Search result for

ปลอม

(72 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลอม-, *ปลอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอม[V] forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ปลอม[ADJ] fake, See also: counterfeit, artificial, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: กลุ่มคนร้ายเหล่านี้มีทั้งเอกสารปลอมและเครื่องใช้สำหรับการโจรกรรม, Thai definition: ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น
ปลอมปน[V] be contaminated, See also: be adulterated, be polluted, Example: หน้าร้อนต้องระวังเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปลอมปนมากับน้ำดื่ม, Thai definition: ประสมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์
ปลอมปน[ADJ] impure, See also: unrefined, adulterated, mixed, debased, Example: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์
ปลอมปน[V] adulterate, Syn. เจือปน, Ant. บริสุทธิ์, Example: ลูกค้าต่างประเทศมักจะตำหนิมาเนืองๆ ว่ามันสำปะหลังอัดเม็ดของไทยที่ส่งออกมักปลอมปนกรวดทรายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: เอาของคุณภาพต่ำผสมกับของคุณภาพดี ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของดีทั้งหมด
ปลอมตัว[V] disguise, Example: พวกสายลับมักจะปลอมตัวไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ให้ใครรู้ เพื่อทำการสืบความลับ, Thai definition: ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น
ปลอมแปลง[V] counterfeit, See also: sham, Syn. ปลอม, Example: ตำรวจศุลกากรจับกุมผู้ที่กำลังปลอมแปลงกระเป๋าถือของผู้หญิงต่างๆ ได้คาหนังคาเขา, Thai definition: ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลอม(ปฺลอม) ก. ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น ปลอมตัว.
ปลอม(ปฺลอม) ว. ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น เช่น ฟันปลอม ผมปลอม.
ปลอมปนก. เอาของเลวไปผสมกับของดีเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นของดี.
ปลอมแปลง(-แปฺลง) ก. ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spurious; false; simulatedปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false; simulated; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spuriousปลอม, ไม่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Eorgeryปลอมเฉพาะลายมือเซ็น [การแพทย์]
Falsificationปลอมแปลงทั้งฉบับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you can't pretend to be me.แต่นายจะมาปลอมเป็นฉัน มันไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
Well, look, he pretended to be me, so it's only fair.ก็เขายังปลอมตัวเป็นฉันเลย ก็แฟร์ๆดีหนิ Chuck in Real Life (2008)
Got a credit card, fake i.D., and I want bacardi and a boy.มีบัตรเครดิต บัตรประชาชนปลอม และฉันอยากได้ Bacardi(เครื่องดื่ม) แล้วก็ ผู้ชาย There Might be Blood (2008)
I'm just-I'm not good at disguises.ฉันแค่ ฉันแค่ปลอมตัวไม่เก่ง Not Cancer (2008)
I know the photo's a fake.ฉันรู้รูปนั้นเป็นของปลอม Adverse Events (2008)
No masses, no infiltrates.ไม่มี masses ไม่มีสิ่งแปลกปลอม Lucky Thirteen (2008)
Are they giving her a fake kid?พวกเขาให้ลูกปลอมกับเธอ Joy (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
These drugs could be fake.ยานี่อาจเป็นของปลอม Last Resort (2008)
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
Okay,so Chelsea Marsh was forging prescriptions.โอเค เชลซี มาร์ช กำลังปลอมใบสั่งยา And How Does That Make You Kill? (2008)
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอม[v.] (pløm) EN: counterfeit ; forge   FR: contrefaire ; faire un faux ; imiter ; altérer
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
ปลอมชื่อ [v. exp.] (pløm cheū) FR: imiter la signature
ปลอมตัว[v.] (pløm tūa) EN: disguise   FR: se travestir
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: adulterate   
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: be contaminated ; be adulterated ; be polluted   
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased   
ปลอมแปลง[v.] (plømplaēng) EN: counterfeit ; sham   FR: falsifier ; maquiller

English-Thai: Longdo Dictionary
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulterate[VT] ปลอมปน, See also: เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, Syn. intermix, dilute
artificial[ADJ] เทียม, See also: ปลอม, สังเคราะห์, Syn. unreal, fake, Ant. natural, genuine, real
assumed[ADJ] ปลอม, See also: เสแสร้ง, Syn. pretended
bogus[ADJ] ไม่แท้, See also: ปลอม, หลอก, Syn. fake, Ant. bona fide
cook[VT] ปลอมแปลง
counterfeit[VT] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
counterfeit[VI] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
disguise as[PHRV] แสร้งทำเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น
doctor up[PHRV] เจือปน, See also: ปลอมแปลง
dress up[PHRV] แต่งตัวเป็น, See also: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phoney (adj ) ปลอม,ไม่แท้,เสแสร้ง

French-Thai: Longdo Dictionary
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top