Search result for

ปรับปรุง

(67 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับปรุง-, *ปรับปรุง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น (phrase )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรับปรุง[V] adjust, See also: improve, make an adjustment, better, Syn. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, Example: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า, Thai definition: แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ปรับปรุงแก้ไข[V] rectify, See also: correct, adjust, improve, remedy, Syn. แก้ไขปรับปรุง, Example: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, Thai definition: ทำให้ดีกว่าเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรับปรุงก. แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
improveปรับปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modifyปรับปรุง, การดัดแปลง, เปลี่ยนรูป, ดัดแปลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Under new management. Reopening soon]กำลังปรับปรุงร้าน จะเปิดใหม่เร็ว ๆ นี้ The Bank Job (2008)
Trying to complete renovations for the grand reopening--พยายามปรับปรุงร้านให้สมบูรณ์ เพื่อให้พร้อมเปิดใหม่... The Bank Job (2008)
I am in charge of the town maintenance.ผมเป็นคนรับผิดชอบการปรับปรุงของเมือง Episode #1.8 (2008)
We must adjust your negativity, mature you, and put it all into action.เราต้องปรับปรุงข้อด้อย เสริมข้อเด่นและดึงมันออกมาใช้ The Love Guru (2008)
- Yes. Maturity and Action.- ใช่ครับ การปรับปรุงข้อด้อยและการนำไปใช้\ The Love Guru (2008)
Yes. We did Maturity and Action.ใช่ เราทำขั้นการปรับปรุงข้อด้อย\ กับการนำไปใช้แล้ว The Love Guru (2008)
I thought today was a huge improvement.เกี่ยวกับทุกอย่างนั่นแหล่ะ ให้ตายสิ! ผมคิดว่า วันนี้มีการปรับปรุงดีขึ้นมาก Frost/Nixon (2008)
Though he's trying... Well, he says he's trying to pull himself together but...ถึงเขาจะบอกว่าปรับปรุงตัวอยู่ แต่... Burn After Reading (2008)
It's very complicated. I'm reinventing myself.มันซับซ้อน ฉันกำลังปรับปรุงตัวใหม่ Burn After Reading (2008)
We can think about Ozzie and whether we give him a chance to get himself together a little bit, before you hammer the hell out of him.เราน่าจะคิดถึงออสซี่ ให้โอกาสเขาปรับปรุงตัว ก่อนคุณจะทำลายเขา Burn After Reading (2008)
Branch manager wants a revised brochure for the conference on the Knox 500.ผู้จัดการสาขาที่ต้องการโบรชัวร์ปรับปรุง สำหรับการประชุมในน็อกซ์ 500 Revolutionary Road (2008)
/And he always tried to come up /with ways to make it even better.ผมมีไอเดียเพียบเลย ว่าเราจะปรับปรุงบริการยังไง Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ปรับปรุงงาน[v. exp.] (prapprung ngān) EN: improve one's work ; do one's work better   
ปรับปรุงวิธีการทำนา[v. exp.] (prapprung withīkān thamnā) EN: improve farming methods   
ปรับปรุงแก้ไข[v. exp.] (prapprung kaēkhai) EN: rectify ; correct ; adjust ; improve ; remedy   
ปรับปรุงให้ดีขึ้น[v. exp.] (prapprung hai dīkheun) EN: improve   

English-Thai: Longdo Dictionary
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ameliorate[VT] ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุงขึ้น, Syn. improve, better, enhance
amend[VT] ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. improve, better
better[ADJ] ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น, See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
better[VT] ปรับปรุง, See also: ทำให้ดียิ่งขึ้น, Syn. improve
copy-edit[VT] แก้ไขต้นฉบับ, See also: ปรับปรุงต้นฉบับ, Syn. copyread, subedit
copyread[VT] แก้ไขต้นฉบับ, See also: ปรับปรุงต้นฉบับ, Syn. copy-edit, subedit
change for the better[IDM] ดีขึ้น, See also: ปรับปรุงดีขึ้น
come along[PHRV] ปรับปรุง, See also: แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, Syn. come on
fix over[PHRV] ซ่อมแซม, See also: ปรับปรุง
fix up[PHRV] ซ่อมแซม, See also: ปรับปรุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt.,vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve)
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
amend(อะเมนดฺ') vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
c++(ซีพลัสพลัส) ภาษาซีที่ได้รับการปรับปรุง จนทำให้ผู้เริ่มเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่หนักไปทางเชิงวัตถุ (object oriented) มากขึ้น สามารถนำมาเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดู object oriented ประกอบ
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน,ผู้ตรวจปรูฟ,ผู้ปรับปรุง,คนเรียง,เครื่องเรียง

English-Thai: Nontri Dictionary
adjust(vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง
improve(vt) ปรับปรุง,พัฒนา,บำรุง,แก้ไข
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
innovate(vt) เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุงใหม่
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
innovator(n) ผู้เปลี่ยนแปลงใหม่,ผู้ปรับปรุง
lick(vt) เลีย,ซัด,เฆี่ยน,ทำโทษ,ปรับปรุง,มีชัย,ตี
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี,ปรับไม่ได้ที่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
改製[かいせい, kaisei] (n) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
更新[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update
改める[あらためる, aratameru] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: to change

German-Thai: Longdo Dictionary
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top