Search result for

ปิดบัง

(50 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปิดบัง-, *ปิดบัง*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[mán] (vi ) ปิดบัง,อำพราง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดบัง[V] hide, See also: conceal, Syn. ปกปิด, ปิด, Ant. เปิดเผย, Example: ความผิดพลาดในอดีตมิใช่เรื่องน่าอับอายหรือต้องปิดบังแต่อย่างใด, Thai definition: ไม่เปิดเผย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปิดบังก. ไม่เปิดเผย เช่น ปิดบังความรู้ ปิดบังความจริง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How do you know? We don't have a doorman.แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีการปิดบัง Adverse Events (2008)
Tests didn't show-- because it found a cloak of invisibility hiding--การทดสอบไม่แสดง เพราะว่ามันถูกปิดบังด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น Emancipation (2008)
Don't cover for him,Cory.อย่าปิดบังเพื่อเขานะ โครี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Are you saying you'd rather keep your magic secret for Arthur's sake than protect friends and family?นี่เจ้าต้องปิดบังความลับ เพื่อช่วยเขามากกว่าช่วยเหลือเพื่อนงั้นหรอ? The Moment of Truth (2008)
You're hiding it well.คุณปิดบังเก่งเหมือนกันน่ะเนี่ย Scandal Makers (2008)
I'm not hiding anything.คุณหมายความว่าไง ปิดบังหน่ะ มีอะไรเหรอที่ผมต้องปกปิด? Scandal Makers (2008)
So he won't get hurt?เธอกำลังปิดบังอะไรอยู่ เพราะว่าเธอกลัวว่าเขาจะเจ็บหรอ Scandal Makers (2008)
Why's there so much yapping in this dog hospital?ให้ตายเหอะ คุณยังปิดบังไม่ได้เลยว่านี่มันโรงพยาบาลสุนัข เสียงคนกับสัตว์ปนเปกันนี่มัน... . Scandal Makers (2008)
I lied from the beginning.สาเหตุที่ผมปิดบังความจริงนั้น Scandal Makers (2008)
A mechnical failure, another problem like that would sink them.เครื่องยนต์ขัดข้อง,ปัญหาอื่นๆ ที่ถูกปิดบังไว้ Passengers (2008)
But he's hiding something.แต่เหมือนเขาปิดบังอะไรสักอย่าง Outlander (2008)
They can't keep it up against a united front, they can't.พวกเขาปิดบังตอสาธารณะชนไมได พวกนันทำไมได Rambo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert   FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
ปิดบังความผิด[v. exp.] (pitbang khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; conceal one's mistakes   FR: dissimuler ses erreurs ; cacher ses erreurs
ปิดบังชื่อ [v. exp.] (pitbang cheū) FR: garder l'anonymat ; dissimulet son nom

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blindfold[VT] ปิดบัง, See also: ทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง, Syn. blinker
cover[VT] ปิดบัง, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, hide
cover up[VI] ปกปิด, See also: ปิดบัง
cover up[VT] ปกปิด, See also: ปิดบัง
disguise with[PHRV] ปิดบังด้วย, See also: ซ่อนเร้นด้วย
dissemble[VI] อำพราง, See also: ปิดบัง, ปกปิด, ซ่อนเร้น, แสร้างทำกลบเกลื่อน, Syn. disquise, camouflage, Ant. reveal
dissimulate[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
dissimulate[VI] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
enshroud[VT] ปิดบัง, See also: ทำให้คลุมเครือ, Syn. conceal, cover, obscure
hold back[PHRV] ปิดบัง, See also: เก็บเป็นความลับ, Syn. keep back, keep from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless ###A. signed)
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
bosomed(บูซ'เซิมดฺ) adj. มีหน้าอก,ปิดบังไว้
bywayn. ถนนส่วนตัว,ถนนลี้ภัย,ถนนสายเปลี่ยว,การวิจัยที่ปิดบัง,ความพยายามที่ปิดบัง
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide,cover ###A. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
cover-up(คัฟ'เวออัพ) n. การ (วิธี) ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
cloak(vt) สวมเสื้อ,ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อน
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
cover(vt) ปิด,กลบ,ครอบ,คลุม,ปิดบัง,ป้องกัน,กก(ไข่)
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
隠す[かくす, kakusu] Thai: ปิดบัง English: to conceal

German-Thai: Longdo Dictionary
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top