Search result for

ปลายสุด

(28 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลายสุด-, *ปลายสุด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apex; tip of the tongue; tongue tipปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tip of the tongue; apex; tongue tipปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongue tip; apex; tip of the tongueปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tip of the Red Sea, Gulf of Aqaba.ปลายสุดทะเลแดง อ่าวชื่ออัคคาบา. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
At the end of the dirt road is a warehouse.ที่ปลายสุดถนนลูกรัง มันเปนโกดัง The Good Wound (2009)
But you see the colors starting on the edges of the pupa?คุณเห็นสีสันที่อยู่ตรงปลายสุด ของตัวดักแด้ไหม? The Edge (2010)
The main objective was to capture two military airfields on the western tip of New Britainเป้าหมายของภารกิจนี้.. เป็นไปเพื่อยึดครองฐานบิน 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ปลายสุดไปทางตะวันตก.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
dragging us back out here this weekend. Yeah.ดึงให้พวกเราต้องกลับมาดับไฟ ที่นี่กันอีกในปลายสุดสัปดาห์ The Witch in the Wardrobe (2010)
Well, those people are the statistical anomalies at the edge of the curve.ครับ คนเหล่านั้นคือ ความผิดปกติในทางสถิติ - ที่อยู่ปลายสุดของเส้นกราฟ Course Correction (2010)
Only made and sold in a tiny area on the north tip of CaithnessCcounty.ผลิตและขาย เฉพาะในพื้นที่เล็กๆ ในปลายสุดของเมืองทางเหนือ ที่อยู่เหนือสุด Weekend at Bobby's (2010)
All it takes is just a little bit of light to keep it at bay.มันมีแสงเล็กๆ ซ่อนอยู่ ที่ปลายสุดของอ่าว The Angel of Death (2011)
We have to reach a locked door at the end of this corridor. This is gonna be tricky.ต้องไปถึงประตูที่ล๊อค ปลายสุดของทางเดิน ซึ่งไม่ง่ายเลย The Adventures of Tintin (2011)
The bakery's just the tip of the iceberg.เบเกอร์รี่เป็นแค่เพียงปลายสุดด้านบนของหลักการนี้เท่านั้น Welcome to Briarcliff (2012)
We're at the end of the chain.เราอยู่ปลายสุดของชุดระเบิด  ()
Texturing of the sternal rib ends indicates an age of mid-to-late 40sฟื้นผิวตรงปลายสุด ของกระดูกสันอก บ่งว่าอายุอยู่ช่วงกลางถึงปลาย40 The Fact in the Fiction (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apex[N] ปลายสุด, Syn. tip
bell-end[SL] ปลายสุดของอวัยวะเพศชาย
tailpiece[N] ปลายสุด, Syn. end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endmostadj. ปลายสุด,ท้ายสุด,ไกลสุด
endwaysadv. ปลายสุด,ตามยาว,ไปทางปลาย, Syn. endwise
extreme(อิคซฺทรีม') adj.,n. (ความ) สุด,ปลายสุด,สุดขีด,จัด,เกินไป,เกินขอบเขต,ไกลสุด,หนักที่สุด,สุดท้าย,ผิดธรรมดาที่สุด, See also: extremeness n., Syn. final
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
sans serifแซนเซอริฟ <คำอ่าน>เป็นแบบอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่ไม่มีส่วนงอนโค้งของส่วนปลายสุดของตัวอักขระ ส่วนงอนโค้งนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า serif ฉะนั้น sans serif ก็หมายความว่าปราศจากส่วนนี้ (sans เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ปราศจาก) แบบอักษรชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นตัวตรง ๆ เหมาะสำหรับใช้พิมพ์ชื่อเรื่อง พาดหัวตัวโต ๆ ว่ากันว่าให้อ่านง่าย ในระบบวินโดว์ของพีซี กรอบสนทนาทั้งหมดใช้แบบอักษรนี้ ฉะนั้น ต้องระวังอย่าลบแบบอักษรนี้ออกจากหน่วยความจำโดยเด็ดขาด ดู serif เปรียบเทียบ
vertical scroll barแถบเลื่อนภาพแนวนอนหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาหรือแนวนอน ที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเครื่องหมายหัวลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่หัวลูกศรด้านซ้ายก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนไปทางขวา ถ้ากดที่หัวลูกศรด้านขวา ภาพบนจอก็จะเลื่อนไปทางซ้าย ดู horizontal scroll bar เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
endways(adv) ปลายทาง,ปลายสุด,ตามยาว,เรียงกัน,ต่อกัน
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
utmost(adj) สูงสุด,ปลายสุด,สุดเหวี่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top