Search result for

ปาฐก

(31 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปาฐก-, *ปาฐก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาฐก[N] lecturer, See also: speaker, Example: ตอนเย็นก็มีรายการปาฐกถาเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่หอสมุดแห่งชาติโดยที่ปาฐกพูดที่สยามสมาคมมาก่อนแล้วเป็นภาษาอังกฤษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้พูด, ผู้บรรยาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปาฐกถา[N] speech, See also: sermon, lecture, Syn. คำปาฐกถา, Example: เมื่อกลับมาแล้วท่านให้พวกเราเที่ยวพูดปาฐกถาอภิปรายในแง่ต่างๆ แสดงถึงความสำคัญของเมืองสุโขทัยโบราณ, Count unit: ครั้ง, คราว, Thai definition: ถ้อยคำหรือเรื่องราวทางวิชาการที่กล่าวหรือบรรยายในที่ชุมนุมหรือในห้องเรียนขั้นอุดมศึกษา
ปาฐกถา[V] lecture, See also: make a speech, Syn. บรรยาย, Example: นักวิชาการกำลังปาฐกถาเรื่องบทบาทของนักวิชาการต่อการบริหารประเทศ, Thai definition: การกล่าวถ้อยคำหรือเรื่องราวทางวิชาการที่กล่าวหรือบรรยายในที่ชุมนุมหรือในห้องเรียนขั้นอุดมศึกษา, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปาฐก(ปาถก-) น. ผู้แสดงปาฐกถา.
ปาฐกถา(-ถะกะถา) น. ถ้อยคำหรือเรื่องราวที่บรรยายในที่ชุมนุมชนเป็นต้น.
ปาฐกถา(-ถะกะถา) ก. บรรยายเรื่องราวในที่ชุมนุมชนเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shall I wear it to your Uncle's speech at the general assembly tomorrow?ฉันใส่ไปฟังปาฐกถา ท่านลุงของคุณ ที่งานประชุมสามัญ พรุ่งนี้ได้ไหมคะ Yes, Then Zero (2011)
Albert's speeches are stronger than Ambien.ปาฐกถาของลุงอัลเบิร์ต กร้าวกว่าของลุงแอมเบียนนัก Yes, Then Zero (2011)
Another speaking engagement?อีกแล้ว เดทพร้อมปาฐกถา Doctor Strange (2016)
The idea that my opinion is going to be exposed there as someone talking on a pulpit, to people listening.คิดว่าความเห็นของฉัน จะเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านการ์ตูนพวกนั้น เหมือนใครบางคน ที่ขึ้นไปยืนพูดบนแท่นปาฐกถาให้คนฟัง  ()
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ The Bodyguard (1992)
They asked me if I would come and speak to that group and give them a kick off speech and launch this new task force with an environmental vision and I didn't have an environmental vision and I did not want to make that speech.พวกเขาขอให้ผมมาร่วมประชุม และกล่าวปาฐกถาเปิดงาน โดยให้วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ภารกิจครั้งใหม่นี้ The Corporation (2003)
Do I know you well enough to call you fellow plunderers?(เรย์ แอนเดอร์สัน ปาฐกถาต่อผู้นำภาคสังคมและธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา) The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาฐก[n.] (pāthok) EN: lecturer ; speaker   FR: conférencier [m]
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar   FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissert(ดิเซิร์ท') vi. สนทนา,ปาฐกถา,บรรยาย,สาธก,เขียนปริญญานิพนธ์,เขียนบทความ
lecture(เลค'เชอะ) {lectured,lecturing,lectures} n. คำบรรยาย,คำปราศรัย,คำปาฐกถา. vi. บรรยาย,ปราศรัย,แสดงปาฐกถา
lecturer(เลค'เชอะเรอะ) n. ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงปาฐกถา
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน.

English-Thai: Nontri Dictionary
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน์
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discourse(vi) สนทนา,บรรยาย,อภิปราย,พูด,ปาฐกถา
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
lecture(vi) แสดงปาฐกถา,บรรยาย,เทศน์,ปราศรัย
lecturer(n) องค์ปาฐก,ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย
lyceum(n) ห้องแสดงปาฐกถา
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top