Search result for

ปลอบขวัญ

(30 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลอบขวัญ-, *ปลอบขวัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอบขวัญ[V] soothe, See also: comfort, console, Example: เมื่อเด็กอ่อนนอนผวา สะดุ้ง หรือ ตกใจร้องไห้ผิดปกติ ผู้ใหญ่ก็มักปลอบขวัญว่า ขวัญเอ๋ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูก, Thai definition: ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ หรือหายตกใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลอบขวัญ(-ขฺวัน) ก. ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thought you might need a little cheering up.คิดว่าเธออาจต้องการคนปลอบขวัญ Up (2009)
They threw me a party, the gals baked me a chocolate-chip cake like you wouldn't believe, okay?พวกเขาจัดปาร์ตี้ปลอบขวัญฉัน สาวๆปลื้มฉันใหญ่ ทำเค้กช็อคโกแลชิป แบบว่านายเองยังไม่อยากจะเชื่อ โอเคไหม Bit by a Dead Bee (2009)
Hey, my condolences about bart.เฮ้ การปลอบขวัญของฉันต่อบาร์ท ฉัน You've Got Yale! (2009)
We colonized this system to find solace from your wretched war.เรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ระบบดาวนี่ ก็เพื่อปลอบขวัญตัวเองจากสงครามเลวร้ายที่พวกเจ้าก่อขึ้น Jedi Crash (2009)
When you lose, you'll be able to console yourself that I've prevented you from confessing to a mass murder.ถ้านายแพ้ นายจะต้องไป ปลอบขวัญตัวเองบ้างแล้ว นั่นคือสิ่งผมจะปกป้องนาย จากการสำนึกบาป ในการฆาตกรรมหมู่ Playing Cards with Coyote (2009)
Your wife is back. Go tend to her.ที่ภรรยาของคุณกลับคืนมา กลับไปปลอบขวัญเธอเถอะ Slight of Hand (2010)
There may be some solace for both of us in what we find.จากสิ่งที่เราได้ จะช่วยปลอบขวัญให้เราทั้งคู่ This Is Why We Stay (2010)
Hot chow'll cheer you up.ฉันปลอบขวัญแกเองนะ.. Basilone (2010)
If there's someplace that you find soothing, you should go there.ถ้ามีที่ไหนที่จะช่วยปลอบขวัญนายได้ นายควรไปที่นั่นนะ Family Matters (2010)
She's been such a solace to her.เธอเป็นเหมือนคนปลอบขวัญต่อคุณนาย The Princess Dowry (2012)
I appreciate the brovention, but I just told her that so I can get a sympathy pants massage.ชั้นขอบใจนายที่เป็นห่วง แต่ชั้นบอกเธอไปแล้ว ดังนั้นชั้นจะได้นวดกะปู๋ปลอบขวัญ Choke (2012)
I'll sing a sweet serenade whenever you're feeling sad.ยามใดเธอเศร้าหมอง จะขับขานทำนองหวานปลอบขวัญ August: Osage County (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอบขวัญ[v.] (pløpkhwan) EN: soothe ; comfort ; console   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ,, See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort ###A. aggravation
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
pacify(แพค'ซะไฟ) vt. ทำให้สงบ,ปลอบขวัญ, See also: pacification n. pacifier n.
paracleten. ผู้ถูกเรียกให้มาช่วยเหลือ,ผู้ปลอบขวัญ
solace(ซอล'ลิส) vt.,n. (การ,สิ่ง) ปลอบใจ,หย่อนใจ,ปลอบขวัญ,บรรเทาทุกข์., See also: solacer n., Syn. comfort,console
soothe(ซูธ) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด., See also: soother n. soothingly adv. soothingness n., Syn. calm,allay
soothing(ซูธ'ธิง) adj. มีลักษณะ (ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด), Syn. relieving,alleviative,emollient

English-Thai: Nontri Dictionary
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
consolatory(adj) ที่ปลอบใจ,ที่ปลอบโยน,ที่ปลอบขวัญ
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
solace(vt) บรรเทาทุกข์,ปลอบโยน,ห่อนใจ,ปลอบขวัญ
soothe(vt) ปลอบขวัญ,พูดปลอบ,ปลอบประโลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top