Search result for

ปากเสียง

(23 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากเสียง-, *ปากเสียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากเสียง[N] quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากเสียงก. โต้เถียง, ทะเลาะ, ในคำว่า เป็นปากเสียง มีปากเสียง.
ปากเสียงน. ผู้พูดหรือโต้เถียงแทน เช่น ผู้แทนราษฎรเป็นปากเสียงของประชาชน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The terrible wrath of Jeff, followed, I'm sure, by the even more frightening whining of Amy.ปัญหาหนักอกเลยล่ะ! แน่ใจได้เลยว่ามีปากเสียงกันแน่ๆ The Ruins (2008)
You know,the other day when you and lincoln had your little spat in the lobby and you¡ª all distraught and jilted-- went across the street to the bar, a cynic might think that was staged.รู้มั้ย วันนี้ที่คุณกับลินคอล์น มีปากเสียงกันในลอบบี้น่ะ แล้วข้ามถนนมาที่บาร์ พวกนักปรัชญาอาจคิดว่ามันเป็นการแสดง Dirt Nap (2008)
She caught me packing, and we argued.ฌะอเห็นฉันจัดกระเป๋า เราเลยมีปากเสียงกันน่ะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
You lower your voice.หยุดแหกปากเสียงดังซะที Phoenix (2009)
We got into this tiff becauseเรามีปากเสียงกันเพราะว่า The Grandfather (2009)
I don't know. - But we can't go back.เรื่องปากเสียงก่อนพิธีเรียนจบ The Goodbye Gossip Girl (2009)
You're nice and supportive, and you avoid conflict.คุณน่ารัก นิสัยดี ไม่มีปากเสียงกับใคร Preggers (2009)
And he's, uh... saying it's nothing, you know, just a little argument.และเขา เออ... บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แ่ค่มีปากเสียงกันนิดหน่อย A New Day in the Old Town (2009)
So, we understand that you and the deceased had an altercation over your dog?งั้นเราเข้าใจว่า คุณและผู้ตายมีปากเสียงกัน เรื่องสุนัขของคุณใช่มั้ย? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Did he and Dr. Kaswell ever have words?แล้วเขากับดร.คาสเวล เคยมีปากเสียงกันมั้ย? A Night at the Bones Museum (2009)
Because, according to witnesses, you were arguing with her in the middle of the Titan exhibit.จริงรึ? เพราะว่า สอดคล้องกับพยาน คุณมีปากเสียงกับเธอ ในกลางงานนิทรรศการไททาน A Night at the Bones Museum (2009)
Okay. I yelled at Dr. Kaswell.โอเค ผมมีปากเสียงกับ ดร.คาสเวล A Night at the Bones Museum (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squabble(สควอบ'เบิล) vi.,n. (การ) ทะเลาะ,เถียงกัน,มีปากเสียงกัน,ต่อล้อต่อเถียง, Syn. dispute,wrangle
tiff(ทิฟ) n. การทะเลาะกันเล็กน้อย,การมีปากเสียงกันเล็กน้อย,อารมณ์เล็กน้อย,การจิบเครื่องดื่ม. vi. ทะเลาะกันเล็กน้อย,จิบเครื่องดื่ม ทิฟย่อมาจาก tagged image file (แปลว่า รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) เป็นรูปแบบของการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นในเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top