Search result for

ปุย

(47 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปุย-, *ปุย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุย[ADJ] fluffy, See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy, Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น, Example: แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง
ปุยนุ่น[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นนุ่นก็คือ จากปุยนุ่นและเมล็ดนุ่น, Thai definition: สิ่งที่เป็นใยฟูสีขาวของผลนุ่น
ปุยฝ้าย[N] kind of Thai sweetmeat, Example: ฉันชอบกินขนมปุยฝ้าย, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งมีลักษณะฟูเป็นใยคล้ายปุยฝ้าย
ปุยฝ้าย[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ปุยนุ่น, สำลี, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นฝ้ายก็คือจากปุยฝ้ายและเมล็ดฝ้าย โดยปุยฝ้ายจะมีคุณค่าถึงร้อยละ 90

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปุยน. ของที่เป็นใยฟูอย่างสำลีหรือขนสัตว์บางชนิด เช่น ปุยฝ้าย ปุยสำลี สุนัขขนเป็นปุย.
ปุย ๒, ปุยกระโดน, ปุยขาวดู กระโดน.
ปุยฝ้ายน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุษยะ มี ๕ ดวง, ดาวพวงดอกไม้ ดาวดอกบัว ดาวโลง ดาวปู ดาวสมอสำเภา ดาวสิธยะ ดาวบุษย์ ดาวปุษยะ หรือ ดาวปุสสะ ก็เรียก
ปุยฝ้ายชื่อขนมชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายขนมถ้วยฟู แต่เนื้อละเอียดและนุ่มกว่า
ปุยฝ้ายชื่อกะท้อนพันธุ์หนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at that... Nice job with the fluffing.ดูสิ แจ๋วมาก ใส่ขนปุย ๆ Made of Honor (2008)
Poised as a mountain and unpredictable like the ying and yangหนักแน่นดั่งขุนเบา บางเบาเหมือนปุยนุ่น Three Kingdoms (2008)
These are the ducklings... chickie, Pluffy, and Feathers.นี่คือลูกเป็ด, ลูกไก่, ปุกปุย และขนนก To the Lighthouse (2009)
I just wanna have fun, you know, just some silly, fluffy, Damon-free fun.ฉันแค่อยากจะสนุก รู้ไหม แค่เรื่องสนุกโง่ๆ ขนปุกปุย ปราศจากเดมอน Haunted (2009)
soft kitty, warm kitty, little ball of fur...เจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย The Adhesive Duck Deficiency (2009)
soft kitty, warm kitty, little ball of fur...เจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย The Adhesive Duck Deficiency (2009)
soft kitty, warm kitty, little ball of furเจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Soft kitty, warm kitty, little ball of fur.เจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย The Adhesive Duck Deficiency (2009)
soft kitty, warm kitty, little ball of fur... happy kitty, sleepy kitty happy kitty, sleepy kitty happy kitty, purr, purr, purr purr, purr, purr. ...And the next morning when he woke up,เจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย เจ้าเหมียวแสนสุข เจ้าเหมียวขี้เซา เจ้าเหมียวแสนสุข เจ้าเหมียวขี้เซา เช้ารุ่งขึ้น พอเขาตื่นนอน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
[screaming]เฮ ทุกคน เจ้าตัวขนปุยนี่เต้นได้ใช่มะ ใช่มะ G-Force (2009)
Bonjour, my furry friend.บองชู, เพื่อนปุกปุย Alpha and Omega (2010)
Um, mogwai-- you know, gizmo-- the little furry creatures that turn into gremlins if you don't feed 'em right.คุณรู้จัก"ตัวจิกโม" -- ที่เป็นสัตว์ขนปุกปุยไหม? มันจะกลายเป็น "ตัวกริมลิน" ถ้าคุณไม่ได้ป้อนอาหารให้มัน Queen Sacrifice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปุย[n.] (pui) EN: fluff ; puff   FR: duvet [m] ; peluche [f] ; pulpe [f]
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute
ปุยนุ่น[n. exp.] (puinon) EN: cotton wool ; tuft of cotton wool   
ปุยฝ้าย[n.] (puifāi) EN: cotton wool ; tuft of cotton woo   FR: cotton [m]
ปุยฝ้าย[n.] (puifāi) EN: Thai sweetmeat   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flue[N] ปุย, Syn. fluff
villosity[N] ผิวหน้าเป็นขนปุย, See also: ปุยขน, สภาพที่เป็นปุยขน, Syn. hairiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
downy(ดาว'นี) adj. เกี่ยวกับขนอ่อน,นิ่ม,เป็นปุย,กระเซิง,ซึ่งทำด้วยขนอ่อน,ซึ่งปกคลุมด้วยขนอ่อน., See also: downiness n. ดูdowny, Syn. soothing
flocculent(ฟลอค'คิวเลินทฺ) adj. เป็นก้อนปุย,คล้ายขนแกะ., See also: flocculence,flocculency n.
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
fuzz(ฟัซ) {fuzzed,fuzzing,fuzzes} n. ฝอย,ขนปุย,ขนสักหลาด. vi. กลายเป็นฝอย,กลายเป็นขนปุยหรือขนสักหลาด. n. ตำรวจ, Syn. hair,down,nap,frizz
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
mop(มอพ) n. มัดผ้าหรือวัตถุที่เป็นปุยที่ปลายไม้สำหรับถูพื้น ซับเช็ด,ผมกระเซิง vt. ถูกซับ เช็ดด้วยมัดผ้าหรือวัตถุดังกล่าว. -Phr. (mop up กวาดล้างข้าศึกที่เหลืออยู่,ทำสำเร็จ,ทำเสร็จ)

English-Thai: Nontri Dictionary
downy(adj) เป็นปุย,มีขนนุ่ม,มีขนอ่อน,เกี่ยวกับขนอ่อน
fleecy(adj) เหมือนขนแกะ,ทำด้วยขนสัตว์,ขาวเป็นปุย,คล้ายขนสัตว์
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย
fuzz(n) เยื่อ,เส้นผม,ฝอย,ขนสักหลาด,ขนปุย
puff(n) ผ้าปะแป้ง,กระจุก,ปอย,กลุ่มควัน,ปุย
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้
shaggy(adj) มีขนปุย,มีขนดก,รุงรัง,เป็นกระเซิง,หนา,ยุ่งเหยิง
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top