Search result for

ปูชนียวัตถุ

(6 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปูชนียวัตถุ-, *ปูชนียวัตถุ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ปูชนียวัตถุ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ปูชนียวัตถุ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูชนียวัตถุ[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: การเคารพบูชาปูชนียวัตถุของศาสนาอื่นถือว่าเป็นบาป, Count unit: ชิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แท่นมณฑลน. แท่นยกพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดาดเพดานด้วยผ้าขาวติดระบายรอบ ใช้ตั้งปูชนียวัตถุและเครื่องใช้เป็นต้นในการเข้าพิธีเฉลิมฉลองตามลัทธิประเพณี.
บุษบก(บุดสะบก) น. เรือนยอดแบบหนึ่งมีขนาดต่าง ๆ กัน เป็นอย่างเรือนโกง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูปเป็นต้น.
ปูชนีย-, ปูชนียะ(ปูชะนียะ-) ว. น่านับถือ, น่าบูชา, เช่น ปูชนียวัตถุ ปูชนียบุคคล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บุษบกที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูป เป็นต้น มณฑปขนาดเล็กแต่ด้านข้างโปร่ง [ศัพท์พระราชพิธี]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top