Search result for

ประเทศ

(139 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเทศ-, *ประเทศ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
黄金 (n ) ประเทศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทศ[N] country, See also: nation, state, land, Syn. ชาติ, รัฐ, บ้านเมือง, แว่นแคว้น, ประเทศชาติ, Example: เธอยอมเดินทางกลับประเทศเพื่อสู้คดีต่างๆ, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ชุมนุมแห่งมนุษย์ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในดินแดนอันมีอาณาเขตแน่นอน มีอำนาจอธิปไตยที่จะใช้ได้อย่างอิสระ และมีการปกครองอย่างเป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของบรรดามนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ประเทศจีน[N] People's Republic of China, See also: China, Syn. เมืองจีน, จีน, Example: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม
ประเทศราช[N] colony, See also: dependency, vassal state, dominion, protectorate, Syn. อาณานิคม, เมืองขึ้น, Ant. ประเทศเอก, Example: มาเลเซียเคยเป็นประเทศราชของอังกฤษมาก่อน, Count unit: ประเทศ, ชาติ, Thai definition: เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายเป็นประจำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำลังทหารเข้าร่วมกองทัพหลวงด้วย
ประเทศไทย[N] Thailand, Syn. ไทย, เมืองไทย, สยาม, Example: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Count unit: ประเทศ
ประเทศชาติ[N] nation, See also: country, Syn. ประเทศ, ชาติ, Example: ประชาชนทุกคนควรมาออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้น
ประเทศร้อน[N] tropical country, Syn. เมืองร้อน, ประเทศเขตร้อน
ประเทศกันชน[N] buffer state, Syn. รัฐกันชน, Example: เบลเยี่ยมเป็นประเทศกันชนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai definition: รัฐหรือประเทศเล็กที่เป็นเอกราชตั้งอยู่ระหว่างประเทศมหาอำนาจ มีฐานะสำคัญทางการเมืองที่ช่วยไม่ให้ประเทศมหาอำนาจเกิดบาดหมางทำสงครามต่อกันได้โดยง่าย
ประเทศสมาชิก[N] member state, See also: member country, Example: ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาติ, Count unit: ประเทศ, ชาติ
ประเทศอังกฤษ[N] England, Syn. อังกฤษ, Example: ประเทศอังกฤษอยู่ในทวีปยุโรป
ประเทศเอกราช[N] independent nation, See also: independent country, Example: ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเทศน. บ้านเมือง, แว่นแคว้น, ถิ่นที่อยู่
ประเทศคำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้วความหมายคงเดิม เช่น อุรประเทศ หทัยประเทศ.
ประเทศกันชนน. ประเทศหรือรัฐที่กั้นอยู่ระหว่างดินแดนของ ๒ ประเทศ เพื่อมิให้พิพาทกันในเรื่องดินแดนและผลประโยชน์, รัฐกันชน ก็เรียก.
ประเทศชาติน. บ้านเกิดเมืองนอน.
ประเทศราช(ปฺระเทดสะราด) น. เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายเป็นประจำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำลังทหารเข้าร่วมกองทัพหลวงด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
country, developingประเทศกำลังพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developing countryประเทศกำลังพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
country, underdevelopedประเทศด้อยพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
underdeveloped countryประเทศด้อยพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
underdeveloped countryประเทศด้อยพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
small powerประเทศด้อยอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developing countryประเทศที่กำลังพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
less developed countryประเทศที่พัฒนาน้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Developed countryประเทศพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Highly indebted countryประเทศที่มีหนี้สินมาก [เศรษฐศาสตร์]
Developing countryประเทศกำลังพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Developing island countryประเทศเกาะกำลังพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Donor countryประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Petroleum exporting countryประเทศผู้ส่งน้ำมันดิบออก [เศรษฐศาสตร์]
Primary producing countryประเทศผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐม [เศรษฐศาสตร์]
Capitalist countryประเทศทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Developing countriesประเทศที่กำลังพัฒนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
China.ประเทศจีน Gimme Some Truth (2009)
No international travel in the 12 months-การเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วง 12 เดือน Not Cancer (2008)
Do you see them anywhere?...ประเทศจีน... ... \ \".คุณเห็นพวกเขาบ้างไหม Birthmarks (2008)
I mean, it's China, right? **Chinese language**หนูหมายถึง\ มันคือ\"ประเทศจีน\" ใช่ไหมคะ Birthmarks (2008)
We're gonna need the names and numbs of everyone you came in contact with here and in China.พวกเราต้องการชื่อ และจำนวนทุกคนที่ติดต่อกับคุณที่นี่ และที่ประเทศจีน Birthmarks (2008)
China introduced the one-child policy in 1979.ประเทศจีนมีนโยบายให้มีลูกได้คนเดียวในปี1979 Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
Thank God some of those offshore sweat shop jobs are coming back to America.ขอบคุณพระเจ้าที่นำ คนใช้แรงงานหนักจากต่างประเทศ กลับมาอเมริกา Emancipation (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
in my country...ในประเทศของฉัน ... Gas Pills (2008)
But he left for a job position abroad.แต่ หลังจากที่พ่อแต่งงาน พ่อก็ไปทำงานต่างประเทศ Akai ito (2008)
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศ[n.] (prathēt) EN: country ; nation ; state ; land   FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
ประเทศ -[n.] (prathēt -) EN: ... nation   FR: nation “Unetelle” ; pays de ...
ประเทศกรีซ[n. prop.] (Prathēt Krīt = Prathēt Krīs) EN: Greece   FR: Grèce [f]
ประเทศกันชน[n. exp.] (prathēt kanchon) EN: buffer state   FR: État tampon [m]
ประเทศกัมพูชา[n. prop.] (Prathēt Kamphūchā) EN: Cambodia   FR: Cambodge [m]
ประเทศกัวเตมาลา[n. prop.] (Prathēt Kūatēmālā) EN: Guatemala   FR: Guatémala [m]
ประเทศกาตาร์[n. prop.] (Prathēt Kātā) EN: Qatar   FR: Qatar [m]
ประเทศกานา[n. prop.] (Prathēt Kānā) EN: Ghana   FR: Ghana [m]
ประเทศกาบอง[n. prop.] (Prathēt Kābøng) EN: Gabon   FR: Gabon [m]
ประเทศกำลังพัฒนา[n. exp.] (prathēt kamlang phatthanā) EN: developing country   FR: pays en développement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Afghanistan[N] ประเทศอัฟกานิสถาน
Algeria[N] ประเทศแอลจีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
America[N] สหรัฐอเมริกา, See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. The United States of America, United States, U.S., the States
Annam[N] ประเทศเวียดนาม
Argentina[N] ประเทศอาร์เจนตินา
aristocracy[N] ประเทศหรือรัฐที่ปกครองโดยชนชั้นสูง
Australia[N] ประเทศออสเตรเลีย
Bangladesh[N] บังคลาเทศ, See also: ประเทศบังคลาเทศ
Bangladesh[N] ประเทศบังคลาเทศ
Belgium[N] ประเทศเบลเยียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
albania(แอลเบ' เนีย) n. ประเทศอัลบาเนีย
albanian(แอลเบ' เนียน) adj., n. เกี่ยวกับประเทศอัลบาเนีย, ภาษาอัลบาเนีย
algeria(แอลจี' เรีย) n. ประเทศแอลจีเรียในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ -Algerian n.,adj.
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
Cathay(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
Ceylon(n) ประเทศศรีลังกา
China(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
clime(n) ประเทศ,ถิ่น
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ
country(adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heavily indebted poor countries (uniq ) ประเทศยากจนที่มีหนี้สูง
The Boot (n slang) ประเทศอิตาลี (รูปร่างคล้ายรองเท้าบู๊ต)
ไทย[ไทยแลนด์] ประเทศไทย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
スイス[すいす, suisu] (n) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
北朝鮮[きたちょうせん, kitachousen] (n name) ประเทศเกาหลีเหนือ
常任理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง
米国[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: S. アメリカ合衆国, アメリカ,
韓国[かんこく, kankoku] (n) ประเทศเกาหลีใต้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
日本[にほん, nihon] (n ) ประเทศญี่ปุ่น
[くに, kuni, kuni , kuni] (n ) ประเทศ
ブラジル[ぶらじる, burajiru] (n ) ประเทศบราซิล
タイ[たい, tai] (adv name ) ประเทศไทย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
タイ[たい, tai] Thai: ประเทศไทย English: thailand
日本[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
日本[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Land(n) |das, pl. Länder| ประเทศ
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
Russlandประเทศรัสเซีย
aus(Präp) จาก เช่น aus Thailand จากประเทศไทย, aus Metall จากโลหะ
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blitghty (n slang ) ประเทศอังกฤษ
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top