Search result for

ปราสาท

(37 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปราสาท-, *ปราสาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราสาท[N] castle, See also: palace, Syn. วัง, พระราชวัง, Example: สำนักพระราชวังจะได้จัดที่สำหรับลงพระนามลงนามถวายพระพรและเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ถวายบังคมพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี, Thai definition: เรือนมียอดเป็นชั้นๆ สำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปราสาท(ปฺรา-) น. เรือนยอดซ้อนกันเป็นชั้น ๆ สำหรับเป็นที่ประทับเฉพาะพระมหากษัตริย์หรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์.
ไพชยนต์ปราสาททั่วไปของหลวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castlesปราสาท [TU Subject Heading]
Prasat Preah Vihear (Cambodia)ปราสาทเขาพระวิหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are some supplies left in the palace stores.มีเสบียงบางส่วนที่เก็บไว้ในปราสาท The Labyrinth of Gedref (2008)
No one is to be allowed on the streets after the great bell.ห้ามให้ใครออกนอกบ้านหลังจากเสียงระฆังของปราสาท The Mark of Nimueh (2008)
Look at the state of this place.ดูเวทีปราสาทสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Ox was here before, but he couldn't get into the temple, so he took the skull back to the cemetery, where he found it.อ็อกมาถึงนี่ แต่ไม่ได้เข้าปราสาท เขาเลยนำกระโหลกกลับไปที่ที่เขาพบมัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I mean, you don't belong in the Jade Palace.ข้าหมายถึง ปราสาทหยกนี้ ไม่ใช่ที่ของท่าน Kung Fu Panda (2008)
Control, we have POTUS and we're moving to the castle.ศูนย์บัญชาการ เราได้ตัวโพตัส(ท่านประธาธิบดี)แล้ว กำลังเดินทางกลับปราสาท Vantage Point (2008)
You got a castle.แกก็มีปราสาทนะ Inkheart (2008)
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง Inkheart (2008)
I've got a castle.ข้ามีปราสาทแล้ว Inkheart (2008)
Get in the castle! - Let's go!-เข้าไปในปราสาทInkheart (2008)
And in the castles of Umbra the Black Prince.แล้วในปราสาทอัมบรา ก็มีเจ้าชายชุดดำ Inkheart (2008)
Capricorn's castle is like a five-star hotel.ปราสาทของคาปริคอร์นเนี่ย เหมือนโรงแรมห้าดาวเลย Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire   FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]
ปราสาททินนครวัด[n. prop.] (Prāsāt Hin Nakhøn Wat) EN: Angkor Wat temple   FR: temple d'Angkor [m]
ปราสาททินพนมรุ้ง[n. prop.] (Prāsāt Hin Phanom Rung) EN: Sanctuary of Phanom Rung   FR: temple de Phanom Rung [m]
ปราสาททินพิมยข[n. prop.] (Prāsāt Hin Pimāi) EN: Sanctuary of pimai   FR: temple de Pimai [m]
ปราสาทพระเทพบิดร[X] (Prāsāt Phra Thēp Bidøn) EN: Royal Pantheon   
ปราสาทเขาพระวิหาร[n. prop.] (Prāsāt Khao Phra Wihān) EN: Khao Phra Wihan ; Phra Viharn ; Preah Vihear   

English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castle[N] ปราสาท, See also: พระราชวัง, Syn. palace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castellan(แคส'ทะลัน,เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท
castellated(แคส'ทะเลทิด) adj. สร้างคล้ายปราสาท,มีหลายปราสาท
chateau(ชา'โท) n. ปราสาท,คฤหาสน์ใหญ่ -pl., See also: chateaus, chateaux
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา

English-Thai: Nontri Dictionary
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
chateau(n) ปราสาท,คฤหาสน์
turret(n) หอคอยเล็ก,ป้อมปืน,ปราสาท,ปราการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しろ, shiro] (n) ปราสาท
大阪城[おおさかじょう, oosakajou] (n) ปราสาทโอซะกะ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดโอซะกะ เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกโดยโตะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary
Burg(n) |die, pl. Burgen| ปราสาท, See also: S. Schloss,

French-Thai: Longdo Dictionary
château, châteux(n) le, = ปราสาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top