Search result for

ปราชญ์

(28 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปราชญ์-, *ปราชญ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราชญ์[N] philosopher, See also: sage, learned man, savant, scholar, Syn. นักปราชญ์, ผู้รู้, ผู้รอบรู้, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษาและนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของไทย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีปัญญารอบรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปราชญ์(ปฺราด) น. ผู้มีปัญญารอบรู้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have quite a library, doctor.ห้องหนังสือท่านใหญ่ทีเดียว ท่านปราชญ์The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I'm here to declare my love for Hypatia, the philosopher.ข้ามาที่ตรงนี้เพื่อประกาศความรักที่มีต่อ ไฮพาเทีย สตรีนักปราชญ์ Agora (2009)
The most brilliant philosopher I know, having to give up her science.นักปราชญ์ที่เก่งที่สุดที่ข้าเคยเจอ ยังต้องยอมถอยให้กับวิทยาศาสตร์ของเธอเลย Agora (2009)
The--the russian aristocrats,รึว่านักปราชญ์ชาวรัสเซีย Gone with the Will (2009)
Four wise men once said,นักปราชญ์ทั้งสี่เคยกล่าวไว้ว่า The Wrath of Con (2009)
And the orgies and the love-guru crap?และชุมนุม และ ปราชญ์ด้านความรัก บ้าอะไรนั่นอีก? The End (2009)
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้ Watchmen (2009)
-I can't talk about that. -I don't want you to.และปราชญ์เปรื่องจริง ๆ Edge of Darkness (2010)
The scholars...กับนักปราชญ์... . Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Sartre. College.(คำคมของนักปราชญ์ Sartre) ในที่นี้น่าจะเป็นชื่อโรงเรียน (SK Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
These methods come from the ancient gurus of India and have helped me overcome my own fears.วิธีพวกนี้มาจาก นักปราชญ์โบราณของอินเดีย และมันช่วยฉันเอาชนะ ความกลัวของตนเอง The Pants Alternative (2010)
Your unquestionable brilliance--ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คุณปราชญ์เปรื่องเรื่องนี้มาก The Beginning in the End (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow   FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guru[N] ครู, See also: ปราชญ์, ผู้รู้, ผู้นำ, Syn. mentor, teacher, leader, Ant. idiot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcuin(แอล' ควิน) n. ชื่อนักธรมและนักปราชญ์ชาวอังกฤษ
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
hakim(ฮา'คิม) n. คนที่ฉลาด,นักปราชญ์,บัณฑิต,แพทย์,ผู้ปกครอง,ข้าหลวง,ผู้พิพากษา
mahatma(มะฮาท'มะ) n. มหาตมะ,ปราชญ์,พราหมณ์., See also: mahatmaism n., Syn. greatsage
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง,นักปราชญ์,เมธี,ผู้คงแก่เรียน
sententious(เซนเทน'เชิน) adj. เต็มไปด้วยคติพจน์,เต็มไปด้วยสุภาษิต,เล่นสำนวน,ชอบสั่งสอน,เชิงเทศนา,เชิงปราชญ์,โอ้อวด., See also: sententiously adv. sententiousness n., Syn. pithy,terse,preachy,didactic
swami(สวา'มี) n. (ศาสนาฮินดู) ครูศาสนา,ปราชญ์,ผู้คงแก่เรียน,ผู้รอบรู้, Syn. swamy

English-Thai: Nontri Dictionary
philosopher(n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ
sage(n) บัณฑิต,ปราชญ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top