Search result for

ปร่า

(40 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปร่า-, *ปร่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปร่า[ADJ] unpalatable, See also: insipid, unpleasant to the taste, Syn. ขื่น, เฝื่อน, Example: แกงถ้วยนี้รสปร่า, Thai definition: ลักษณะของรสที่ไม่กลมกล่อมไม่แน่ชัดว่าเป็นรสอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปร่า(ปฺร่า) ว. ลักษณะของรสที่ไม่กลมกล่อมไม่แน่ชัดว่าเป็นรสอะไร เช่นรสแกงที่มีเครื่องปรุงไม่เหมาะส่วน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll keep that in mind. Pattern.ฉันจะเก็บไปคิดดู รูปร่าง Odyssey (2008)
Mrs Sybil Wagner, once an opera singer of some note, well, she sang Wagner.คุณนายซีบิล แว็กเนอร์ ซึ่งเคยป็น นักร้องโอเปร่าเสียงโน๊ตอะไรสักตัว เอ่อ เธอร้องเพลงแว็กเนอร์น่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy was rehearsing for performance at the Paris Opera House.เดซีกำลังฝึกซ้อมอยู่ในเดอะปารีสโอเปร่าเฮาส์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, Rick, did you enjoy the opera?ไง.. ริค โอเปร่าสนุกมั้ยลูก Superhero Movie (2008)
The texture.รูปร่างมัน The Ramen Girl (2008)
♪♪ [Woman singing opera][เสียงผู้หญิงร้องโอเปร่าNew York, I Love You (2008)
Carrie Mae, go work your magic.แครี่ เมย์ ไปร่ายมนต์ซิ The House Bunny (2008)
Judging other girls on their appearance?ตัดสินคนอื่นจากรูปร่างหน้าตาของเขา? The House Bunny (2008)
She is the size of a small elephant.รูปร่างเธอเหมือนลูกช้างน้อยเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Because, you know, my bubbe's got season tickets to the opera... and she can't make it, so wanna go see Phantom?เพราะยายฉันซื้อตั๋วไปดูโอเปร่า แต่ยายไปไม่ได้ อยากไปดูเรื่องแฟนธอมมั้ย Pineapple Express (2008)
They've got a cool shape, they've got protein.มันรูปร่างเท่ดี มีโปรตีน The Happening (2008)
A piece of hair from our dog. Some tickets to the operas my father had taken me to.เศษขนสุนัขที่เลี้ยงไว้ ตั๋วดูโอเปร่า... The Reader (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
nucleate(vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
arborescent(อาร์บะเรส'เซินทฺ) adj. ขนาดและรูปร่างคล้ายต้นไม้. -arborescence n.
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone

English-Thai: Nontri Dictionary
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่า
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่า
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
bodiless(adj) ไม่มีรูปร่าง,ไม่มีร่าง,ไม่มีกาย
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า

French-Thai: Longdo Dictionary
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top