Search result for

ปลีกย่อย

(37 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลีกย่อย-, *ปลีกย่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลีกย่อย[ADJ] odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลีกย่อยว. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're wanted for murder,fraud,arson,a whole bunch of other stuff I can't remember.วางเพลิง นั่นหลักๆ เรื่องปลีกย่อยผมจำไม่ได้ Eggtown (2008)
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น Lucifer Rising (2009)
PROPOSED. MINOR DETAIL IN A PROPOSAL.\ ขอเธอแต่งงาน ก็รายละเอียดปลีกย่อยนิดหน่อยในแผนการขอ Valley Girls (2009)
I've only managed to get through a fraction of it, but...ผมแค่จัดการส่วนปลีกย่อยของมัน แต่... Life (2009)
I design components for the International Space Station, which is in space.ผมออกแบบส่วนประกอบปลีกย่อย ซึ่งอยู่ในอวกาศ The Gothowitz Deviation (2009)
Cell phone records, credit card purchases.เรื่องปลีกย่อยน่ะ บันทึกการโทร, รายการซื้อของ Bone Voyage (2009)
Two-oh-two and change.2.2 และปลีกย่อย Fly (2010)
The tiniest detail could really help.รายละเอียดปลีกย่อย จะช่วยได้มากครับ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Have you thought about your subtext, your hopes, your wishes, your family history, anything?เคยคิดเรื่องปลีกย่อยบ้างไหม, ความหวัง ความฝัน หรือความเป็นมาของครอบครัว, อะไรก็ได้? Bears Undercover (2012)
I'm hoping Neal left something useful in the details of one of these.หวังว่านีลจะทิ้งอะไรที่เป็นประโยชน์ไว้บ้าง ในรายละเอียดปลีกย่อยของสิ่งเหล่านี้ Nasty Habits (2013)
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
I think you may have overlooked one minor detail.ฉันคิดว่าคุณมองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยไปหนึ่งข้อ The Notebook (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลีกย่อย[n.] (plīkyøi) EN: odds and ends ; details ; minor matters   FR: détail [m]
ปลีกย่อย[adj.] (plīkyøi) FR: secondaire ; accessoire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bylaw(บาย'ลอ) n. กฎหมายประกอบ,กฎเทศบาล,กฎหมายท้องถิ่น,ข้อปลีกย่อย -S.byelaw
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
embellish {embellishedvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishes}vt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishingvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
incident(อิน' ซิเดินทฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์เรื่องราว, บทปลีกย่อย, บทแทรก. -adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, ประจำ, ซึ่งพุ่งเข้าหา, ซึ่งกระทบ
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
job workn. งานพิมพ์ปลีกย่อย,งานเหมา,งานรับจ้าง
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak

English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย
fractional(adj) เป็นเศษส่วน,เป็นเศษ,เป็นส่วนน้อย,ปลีกย่อย
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ,มารยาท,ข้อปลีกย่อย,เรื่องหยุมหยิม
SIDE side effect(n) งานอดิเรก,เส้นข้างสนาม,งานปลีกย่อย
subdivision(n) ภาคย่อย,การแบ่งย่อย,ข้อปลีกย่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top