Search result for

ป้อม

(66 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้อม-, *ป้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อม[ADJ] round, See also: plump, Syn. กลมๆ, Example: ความสูงชะลูดของลอมพอกไทยผิดกับผ้าโพกหัวป้อมๆ ของแขก
ป้อม[N] fortress, See also: citadel, fortification, Syn. ป้อมปราการ, หอรบ, Example: สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ได้เกิดการสร้างป้อมขึ้นหลายแห่งเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก, Count unit: ที่, แห่ง
ป้อมยาม[N] keeper's box, See also: gateman's box, Syn. ตู้ยาม, Example: ทุกคนสามารถเขียนเรื่องร้องเรียนภายในหมู่บ้านได้ โดยการนำไปใส่ไว้ในกล่องที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน, Count unit: หลัง, Thai definition: ป้อมรักษาการณ์
ป้อมตำรวจ[N] police booth, Example: โรงเรียนของเรามีป้อมตำรวจอยู่ข้างหน้าทำให้พวกเราได้รับความสะดวกในการใช้ถนนมากขึ้น, Count unit: ป้อม, แห่ง, Thai definition: ห้องที่ตำรวจนั่งปฏิบัติงานข้างถนน
ป้อมปราการ[N] fortress, See also: bastion, bulwark, citadel, fortification, Syn. ป้อม, Example: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวงขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า, Thai definition: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก
ป้อมบังคับการ[N] fortress, Syn. หอบังคับการ, Example: วันนี้ท่านเจ้าคุณจะมาตรวจราชการที่ป้อมบังคับการ ทุกคนเตรียมให้การต้อนรับเต็มที่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สะพานสำหนับเดินเรือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป๋อมว. เสียงดังอย่างของมีนํ้าหนักตกนํ้า, โดยปริยายหมายถึง อาการที่สูญหายไปอย่างของตกนํ้า เช่น หายป๋อมไปเลย.
ป้อมน. หอรบ
ป้อมที่อยู่หรือที่พักซึ่งทำขึ้นใช้กันแดดกันฝน เช่น ป้อมตำรวจ.
ป้อม ๒, ป้อมว. กลม ๆ.
ป้อมบังคับการน. ที่ซึ่งมีที่กำบังแข็งแรงสำหรับใช้ในการควบคุมการใช้อาวุธและสั่งการเดินเรือในยามสงคราม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortificationป้อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How does an ice fortress disappear into thin air?ป้อมน้ำแข็ง หายไปในอากาศได้อย่างไร? Odyssey (2008)
After the avalanche, did you see anything?หลังจากป้อมถล่ม คุณพบอะไรอีกหรือป่าว? Odyssey (2008)
But with the fortress destroyed, you'll have to do it without Jor-El's guidance.แต่เมื่อป้อมถูกทำลาย คุณคงจะไม่ได้รับคำแนะนำจากโจเอลแล้วนะ Odyssey (2008)
Would you like me to sweep the guardhouse again?ต้องการให้กระผมทำความสะอาดป้อมยามอีกครั้งหรือขอรับ? Lancelot (2008)
Jolbon Fortressป้อมโชบุล The Kingdom of the Winds (2008)
The Intelligence Bureau is rummaging the entire fortress.หน่วยข่าวกรองกำลังรื้อค้นภายในป้อม The Kingdom of the Winds (2008)
We ransacked the entire fortress in and out, but there was no trace of Lady Yeon.เราค้นป้อมนี้ทุกที่แล้ว แต่ก็ยังไม่พบร่อยรอยขององค์หญิงยอน The Kingdom of the Winds (2008)
You're leaving the fortress? !ท่านกำลังออกจากป้อมThe Kingdom of the Winds (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
We shall leave immediately, and reach Gabsan Fortress by the morning.เราจะต้องรีบไปให้ถืง ป้อมกาบซานก่อนรุ่งเช้า The Kingdom of the Winds (2008)
If you truly want to show consideration for me, you will allow me to go back to Jolbon Fortress.หากท่านต้องการแสดงความเห็นใจต่อข้าจริงๆละก็ ท่านต้องพาข้าไปที่ป้อมโชบล The Kingdom of the Winds (2008)
If this keeps up, Gungnae Fortress will be emptied.ถ้าพวกเขาออกไปหมด, ป้อมกุ๊กเนจะไม่มีคนอยู่เลย The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อม[n.] (pǿm) EN: box ; kiosk   FR: guérite [f] ; poste [m]
ป้อม[adj.] (pǿm) EN: round ; rounded ; plump   
ป้อม[adj.] (pǿm-pǿm) EN: small and round   
ป้อมตำรวจ[n. exp.] (pǿm tamrūat) EN: police booth ; police kiosk ; police box   FR: guérite de police [f]
ป้อมบังคับการ[n.] (pǿmbangkhapkān) EN: fortress   
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
ป้อมยาม[n. exp.] (pǿm yām) EN: keeper' s box   

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulwark[N] กำแพงต้านศัตรู, See also: ป้อมปราการ, Syn. embankment
castle[N] ป้อมปราการ
citadel[N] ป้อมปราการ, Syn. fortress, stronghold
fort[N] ป้อมปราการ, Syn. fortress
fortification[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, Syn. fort, fortress, stronghold
fortress[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, Syn. fastness, fort, stronghold
garrison[N] กองทหารรักษาการณ์, See also: ป้อมปราการ, Syn. defenders, militia
guardhouse[N] ป้อมยาม, See also: ที่พักยาม, บ้านพักทหารยาม
sconce[N] ป้อมเล็กๆ, See also: ป้อมปราการเล็ก, ที่หลบภัย, Syn. bulwark
sentry box[N] ตู้ยาม, See also: ป้อมยาม, Syn. lookout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bastion(แบส'เชิน) n. ปราการ,หอ,ป้อมแหลม,หอรบ, See also: bastionary adj. ดูbastion, Syn. stronghold
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
burg(เบิร์จ) n. เมือง,หัวเมือง,เมืองป้อมปราการ
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
counterfort(เคา'เทอะฟอร์ท) n. กำแพงกั้น,ป้อมกำบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
blockhouse(n) ป้อม
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
fortress(n) ป้อม,ปราการ,เมืองหน้าด่าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
citadel (n ) ป้อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
交番[こうばん, ] (n ) ป้อมตำรวจ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortress (n) ป้อมปราการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top