Search result for

ปราบปราม

(40 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปราบปราม-, *ปราบปราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราบปราม    [V] suppress, See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish, Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Example: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้, Thai definition: ทำให้สงบราบคาบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปราบปราม(-ปราม) ก. ทำให้สงบราบคาบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember that name you all had for me when I was at Internal Affairs?จำชื่อนั่นได้มั้ย ที่พวกคุณตั้งให้ผมน่ะ ตอนที่ผมอยู่กองปราบปราม The Dark Knight (2008)
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
Clearly an ongoing operation. One which was well-organised...เห็นได้ชัดจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง องค์การที่ถูกแต่งตั้ง... Pilot (2008)
- He's with the DEA.- เขาอยู่กับหน่วยปราบปรามยาเสพติด Pilot (2008)
Thank you.ป้องกันและปราบปราม สารเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ABQ (2009)
Anything we can do to help.ผมทำงาน ให้กับหน่วยปราบปรามยาเสพติด Grilled (2009)
That's the Drug Enforcement Administration.หน่วยปราบปรามยาเสพติด Better Call Saul (2009)
We'll take a zero-tolerance stand on gun-related violence.เราจะไม่ใช้ความรุนแรง และจะไม่ปราบปรามพวกนั้นด้วยปืน Harry Brown (2009)
Can you confirm or deny the rumours that a number of deaths on the estate are attributed to a vigilante?ท่านมีความเห็นยังไง กับข่าวลือที่ว่า จำนวนผู้ที่ตายในเหตุปราบปรามครั้งนี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะศาลเตี้ยครับ? Harry Brown (2009)
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน Service (2009)
Boston PD is sending an entry and apprehension unit.ทางตำรวจบอสตันกำลังจะส่ง หน่วยปราบปรามมาให้ Grey Matters (2009)
Subjugate them.ปราบปรามพวกเขา ย่อยอะไร? 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish   FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kān jalājon) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot   FR: mater une révolte

English-Thai: Longdo Dictionary
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., S. Drug Enforcement Administration,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quell    [VT] ปราบปราม, See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ, Syn. stop, silence, defeat
reduce    [VT] บังคับ, See also: ปราบปราม, Syn. overmaster, subjugate
repress    [VT] ใช้อำนาจควบคุมบังคับ, See also: ปราบปราม
subjugate    [VT] ปราบปราม, See also: เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้า, Syn. conquer, overcome, suppress
vanquish    [VT] ปราบปราม, See also: พิชิต, กำจัด, Syn. beat, conquer, Ant. lose, retreat, surrender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crackdown(แครค'คาวน์) n. การลงโทษอย่างรุนแรง,การปราบปรามอย่างรุนแรง, Syn. discipline
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
law and ordern. การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด.
ombudsman(ออม'บูดซฺแมน) n. สมาชิกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ
repress(รีเพรส') vt.,vi. อดกลั้น,ปราบปราม,ควบคุม,ข่มจิต,ข่มอารมณ์,ระงับ., See also: represser, repressor n. repressible adj. repression n. repressive adj.
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate
subjugate(ซับ'จะเกท) vt. เอาชนะ,พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เป็นข้า,ทำให้เชื่อฟัง. -subjugable adj., See also: subjugation n. subjugator n., Syn. conquer,master,vanquish
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ,ปราบปราม,ระงับ,เลิก,ยกเลิก,หยุดยั้ง,กลั้น,กด,บีบ,ห้าม,ขยี้,ทำลาย,ขจัด,อำพราง,ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression

English-Thai: Nontri Dictionary
master(vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคุม,ปราบปราม
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
subjugate(vt) พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เชื่อฟัง
subjugation(n) การพิชิต,การปราบปราม,การเอาชนะ
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
vanquish(vt) ปราบปราม,กำราบ,พิชิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top