Search result for

ปลอมแปลง

(48 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลอมแปลง-, *ปลอมแปลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอมแปลง[V] counterfeit, See also: sham, Syn. ปลอม, Example: ตำรวจศุลกากรจับกุมผู้ที่กำลังปลอมแปลงกระเป๋าถือของผู้หญิงต่างๆ ได้คาหนังคาเขา, Thai definition: ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลอมแปลง(-แปฺลง) ก. ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Falsificationปลอมแปลงทั้งฉบับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
Forgery of the highest standard, but a forgery.เป็นการปลอมแปลงที่เหมือนมากๆ แต่ยังไงก็เป็นการปลอมแปลงอยู่ดี Lancelot (2008)
And whoever commissioned it pressured my firm to doctor the results.ใครสักคนกดดันบริษัทผม ให้ปลอมแปลงผลนั่น Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Yes,but daniel's willing to go on record that ultima national doctored his report and committed fraud.ก็ใช่,แต่เป็นความตั้งใจของแดเนี่ยลเอง ที่จะบันทึกข้อมูลนั่น UNR ปลอมแปลงรายงานของเค้า และถือว่าเป็นการโกง Hey! Mr. Pibb! (2009)
Did ultima national resources doctor the results of a scientific study that you yourself had conducted?UNR ปลอมแปลงผลทดสอบนั่นใช่หรือไม่? คุณทำมันด้วยตัวเองใช่หรือไม่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Unr doctored nothing.UNRไม่ได้ปลอมแปลงอะไรเลย I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Mina knew about this?ผมบอกไปว่าทั้งสามอันต่างปลอมแปลง Some Kinda Love (2009)
I'm not sure.เรามีผลชันสูตรที่ปลอมแปลงขึ้นมา มีอีกมากเท่าไหร่ Some Kinda Love (2009)
Nick, phone line's clear. Nobody has been tampering,นิค สายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครปลอมแปลงได้ Law Abiding Citizen (2009)
And trust me, if there's fake IDs and weapons something big's about to go down.เชื่อฉันสิ ถ้ามีอาวุธและบัตรประจำตัวที่ปลอมแปลงขึ้น ย่อมมีบางสิ่งที่ใหญ่โตกำลังจะล้มลง The Mother Lode (2009)
Well, insurance fraud is a serious crime. - Ah, but I never filed an insurance claim.การปลอมแปลงประกันภัยเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะ แต่ฉันไม่เคยเดินเรื่องเคลมประกันภัย Everybody Says Don't (2009)
Forgeries.- ปลอมแปลง! ซู.. Sectionals (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอมแปลง[v.] (plømplaēng) EN: counterfeit ; sham   FR: falsifier ; maquiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cook[VT] ปลอมแปลง
counterfeit[VT] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
counterfeit[VI] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
doctor up[PHRV] เจือปน, See also: ปลอมแปลง
doctor[VT] ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง
fake[VT] ปลอมแปลง, See also: ทำเทียม, Syn. feign, copy, clone, simulate
forge[VI] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ
forge[VT] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ, Syn. counterfeit, duplicate, fake
wangle[VT] ปลอมแปลงบัญชีหรือข้อมูล, Syn. falsify, fiddle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
coin(คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent

English-Thai: Nontri Dictionary
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
fake(n) การกุเรื่องขึ้น,การอุปโลกน์,การปลอมแปลง,การหลอกหลวง
fake(vt) กุเรื่องขึ้น,อุปโลกน์ขึ้น,ปลอมแปลง,ทำเทียม
falsification(n) การปลอมแปลง,ของปลอม,การทำผิด
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง

French-Thai: Longdo Dictionary
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top