Search result for

ปลูกฝัง

(32 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลูกฝัง-, *ปลูกฝัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลูกฝัง[V] marry off, Example: พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างก็ปลูกฝังให้ทั้งสองคนแต่งงานกัน, Thai definition: ตกแต่งให้มีเย้ามีเรือน
ปลูกฝัง[V] foster, See also: instill, educate, develop, nurture, train, breed, Syn. อบรม, สั่งสอน, Example: การเป็นผู้ประพฤติและเป็นประโยชน์ต่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลูกฝังก. ตกแต่งให้มีเหย้ามีเรือน
ปลูกฝังบำรุงให้เจริญมั่นคง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You only grew an inferior heart because you sacrificed for them.การเสียสละของคุณ ก็แค่เป็นการปลูกฝังสำนึกแย่ๆเท่านั้น Beethoven Virus (2008)
Add to that, their hands are already stiff and their minds are firmly set.อีกอย่าง มือของพวกเขาก็แข็ง ความคิดจิตใจก็ถูกปลูกฝังมาแล้ว Beethoven Virus (2008)
He's trying to recruit my daughter.เขาพยายามที่จะปลูกฝังลูกสาวผม Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
All organisms evolve and develop along patterns only recognized in retrospect.จุลชีพทุกชนิดต่างมีการพัฒนา ตามแนวทางที่ปลูกฝังมา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It's designed to instill fear in the populace.มันถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อปลูกฝังความหวาดกลัวให้กับประชาชน Countdown (2011)
Roman scrolls, African tribal etchings, and any other culture or continent we felt like planting in it.คำภีร์โรมัน บันทึกของเผ่นแอฟริกัน และในวัฒธรรมหรือภูมิภาคอื่นๆ เรารู้สึกว่าได้ปลูกฝังบางสิ่ง Klaus (2011)
And then somewhere along the lines, we get it into our heads that we're destined for greatness.แล้วจากนั้นที่ไหนซักแห่งตามครรลอง เราก็ถูกปลูกฝังความคิดที่ว่าเราเกิดมา เพื่อความยิ่งใหญ่ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
We've got to start treating him more like an adult.เราควรจะเริ่มต้นปลูกฝังให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ซักที Secrets (2011)
And manipulated maturing emotions to ensure their allegeances remained only to him.เชาคานน์ ได้ใช้ประโยชน์จากการปลูกฝัง ความเป็นนักฆ่าให้กับเด็กสาวทั้งสองคน และได้ปลูกฝังความคิดต่างๆลงไป Kitana & Mileena: Part 2 (2011)
right now our daughters are upstairs making a decision they think is their own, but really, it was an idea that was skillfully implanted by me.ตอนนี้ลูกเราทั้งสองอยู่ข้างบน และกำลังหาทางเลือกให้กับตัวของพวกเขาเอง แต่จริงๆแล้ว มันเป็นความคิดของฉันต่างหาก ที่ปลูกฝังความคิดนี้เขาไปโดยฉัน Phil on Wire (2011)
Would have been hardwired into him.มันปลูกฝังอยู่ในความคิดเขา Kame'e (2011)
Once a thought was planted, the victim would not stop till they'd accomplished it.เหยื่อจะถูกปลูกฝังความคิด และจะไม่หยุด จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย A Servant of Two Masters (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implant in[PHRV] ปลูกฝัง, Syn. inculcate in, instil in
implant into[PHRV] ปลูกฝัง, Syn. inculcate in, instil in
indoctrinate with[PHRV] ปลูกฝังให้เชื่อด้วย
implant[VT] ปลูกฝัง, See also: ทำให้ฝังใจ, ทำให้ฝังหัว, Syn. imbue, indoctrinate, teach
indoctrinate[VT] สั่งสอนให้ซึมซาบ, See also: ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี), Syn. brainwash, imbue, inculcate
instill[VT] ปลูกฝัง, See also: เพาะ
plant[VT] ฝัง, See also: ปลูกฝัง, Syn. embed, implant
train[VI] เตรียมตัว, See also: ปลูกฝัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
implant(อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง., See also: implanter n., Syn. instill
implantation(อิมพลานเท' เชิน) n. การปลูกฝัง, การใส่, การสอดใส่
indoctrinate(อินดอค'ทริเนท) vt. ปลูกฝังความเชื่อ,สอนให้ซึมซาบ., See also: indoctrination n. indoctrinator n., Syn. instruct,inculcate

English-Thai: Nontri Dictionary
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
indoctrination(n) การสั่งสอน,การอบรม,การปลูกฝัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top