Search result for

ประหาร

(45 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประหาร-, *ประหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประหารชีวิต[V] execute, See also: put to death, kill, Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร, ประหาร, Example: ผู้พิพากษาสั่งประหารชีวิตนักโทษในคดีฆ่าข่มขืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประหารน. การตี, การฟัน, การล้าง, การผลาญ.
ประหารก. ฆ่า, ทำลาย.
ประหารชีวิตก. ลงโทษฆ่า.
ประหารชีวิตน. โทษทางอาญาขั้นสูงสุดที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ ด้วยการทำให้ตายโดยวิธีฉีดยาหรือสารพิษ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fire.ประหาร Spacewalker (2014)
My father's order the looter must be executed.พ่อข้าสั่งว่า คนที่ปล้นคนอื่นต้องถูกประหารชีวิต The Labyrinth of Gedref (2008)
And could you bear for your children to see you be executed?แต่เจ้าอยากให้ลูกของเจ้าเห็นเจ้าถูกประหารงั้นรึ The Labyrinth of Gedref (2008)
Your father would have had me executed, but you didn't have the stomach for it, did you, Arthur?พ่อของเจ้าคงจะประหารชีวิตข้า แต่เจ้าไม่สามารถทนดูได้ใช่ไหม อาเธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
Under the circumstances, I have no choice but to sentence you to death.ภายใต้สถานการณ์นี้ ข้าไม่มีทางเลือก นอกจากจะสั่งประหารเจ้าเท่านั้น The Mark of Nimueh (2008)
I take no pleasure in this.ข้าไม่ได้มีความสุขกับการสั่งประหารใครหรอกนะ The Mark of Nimueh (2008)
We must kill the witch. Bring her execution forward to tonight.เราต้องประหารแม่มดซะ พาตัวนางไปเตรียมประหารคืนนี้ The Mark of Nimueh (2008)
They're bringing forward the execution.พวกเขากำลังจะเริ่มการประหารแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
Execution?ประหารชีวิต? Bombad Jedi (2008)
Hyewon and KIM Hong-do shall be beheaded!ส่วนนางและคิมฮองดู จะต้องโทษประหารชีวิต Portrait of a Beauty (2008)
Well, even if the man is who you say he is, you can't sentence Tom to death for just being seen with him!ถึงเขาจะเป็นคนที่พระองค์ว่า แต่พระองค์ก็ประหารทอมเพียงเพราะ คบหากับเขาไม่ได้นะเพคะ To Kill the King (2008)
You execute Gwen's father, and I will never forgive you.ถ้าพระองค์ประหารพ่อเกวน กระหม่อมจะไม่ยกโทษให้ To Kill the King (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประหาร[v.] (prahān) EN: put to death ; execute ; slay ; kill   FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
ประหารชีวิต[v.] (prahānchīwit) EN: execute   FR: exécuter
ประหารหมู่[v. exp.] (prahān mū) FR: massacrer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behead[VT] ประหารโดยการตัดคอ, See also: ตัดศีรษะ, Syn. decapitate
electrocute[VT] ประหารชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้า, See also: ประหารชีวิตด้วยการให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า, Syn. execute
execute[VT] ประหารชีวิต, Syn. behead, electrocute, kill
garrote[VT] ประหารชีวิตด้วยการบีบปลอกคอเหล็ก, Syn. throttle, strangle, suffocate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
behead(บิเฮด') {beheaded,beheading,beheads} vt. ตัดหัว,ฆ่าหรือประหารชีวิตโดยการตัดหัวออก, Syn. guillotine
bowstring(โบ'สทริง) n. สายธนู -v. ประหารชีวิต
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
coup d'etat(คูเดทา') n. รัฐประหาร -pl. coups d'etat
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
death sentencen. การลงโทษประหารชีวิต
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น (compile) ออกเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วดู compile และ machine language ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
COUP D'coup d'etat(n) รัฐประหาร
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
execute(vt) บริหาร,ปฏิบัติ,ทำให้สำเร็จ,กระทำ,ประหารชีวิต,สนองพระบรมราชโองการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
guillotine(n) เครื่องประหารชีวิต,เครื่องตัดศีรษะนักโทษ
guillotine(vt) ประหารชีวิต,ตัดหัว,ตัดคอนักโทษ
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Todesstrafe(n) |die, pl. Todesstrafen| โทษประหารชีวิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top