivenessผลที่ได้กับค่าใช้จ่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a benefit for the Association of Law Enforcement.นั่นคือผลที่ได้รับจากกรมบังคับใช้คดี Eagles and Angels (2008)
And save the world as a result.และก็ผลที่ได้ก็คือ ช่วยโลก Lucifer Rising (2009)
According to the GSR results the perpetrator was about 1 meter away.ตามผลที่ได้จาก GSR... ...ตัวคนร้ายห่างออกไปประมาณ 1 เมตร Episode #1.5 (2009)
Everyone's coming over here. Another one of the perks from the merger.ทุกคนมาที่นี่หมด ผลที่ได้อีกอย่างจากการยุบรวม Invasion (2009)
Check it out.ผลที่ได้ Bad Seed (2009)
This is going to set off a chain of events that we may not be able to contain.นี่เป็นจุดเริ่มต้นของผลที่ได้รับ จากเหตุการณ์ที่เรา อาจจะยับยั้งเอาไว้ไม่อยู่ Fírinne (2010)
This could set off a chain of events that we may not be able to contain.นี่เป็นจุดเริ่มต้นของผลที่ได้รับจากเหตุการณ์ ที่เราอาจจะยับยั้งเอาไว่ไม่อยู่ Turas (2010)
She mixed all sorts of drugs into her family's food, calling it a holy rite, and recorded the results... in detail on an internet blog.เด็กคนนั้นผสมยาสารพัดชนิดใส่ลงไปในอาหารของครอบครัว เธอเรียกมันว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และบันทึกผลที่ได้รับ... . Confessions (2010)
Yeah, and I cleaned up the edges, and these are the shapes that caused the injuries.ค่ะ แล้วฉันเอามาลบส่วนที่เกินออกมา นี่คือลักษณะรูปร่างของแผลที่ได้มาทั้งหมด The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
What a world.ผลที่ได้จากการค้นหา Pilot (2010)
They're less Hebraic, and more Fabrayic.และต้องบอกว่าฉันพอใจมาก กับผลที่ได้ ดูเป็นยิวน้อยลง ดูเป็นควินมากขึ้น Born This Way (2011)
But when they interact with each other on a massive scale, the result is a self-aware network.แต่เมื่อพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับคน อื่น ๆ ในระดับใหญ่ ผลที่ได้คือเครือข่ายทราบตนเอง Is There Life After Death? (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
computation[N] ผลที่ได้จากการคำนวณ
event[N] ผลลัพธ์ (คำโบราณ), See also: ผลที่ได้, ผล, Syn. consequence, outcome, result
first fruits[N] ผลที่ได้ครั้งแรก
square[N] ผลที่ได้จากกำลังสอง, See also: ผลคูณยกกำลังสอง
washup[N] ผลที่ได้ (เป็นคำที่ใช้กันในออสเตรเลีย), Syn. outcome
yield[N] ผลลัพธ์, See also: ผลที่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
hard copyสำเนาถาวรสิ่งพิมพ์ออก1. หมายถึง ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ (information) หรือผลที่ได้จากการประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมา เมื่อสั่ง ตรงข้ามกับ soft copy ซึ่งหมายถึง สารสนเทศหรือผลที่เห็นบนจอภาพ เมื่อปิดไฟก็จะหายไป ดู soft copy เปรียบเทียบ2. อีกความหมายหนึ่ง จะหมายถึงผลงานที่พิมพ์ลงกระดาษ
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
printoutหมายถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งที่สั่งให้พิมพ์ ลงในกระดาษหรือวัสดุอื่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top