Search result for

ป่า

(107 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป่า-, *ป่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป่าไม้เขตร้อน[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n ) Tropical Rain Forest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่า[N] forest, See also: jungle, Syn. ดง, พง, ไพร, Example: ป่าที่อำเภอปะคำมีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมาก
ป่า[N] ramie, See also: hemp, Syn. ต้นป่าน, Example: ในสมัยโบราณมนุษย์แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้า, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เปลือกเป็นใยเหนียว ใช้ทอผ้าและทำเชือก
ป่า[V] climb, See also: clamber, Syn. ป่ายปีน, ปีนป่าย, Example: ช่างภาพประจำค่ายเก็บภาพอย่างละเอียดลออ แม้ถึงต้องปืนป่ายเพื่อเก็บภาพหายากก็ไม่เคยถอย, Thai definition: ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบาก
ป่า[V] proclaim, See also: publicize, broadcast, announce, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ, Example: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง, Thai definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าดง[N] forest, See also: jungle, wild, Example: การมาตั้งทัพอยู่เฉยๆ กลางป่าดงทำให้มีเงื่อนไขและโอกาสในการฝึกซ้อมมากขึ้น, Count unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai definition: ป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นทึบ
ป่าฝน[N] rainforest, See also: tropical forest, Example: ปัญหาการขาดแคลนน้ำอาจเป็นผลเนื่องมาจากการโค่นทำลายป่าฝนในเขตศูนย์สูตร, Count unit: แห่ง, ที่
ป่าฝน[N] rainforest, See also: tropical forest, Example: ปัญหาการขาดแคลนน้ำอาจเป็นผลเนื่องมาจากการโค่นทำลายป่าฝนในเขตศูนย์สูตร, Count unit: แห่ง, ที่
ป่าสน[N] pine forest, Example: การมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้เบญจพรรณป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสน จะคอยค้ำจุนระบบนิเวศวิทยาโดยรวม, Count unit: แห่ง, ที่
ป่าสน[N] pine forest, Example: การมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้เบญจพรรณป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสน จะคอยค้ำจุนระบบนิเวศวิทยาโดยรวม, Count unit: แห่ง, ที่
ป่าช้า[N] cemetery, See also: graveyard, Example: การข่มขวัญให้เด็กกลัวจะขุดผีประเภทต่างๆ จากป่าช้ามาแสดงอภินิหาร, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าหรือที่ซึ่งจัดไว้เป็นที่ฝังหรือเผาศพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป่าน. ที่ที่มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นมา, ถ้าเป็นต้นสัก เรียกว่า ป่าสัก, ถ้าเป็นต้นรัง เรียกว่า ป่ารัง, ถ้ามีพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก ก็เรียกตามพรรณไม้นั้น เช่น ป่าไผ่ ป่าคา ป่าหญ้า
ป่าที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
ป่าเรียกปลากัดหรือปลาเข็มที่เป็นพันธุ์เดิมตามธรรมชาติ ว่า ลูกป่า
ป่าเรียกตำบลที่มีของขายอย่างเดียวกันมาก ๆ เช่น ป่าถ่าน ป่าตะกั่ว.
ป่าว. ที่ได้มาจากป่าหรืออยู่ในป่า เช่น ของป่า ช้างป่า สัตว์ป่า คนป่า, ที่ห่างไกลความเจริญ เช่น บ้านป่า เมืองป่า.
ป่าก. ตีดะไป ในคำว่า ตีป่า.
ป้าน. พี่สาวของพ่อหรือแม่ หรือหญิงที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่, คำเรียกหญิงที่ไม่รู้จักแต่มักมีอายุแก่กว่าพ่อหรือแม่.
ป่าน. ปาง, ครั้ง, คราว, เมื่อ.
ป้างน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง มีตับและม้ามโต มีไข้คลุมเครือเรื้อรัง คือ ไข้จับสั่นเรื้อรัง, จุกผาม ก็เรียก.
ป้างป่าน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Chlorophytum orchidastrumLindl. ในวงศ์ Anthericaceae โคนต้นเมื่อลอกเอาใบออกจะเห็นด้านในมีเนื้อสีขาว ๆ กินได้, ว่านน้ำเขา ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forestป่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beach forestป่าชายหาด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mangrove forestป่าชายเลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evergreen forestป่าดิบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evergreen rain forest; easonal evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
easonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tropical rain forest; evergreen rain forest; rain forest; seasonal evergreen rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tropical evergreen forestป่าดิบเขตร้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mangroveป่าชายเลน
สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Community forestsป่าชุมชน [TU Subject Heading]
Forest reservesป่าสงวน [TU Subject Heading]
Forests and forestryป่าไม้และการทำป่าไม้ [TU Subject Heading]
Forests in literatureป่าในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Mangrove swampsป่าชายเลน [TU Subject Heading]
Rain forestsป่าเขตร้อน [TU Subject Heading]
Ramieป่านรามี [TU Subject Heading]
Urban forestryป่าไม้ในเมือง [TU Subject Heading]
Tropical Forest ป่าเขตร้อน
เป็นป่าที่เกิดขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ระหว่างเส้น Tropic of Cancer ( 23 องศา 27 ลิบดาเหนือ) กับเส้น Tropic of Capricorn (23 องศา 27 ลิบดาใต้) คล้ายเข็มขัดสีเขียวของโลก ป่าเขตร้อนของไทยจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ป่าไม่ผลัดใบกับป่าผลัดใบ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No.ป่าวหรอก We All Deserve to Die (2010)
No.ป่าว New York (2011)
If you're as good as your advertising.ว่านายดีอย่างที่นายป่าวประกาศไว้จริงๆ New Haven Can Wait (2008)
No, that's Dan Humphrey.ป่าวนะ นั่น แดน ฮัมฟรีย์ New Haven Can Wait (2008)
If it's all right with you, I'd like to issue a press releaseถ้ามันถูกต้องต่อเธอ ฉันจะป่าวประกาศ New Haven Can Wait (2008)
Wait, I forget. Did she marry both?เด๋ว ชั้นลืมไป เธอแต่งงานกันทั้งสองคนรึป่าว? Chuck in Real Life (2008)
I can't decide if I like it.แต่ไม่แน่ใจว่าหอมรึป่าว Pret-a-Poor-J (2008)
Are you kidding me? where did I mess up?คูณล้อเล่นรึป่าว ผมทำตรงไหนพัง Pret-a-Poor-J (2008)
Are you kidding? you're talking about blair waldorf.เธอล้อเล่นรึป่าว นั่นแบล์ร วอดอร์ฟนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Lady b.'s been outfoxed by a young foxเลดี้ บี ถูกกัดกลับ โดย หมาป่าตัวน้อย There Might be Blood (2008)
Little red riding hood from the big bad wolf.หนูน้อยหมวกแดงจากหมาป่าตัวร้าย There Might be Blood (2008)
Have you looked at a map recently?คุณดูแผนที่บ้างหรือป่าว? Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่า[n.] (pā) EN: forest ; jungle ; woods ; grove   FR: forêt [f] ; bois [m] ; futaie [f]
ป่า[adj.] (pā) EN: wild ; savage ; barbarous   FR: sauvage
ป้า[n.] (pā) EN: aunt   FR: tante [f]
ป๋า[n.] (pā) EN: father ; daddy   FR: papa [m] ; père [m]
ป่าคอนกรีต[n. exp.] (pā khønkrīt) EN: concrete jungle   
ป่าชัฏ[n. exp.] (pā chat) EN: thorn forest ; scrub ; thicket   
ป่าช้า[n.] (pāchā) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground   FR: cimetière [m]
ป่าช้าจีน[n. exp.] (pāchā Jīn ) EN: chinese cemetery   FR: cimetière chinois
ป่าชายเลน[n. exp.] (pā chāilēn) EN: mangrove swamp ; mangrove forest   FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]
ป่าชื้นเขตร้อน [n. exp.] (pā cheūn khēt røn) EN: tropical rain forest   

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
wood owl(n) นกเค้าป่า
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
announce[VT] ป่าวประกาศ, See also: ประกาศ, Syn. declare, proclaim
badlands[N] ที่รกร้างว่างเปล่า, See also: ป่ารก, Syn. waste, wilderness
barbaric[ADJ] ป่าเถื่อน, See also: ป่าเถื่อน, ไม่มีวัฒนธรรม, Syn. uncivilized, Ant. civilized
barbarous[ADJ] ป่าเถื่อน, See also: หยาบคาย, โหดร้าย, ดุร้าย, Syn. uncivilized, Ant. civilized
barbarous[ADJ] ป่าเถื่อน, See also: โหดร้าย, ดุร้าย, โหดเหี้ยม, Syn. uncivilized, barbaric
brake[N] ป่าละเมาะ, See also: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น
cry[VI] ตะโกน, See also: ป่าวร้อง
cry[VT] ตะโกน, See also: ป่าวร้อง, Syn. shout, yell, cry out
flax[N] ป่าน, See also: ปอ, พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
argali(อาร'กะลี) n., (pl. -li) แพะป่ามีเขาหนาและเป็นเกลียว., Syn. argal
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
aurochs(ออ'รอคซ) n., (pl. -rochs) วัวป่ายุโรปชนิดหนึ่งในยุโรป สูญพันธ์ไปแล้ว, European bison (a European wild ox)
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
junkyard (n ) ป่าช้ารถ
Primary Forest (n ) ป่าดั้งเดิม (ป่าไม้)
watershed forest (n ) ป่าต้นน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ลิน[ลิน, ] ป่า แมกไม้ย

German-Thai: Longdo Dictionary
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
sich verlaufen(vt) |verlief sich, hat sich verlaufen| เดินหลงทาง เช่น Ich habe mich im Wald verlaufen. ฉันเดินหลงทางในป่า
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม , See also: S. Lüfter
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top