Search result for

ผลที่เกิดขึ้น

(28 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลที่เกิดขึ้น-, *ผลที่เกิดขึ้น*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deterministic effectผลชัดเจน, ผลที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับปริมาณรังสีเกินขีดเริ่มเปลี่ยน ทำให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน ผลนี้จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากขึ้น [นิวเคลียร์]
Non-stochastic effectผลชัดเจน, ผลที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับปริมาณรังสีเกินขีดเริ่มเปลี่ยน ทำให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน ผลนี้จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากขึ้น [นิวเคลียร์]
Effectผลที่เกิดขึ้น,ผลลัพท์ [การแพทย์]
Effect, Acuteผลที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
static electricityไฟฟ้าสถิต, ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Late Effectผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวแบบเรื้อรัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But look at the result.แต่ดูผลที่เกิดขึ้นสิ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Look what happened.ดูผลที่เกิดขึ้นสิ Lucifer Rising (2009)
A guy that can't accept his defeat?ผู้ชายที่ไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นล่ะ? Episode #1.7 (2009)
Now, injuries sustained before death will appear red and after death, black.และนี่ บาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตจะเห็นเป็นสีแดง และหลังเสียชีวิตเป็นสีดำ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Er, we are here today because we believe that the global blackout was precipitated by our experiment.เออ ที่พวกเรามากันในวันนี้ เพราะว่าเราเชื่อกันว่าเหตุการณ์ หมดสติพร้อมกันทั้งโลก เป็นผลที่เกิดขึ้นทันที จากการทดลองของเรา A561984 (2009)
...so we put together a range of weapons which might fire ball bearings at a velocity congruent with the damage done to the inside of our victim's skull.เรานำอาวุธที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งอาจยิงลูกปืน ในอัตราความเร็วที่สอดคล้องกับบาดแผลที่เกิดขึ้น The X in the File (2010)
The closer the match, the easier the attack is to absorb, and, consequently, the less damage we take.ค่าที่ใกล้เคียงกับความถี่ของพลังงานนั้นมากที่สุด จะดูดซับพลังงานส่วนหนึ่งไว้ และผลที่เกิดขึ้นนั้นกับยานนั้น คือความเสียหายที่น้อยที่สุดที่ได้รับ Gauntlet (2011)
Remember, I was saying, that it's like the boomerang effect that happens when someone ingests a potion meant for someone else?จำได้ไหม,ฉันกำลังบอกว่า, นั้นมันเหมือน ผลที่เกิดขึ้นแบบบูมเมอแรง เมื่อใครกินยาพิษเข้าไปหมายความว่า Love Sick (2012)
Look at these antemortem striations on the fourth and fifth cervical vertebrae.ดูนี่สิ ที่ร่องรอยของบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนตาย ที่ชิ้นที่4และ5ของกระดูกสันหลังช่วงคอ The Corpse on the Canopy (2013)
Hey, Aldo! Right.จากบาดแผลที่เกิดขึ้น ก่อนเสียชีวิต The Secrets in the Proposal (2013)
Yet while New Yorkers continue to struggle with the lingering effects of the cyber attack, the State Election Board has yet to decide if tomorrow's gubernatorial election will go on as planned.ในขณะที่ New Yorkers ยังคงสู้ต่อไป กับผลที่เกิดขึ้น จากการโจมตีทางไซเบอร์, บอร์ดการเลือกตั้งของรัฐ hasยังไม่มีการตัดสินใจ Truth: Part 1 (2013)
Yesterday I was a whore of little consequence, easily dismissed, easily forgotten.วันวานข้าข้าเคยเป็นอีตัว ของผลที่เกิดขึ้นภายหลังเล็กๆ ถูกไล่ออกอย่างง่ายดาย ถูกลืมได้อย่างง่ายดาย VIII. (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallout[N] ผลร้ายที่ตามมา, See also: ผลที่เกิดขึ้น, ผลกระทบ, Syn. aftermath, effect
offspring[N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. result
outgrowth[N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. consequence, result
product[N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. result, output, outcome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequence(คอน'ซะเควินซฺ) n. ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง,ความสำคัญ -Phr. (in consequence ผลก็คือ), Syn. result,effect ###A. antecedent,cause
consequent(คอน'ซะเควินทฺ) adj. เป็นผลเนื่องมาแต่ n. ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้น
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return

English-Thai: Nontri Dictionary
consequent(n) ผลที่เกิดขึ้น,ผลสืบเนื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top