Search result for

ปลดปล่อย

(49 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลดปล่อย-, *ปลดปล่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลดปล่อย[V] free, See also: release, liberate, set free, emancipate, Syn. ให้ความเป็นไท, ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ, Example: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว, Thai definition: ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลดปล่อย(-ปฺล่อย) ก. ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด, ให้เสรีภาพ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
Free this land from tyranny, Merlin.ปลดปล่อยดินแดนนี้จากทรราช เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
Free us all!ปลดปล่อยเราทุกคน! To Kill the King (2008)
I came here to spill everything and you blocked it, you bastard!ฉันมาที่นี่เพื่อปลดปล่อยทุกอย่าง แต่คุณเป็นคนสกัดมันไว้ ตาบ้า! Beethoven Virus (2008)
And I'm about to unleash it!ฉันกำลังจะปลดปล่อยพลังที่ว่านั่น ! Bolt (2008)
Your turn. Let 'em dangle.ตาพวกนาย ปลดปล่อยน้องนายซะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But we will free you...แต่เราจะปลดปล่อยเธอ 24: Redemption (2008)
... andwewillfreetheother children so they can become soldiers.และปลดปล่อยเด็กคนอื่นๆ พวกเขาจะได้มาเป็นทหาร 24: Redemption (2008)
I wish I could break free.ฉันอยากจะ.. ปลดปล่อยคุณออกมา Quantum of Solace (2008)
Open the gates of the past and free the souls of the wrongfully damned.เปิดประตูแห่งอดีต ปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้ถูกสาบโดยมิชอบ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Only trapped in stone, where he waits for the seeker from the prophecy, to return to him his great weapon and finally free him.เพียงแค่ถูกคุมขังไว้ภายใต้ศิลา เพื่อรอคอยผู้แสวงหาตามคำทำนาย มาเพื่อส่งมอบอาวุธคืน และปลดปล่อยเขาในที่สุด The Forbidden Kingdom (2008)
They say when the Monkey King is freed the Jade Emperor will return.เค้าว่ากันว่า เมื่อราชาวานรถูกปลดปล่อย ราชาสวรรค์ จะกลับมา The Forbidden Kingdom (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate   FR: libérer ; émanciper

English-Thai: Longdo Dictionary
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disengage from[PHRV] ปลดปล่อยจาก, See also: ทำให้...เป็นอิสระจาก
ease of[PHRV] ปลดปล่อยจาก, Syn. relieve of
decolonize[VT] ให้เอกราช, See also: ปลดปล่อย, Ant. colonize, conquer
emancipate[VT] ปลดปล่อย, See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก, Syn. free, liberate, release
free[VT] ปลดปล่อย, See also: ปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ, Syn. discharge, liberate, release, Ant. confine
get out of[PHRV] ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
get out of[PHRV] ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
liberate from[PHRV] ปล่อยให้เป็นอิสระจาก, See also: ปลดปล่อยจาก
quitrent[N] ค่าเช่า, See also: ปลดปล่อย, การเว้นภาษีที่ชำระเป็นค่าแรงงาน
quit-rent[N] ค่าเช่า, See also: ปลดปล่อย, การเว้นภาษีที่ชำระเป็นค่าแรงงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbillingvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
diliverance(ดิลิฟ'เวอเรินซฺ) n. การนำส่ง,การส่งต่อ,การช่วยชีวิต,การปลดปล่อย,ข้อคิดเห็น,การแถลงการณ์
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
freer(ฟรี'เออะ) n. ผู้ปล่อยให้เป็นอิสระ,สิ่งที่ปลดปล่อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfree
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
releaser(รีลี'เซอะ) n. ผู้ปล่อย,ผู้ปลดปล่อย,เครื่องปลดปล่อย
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
manumission(n) การปลดปล่อยทาส
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
emacipate[อิแม้นเซ็อเพดท์] (vt ) ปลดปล่อย
free (vt ) ปลดปล่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top