Search result for

ปัจจัย

(82 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัจจัย-, *ปัจจัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัย[N] factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
ปัจจัย[N] requisite, See also: necessary thing, necessities of life, subsistence, means of livelihood, Example: อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์, Count unit: อย่าง, Thai definition: เครื่องอาศัยยังชีพ
ปัจจัยสี่[N] four requisites, Example: เรามีปัจจัยครบสี่แล้วเป็นการดี ถ้าปัจจัยสี่นี้ยิ่งสมบูรณ์เท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 อย่าง ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่ ยารักษาโรค
ปัจจัยหลัก[N] basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยหลัก[N] basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยภายใน[N] internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยสำคัญ[N] important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยเสี่ยง[N] risk factor, See also: valuation factor, uncertainty factor
ปัจจัยการผลิต[N] production factor, See also: factor of production, input factor

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัจจัยน. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต, คำ “ปัจจัย” กับ คำ “เหตุ” มักใช้แทนกันได้
ปัจจัยเครื่องอาศัยยังชีพ, เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธ-ศาสนา ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานเภสัช (ยา) รวมเรียกว่า จตุปัจจัย คือ ปัจจัย ๔, โดยปริยายหมายถึง เงินตรา ก็ได้ (มักใช้แก่ภิกษุสามเณร)
ปัจจัยส่วนเติมท้ายธาตุหรือศัพท์เพื่อแสดงความหมายเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factorปัจจัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitating factorปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor, precipitatingปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
means of subsistenceปัจจัยการยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pull factorปัจจัยชักจูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biotic factorปัจจัยชีวนะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
escalation factorปัจจัยที่ทำให้ปรับราคา, ปัจจัยที่ทำให้ปรับอัตรา (เช่น อัตราค่าครองชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting factorsปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push factorปัจจัยผลักดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
visible means of supportปัจจัยอันปรากฏชัดสำหรับดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural inputปัจจัยการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Farm inputปัจจัยการผลิตด้านไร่นา [เศรษฐศาสตร์]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ
[นิวเคลียร์]
Dose Reduction Factorปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ [นิวเคลียร์]
Climatic factorsปัจจัยภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Human factorsปัจจัยมนุษย์ [TU Subject Heading]
Requisitesปัจจัย [TU Subject Heading]
Risk factorsปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย
สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Synergistic Effect ปัจจัยเสริมผลกระทบมาก
ผลของสารเคมี 2 ชนิด ที่เมื่อรวมกันก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าที่เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่ละชนิด สารเคมีดังกล่าวเรียกว่า มีคุณสมบัติเป็น synergism [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, also, there are of course genetic factors.ครับ ก็มันมีปัจจัยทางพันธุกรรมด้วยน่ะครับ Burn After Reading (2008)
One can't disregard psychology when forming a diagnosis.เราไม่สามารถมองข้ามปัจจัยทางจิตวิทยา เมื่อทำการวินิจฉัย Pathology (2008)
London, and Chicago due to the shortages of such basic commodities as fuel, food and drinking water.ลอนดอน และชิคาโก้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัย ในการปะทังชีพ อาทิ เชื้อเพลิง อาหาร และน้ำดื่มสะอาด หลายฝ่ายชี้ประเด็นไปที่ The Day the Earth Stood Still (2008)
The elements on which it relies have been disrupted.ปัจจัยที่อากาศเคยพึ่งพาได้ถูกทำลายลง Home (2009)
High-risk factor.ปัจจัยเสี่ยงสูง Dead Like Me: Life After Death (2009)
High-risk factors.ปัจจัยเสี่ยงสูง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I really need some Viagra in, like, an IV thing that goes in your arm.ผมต้องการไวอากร้ามากๆเลย มันเหมือนกับปัจจัย 4 เลยล่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You should have much better pictures. I have pictures I can give you.ผมว่าปัจจัยอีกเรื่องที่ควรปรับปรุง ก็คือพวกรูปถ่าย The Girlfriend Experience (2009)
That is not the only factor.นั่นไม่ใช่ปัจจัยเดียว Mandala (2009)
You corner the market, then raise the price.ปัจจัยทางเศรษฐกิจอันแสนกล้วยๆ Negro Y Azul (2009)
There are a lot of contributing factors.มีปัจจัยเสี่ยงจำนวนมาก Dare (2009)
And the primary cause of seizures is stress.แล้วหนึงในปัจจัยหลักที่อาการจะกำเริบ คือ ความเครียด Bloodline (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration   FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m]
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential   
ปัจจัยการดำรงชีวิต[n. exp.] (patjai kān damrongchīwit) EN: means of livelihood ; means of subsistence   
ปัจจัยการผลิต[n. exp.] (patjai kān phalit) EN: means of production ; capital goods   
ปัจจัยชี้ขาด[n. exp.] (patjai chīkhāt) EN: decisive factor ; deciding factor   
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[n. exp.] (patjai thī mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable factors   FR: facteurs incontrôlables
ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (patjai pheūnthān) EN: basic factor   
ปัจจัยภายนอก[n. exp.] (patjai phāinøk) EN: external factor   
ปัจจัยภายใน[n. exp.] (patjai phāinai) EN: internal factor ; intrinsic factor   
ปัจจัยสำคัญ[n. exp.] (patjai samkhan) EN: key element   

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cofactor[N] ปัจจัยที่เกิดร่วม
condition[N] ปัจจัยแวดล้อม
factor[N] ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
keep[N] อาหารและที่พัก, See also: ปัจจัยสี่, Syn. maintenance
necessary[N] ปัจจัย, See also: สิ่งจำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxin(ออค'ซิน) n. สารที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช (regulate the growth of plants)
auxochrome(ออค'ซะโครม) n. กลุ่มของอะตอมที่เป็นปัจจัยทำให้สีของสารเข้มขึ้น. -auxochromatic adj.
cacognicsn. การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมของพันธุ์
chantry(ชาน'ทรี) n. ปัจจัยที่ถวายพระ,โบสถ์เล็ก ๆ ในสังกัด
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม
determinant(ดิเทอ'มิเนินทฺ) n. ปัจจัย,ตัวกำหนด,ลักษณะชี้เฉพาะ
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ,ธาตุแท้,ปัจจัยสำคัญ,หน่วย,ที่อยู่ตามธรรมชาติ,สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ,รากฐาน,พื้นฐาน,ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent

English-Thai: Nontri Dictionary
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
chantry(n) ปัจจัยถวายพระในการบังสุกุล
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
determinant(n) ตัวกำหนด,สิ่งที่แสดงผล,ลักษณะเฉพาะ,ปัจจัย
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับธาตุ,เป็นปัจจัย,สำคัญ,เป็นพื้นฐาน
essence(n) สิ่งจำเป็น,ส่วนสำคัญ,ปัจจัย,หัวใจ,แก่นแท้
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
material(n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ
requisition(n) การเรียกร้อง,ปัจจัยที่จำเป็น

German-Thai: Longdo Dictionary
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top