Search result for

ผลกระทบ

(52 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลกระทบ-, *ผลกระทบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลกระทบ[N] effect, See also: affectation, influence, Syn. ผลพวง, Example: ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Somatic effectผลต่อร่างกาย, ผลกระทบต่อร่างกายของบุคคลที่ได้รับรังสี รวมถึงผลกระทบต่อเด็กหลังคลอดที่ได้รับรังสีขณะอยู่ในครรภ์มารดา
[นิวเคลียร์]
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Earthquake effectsผลกระทบของแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Effect of cadium onผลกระทบของแคดเมี่ยม [TU Subject Heading]
Effect of cold onผลกระทบของความเย็น [TU Subject Heading]
Effect of dams onผลกระทบของเขื่อน [TU Subject Heading]
Effect of deflation onผลกระทบของเงินฝืด [TU Subject Heading]
Effect of education onผลกระทบของการศึกษา [TU Subject Heading]
Effect of environment onผลกระทบของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
It affected me.มันมีผลกระทบต่อฉัน The Itch (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
It still affects me.และมันยังคงมีผลกระทบต่อฉัน The Itch (2008)
Prinzmetal Angina doesn't affect--Prinzmetal Angina ไม่มีผลกระทบ Emancipation (2008)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
Tell her the thing about emotional reactions is they're definitionally irrational.บอกเธอเกี่ยวกับ ผลกระทบทางอารมณ์ ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธุ์กัน Emancipation (2008)
{\I know }You told us it was none of our business, but if{\ House thinks that} your Huntington's is affecting you,คุณบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าโรคฮันติงตันของคุณ มีผลกระทบกับคุณ Dying Changes Everything (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Nothing that threatens our national security.ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 24: Redemption (2008)
We've known for some time that trauma can affect the growth of children;บางครั้งความบอบช้ำทางจิตใจ ก็ส่งผลกระทบกับการเติบโตของเด็กๆ Changeling (2008)
They said it was to check for syphilis, 'cause it affects the mind;พวกเขาบอกว่าเป็นการตรวจหนองใน เพราะว่ามันส่งผลกระทบกับสมอง Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลกระทบ[n.] (phonkrathop) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequences   FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquences [fpl]
ผลกระทบต่อเนื่อง[n. exp.] (phonkrathop tøneūang) EN: domino effect   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftereffect[N] ผลกระทบ, See also: ผลที่ตามมา, Syn. result, aftermath
brunt[N] ผลกระทบที่รุนแรง, Syn. impact
effect[N] ผลกระทบ, See also: ผล, Syn. conclusion, consequence, outcome
impact[N] ผลกระทบ, See also: ผลสะท้อน, Syn. effect, influence
imprint[N] ผลกระทบ
wake[N] ผลกระทบที่ตามมา, Syn. aftereffects
wind-chill factor[N] ผลกระทบที่เกิดจากความหนาวเย็นและแรงปะทะของลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ, Syn. shock,collision
leaven(เลฟ'เวน) n. ส่าเหล้า,เชื้อหมักให้ฟู,เชื้อหมักขนมปังหรือเค้กให้ฟู. vt. ทำให้เกิดฟองแก๊สด้วยเชื้อหมัก,ทำให้ฟู,ใส่เชื้อ,ทำให้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ มีผลกระทบ.
obverse(ออบ'เวอซ) n. ด้านหัวของเหรียญ,ผิวหน้า,ด้านที่เด่นชัด,ด้านตรง,ด้านที่มีผลกระทบ
remย่อมาจากคำว่า remark เป็นคำสั่งหนึ่งในโปรแกรมที่ทำให้สามารถเพิ่มข้อความเข้าไปในโปรแกรมได้อีกบรรทัดหนึ่ง โดยที่จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโปรแกรมเลย (คอมพิวเตอร์ไม่นำไปประมวลผล) ส่วนมากจะใช้ในการบันทึก หรือทำหมายเหตุ หรือใช้บรรยายความที่ต้องการจะให้มีเก็บไว้ในโปรแกรมด้วย เพื่อกันลืม หรือเพื่อให้ผู้ใช้อื่นเข้าใจ)
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
stricken(สทริค'เคิน) adj. กริยาช่อง 2 ของ strike,ได้รับความเดือดร้อน,เป็นโรค,เสียใจ,ถูกตี,ถูกต่อย,ได้รับผลกระทบ,บาดเจ็บ, Syn. hurt,crippled,impaired
touching(ทัชฺ'ชิง) adj. มีผล,มีผลกระทบ,ประทับใจ,เร้าใจ,ซึ่งสัมผัส. -prep. เกี่ยวกับ,เกี่ยวเนื่องกับ., See also: touchingly adv., Syn. moving,affecting,heartbeaking,mournful
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere
upend(อัพ'เอนด) vt.,vi. วางกลับหัวหลับหาง,วางกลับกัน,มีผลกระทบมาก,ทำให้ปราชัย

English-Thai: Nontri Dictionary
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง
interact(vt) มีปฏิกิริยาต่อกัน,มีผลกระทบต่อกัน
touching(adj) น่าส่งสาร,น่าเวทนา,ประทับใจ,มีผลกระทบ
visit(vt) เยี่ยมเยียน,ไปเยือน,มีผลกระทบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flow-on effect (phrase ) ผลกระทบต่อเนื่อง
prejudiceผลกระทบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Einfluss auf etw. nehmen(phrase) มีผลกระทบต่อ, See also: beeinflussen
betroffen(adv) |von etw.(D), über etw.(A)| ได้รับผลกระทบ เช่น Manche Mitarbeiter in der Firma sind vom Streik der Bahn betroffen. พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการประท้วงของการรถไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top